นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา)