รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)