ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณย์ ว่องไว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณย์ ว่องไว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน