นายสมภพ เพชรรัตน์

รองอธิการบดี (นายสมภพ เพชรรัตน์)