รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์)