ทำเนียบผู้บริหาร

1.Prasert Pinprathomrat

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คลิกเพื่อดูประวัติ


20150326-Supattra Popuang 20150326-Virach Hotravaisaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง
รองอธิการบดี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี

20150326-Sommai Pivsa-Art 20150326-Sujira

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด
รองอธิการบดี

 รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี

20150326-Pongpith Tuenpusa 20150326-Sirikhae

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดี

20150326-Natee

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
รองอธิการบดี

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
รองอธิการบดี


20150326-Paiboon Usaporn-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
ผู้ช่วยอธิการบดี

20150326-Natha 20150326-Alisa

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางอลิสา สว่างอริยะสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

20150326-santikorn 20150625-Mano

ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคำ
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางปณิตา สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี


  20150326-rungsawan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 20150326-Girawat 20150326-Apichat

นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

20150326-nartraphee  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

20150326-Sivakorn  20160326-ariya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

20150326-rungrudee  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20160729-ceo01  20150326-Porntip

รศ.สุนทรี  ภานุทัต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

20150326-Nuchtiphong 20150326-niti

นายณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 20150326-varunee  20150326-Virach Hotravaisaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายวิรัช  โหตระไวศยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

Sirilak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง

นายเรวัต ซ่อมสุข
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

 20150326-Nawarat Sirilak

นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสุรีพร เป็งเงิน
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

 20150326-Alisa  20150326-Virach Hotravaisaya

นางอลิสา สว่างอริยะสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิรัช โหตระไวศยะ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

20150326-santikorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน

   Sirilak

นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

นางสาวปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

20150326-theravit

นายพีระวิทย์  กล่ำคำ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นายประชุม คำพุฒ
ผู้อำนวยการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ

ดร.รสริน เจิมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี

Sirilak

นางนิภา  แจ้งฟ้า
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2561

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2560

ทำเนียบผู้บริหาร 10 กุมภาพันธ์ 2560

ทำเนียบผู้บริหาร ประจำปี 2558

ทำเนียบผู้บริหาร สิงหาคม 2556

ทำเนียบผู้บริหาร 16 สิงหาคม 2556

ประกาศ  ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561