ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด)