ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร)