ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร)