รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์)