ทำเนียบผู้บริหาร 60

1.Prasert Pinprathomrat

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


                              20150326-Supattra Popuang                                                  20150326-Virach Hotravaisaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง
รองอธิการบดี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี

                              20150326-Sommai Pivsa-Art                                                  20150326-Sujira

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด
รองอธิการบดี

 รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี

                               20150326-Pongpith Tuenpusa                                                  20150326-Sirikhae

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดี

……….   …..  .20150326-Paiboon……..                                                 20150326-Natee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
ผู้ช่วยอธิการบดี

                             20150326-Wisit                                                   Usaporn-1

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
ผู้ช่วยอธิการบดี

                              20150326-Natha                                                20150326-Alisa

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางอลิสา สว่างอริยะสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

 

                              20150326-santikorn

ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี


 

      —–                    20150326-Sutthiporn                                                   20150326-rungsawan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

                               20150326-Girawat                                                      20150326-Apichat

นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

                               20150326-nartraphee                                                     Sirilak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

นางสาวนงลักษณ์ พรมทอง
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

———————— 20150326-Sivakorn                                                   20160326-ariya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

                                20150326-rungrudee                                                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                            20160729-ceo01                                                      20150326-Porntip

รศ.สุนทรี  ภานุทัต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

                          20150326-Sarun                                                       20150326-niti

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ว่องไว
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                         20150326-varunee                                                       20150326-Virach Hotravaisaya

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายวิรัช  โหตระไวศยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

                        Sirilak                                                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง

นายเรวัต ซ่อมสุข
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

 

                          20150326-Nawarat                                                   Sirilak

นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสุรีพร เป็งเงิน
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

                         20150326-Alisa                                                   20150326-Virach Hotravaisaya

นางอลิสา โรจน์ธนานันต์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิรัช โหตระไวศยะ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

                          20150625-Mano                                                   20150326-santikorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคำ
รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน

                         20150326-Nuchtiphong                                                    Sirilak

นายณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

นางสาวปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

                                                                         

รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

 

                        20150326-theravit                                                 

นายพีระวิทย์  กล่ำคำ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นายประชุม คำพุฒ
ผู้อำนวยการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯ

                        20150326-Roongaroon                                                   20150326-Wisit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี

                        Sirilak

นางนิภา  แจ้งฟ้า
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560