รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)