รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์)