ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์)