นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์)