ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ใสยาวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี