ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์)