ดร.วิชัย พยัคฆโส

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ดร.วิชัย พยัคฆโส)