ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด)