วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบาย มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติชั้นนำ

 • คุณภาพบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเป็นที่ยอมรับ
 • คุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
 • คุณภาพอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • คุณภาพของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่สามารถตอบปัญหาภาคอุตสาหกรรม
 • คุณภาพงานบริการวิชาการ สามารถเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
 • สถานประกอบการ ครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ทักษะวิชาชีพด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อการสอนที่ทันสมัยในทุกสาขาวิชา
 • เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ
 • เน้นงานปฏิบัติวิชาชีพ
 • เน้นความชำนาญเฉพาะสาขา
 • บูรณาการแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับงานวิชาชีพ

ความเป็นสากล

 •   ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน และก้าวสู่ระดับสากล
 • เป็นศูนย์กลางการศึกษาและฝึกอบรมแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
 • สามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในต่างประเทศรวมถึงการเปิดหลักสูตรร่วมกัน
 • มีนักศึกษา/อาจารย์ต่างชาติและอาจารย์แลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น
 • มีการนำผลการวิจัยที่มีคุณภาพเสนอทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์ดังกล่าว นำไปสู่การกำหนดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560  ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)  ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการให้มีผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสนองตอบความต้องการของประเทศก้าวสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพยกระดับความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนาคนและบริหารร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
 6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

 • วัฒนธรรมมุ่งผลงาน  (Result Based Culture)
 • วัฒนธรรมทีมงาน (Team  Culture)
 • วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
 • วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

RMUTT 2560  “Professional University”

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในช่วงปี 2557-2560 มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ มีทักษะขั้นสูง มีความสามารถในการ คิดเป็น ทำเป็น สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น”  สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาประกอบไปด้วยการสร้างมืออาชีพคือ บัณฑิต ผู้สอน บุคลากร และการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดยุทธศาสตร์ 4ด้าน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังแผนภาพ

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาทั้ง4ด้านประกอบด้วย

 1. Hands On  :  การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
 2. Research & Innovations  :  พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
 3. Internationalization   :   ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
 4. Modern Management   :  การบริหารจัดการสมัยใหม่

โครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : 7 Flagship

1

PROFESSIONAL COURSE หลักสูตรที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ บูรณาการ และสร้างความสามารถในการลงมือปฏิบัติ โดยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ ในกลุ่มที่มีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพเฉพาะทาง

2

PROFESSIONAL LAB การบริการห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เครื่องมือ ในการศึกษา ทดลอง โดยการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาแนะนำการใช้เครื่องมือและครุภัณฑ์การทดลอง ห้องปฏิบัติต้นแบบการสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม

3

PROFESSIONAL & EXCELENCE CENTER เพื่อส่งเสริมการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ

4

PROFESSIONAL TEACHER การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้มีศักยภาพการสอนโดยเข้าร่วมโครงการฝังตัวสถานประกอบการการ  โครงการ ONE Teacher ONE Text ONE Research  การพัฒนาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเหมาะสม

5

PROFESSIONAL GRADUATE พัฒนานักศึกษาในมิติต่างๆ การบ่มเพาะความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม มีSoft Skillตลอดจนการมีสมุดบันทึกกิจกรรมสำหรับนักศึกษานำไปสู่การออก Activity Transcript

6

PROFESSIONAL STAFF บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการต่างๆอย่างมีมาตรฐาน มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล Individual Development Plan

7

PROFESSIONAL SERVICES พัฒนาระบบบริการด้านต่างๆที่มีมาตรฐาน รองรับการบริการได้ทุกมิติของกิจกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและระดับนานาชาติ
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560
2.0 MiB
4725 Downloads
Details

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2557-2560
2.0 MiB
4725 Downloads
Details