นายวิรัช โหตระไวศยะ

รองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ)