ต้นบัวสวรรค์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต้นบัวสวรรค์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี