รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)