ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา)