นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์)