พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/20150221-190x122.png

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” จากพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รางวัล เกียรติยศ | Tagged | Leave a comment

The International Conference on Science and Technology 2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150409-2-TICST-190x79.jpg

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan)และ Islamic University of Indonesia (Indonesia) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2015) ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ประกาศเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คะแนนต่ำกว่า 30% ของคะแนนสอบเข้า จะต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 48 ชั่วโมง โดยเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (12th EMSES)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/2015.520-190x92.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Kyoto University, Kyoto Institute of Technology และ Yamagata University ได้ร่วมเป้นเจ้าจัดการประชุมวิชาการทางพลังงานและวัสดุ ชื่องาน 12th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (12th EMSES) ในระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม Peace Laguna Resort and Spa อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยงานนี้มีความการนำเสนอบทความวิจัยมากกว่า 100 บทความเกี่ยวกับ Energy Technology, …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

เตรียมพร้อมสมัครงานด้วยการทำ Resume อย่างมืออาชีพ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/201505141-190x79.jpg

“เตรียมพร้อมสมัครงานด้วยการทำ Resume อย่างมืออาชีพ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำ Resume online เพื่อใช้สำหรับสมัครงาน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท Super Resume พัฒนาระบบ Super Resume Analysis เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย ระบบจะช่วยวิเคราะห์ตัวตน วิเคราะห์แนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล และยังเป็นระบบจัดหางานที่ บริษัท Super Resume ได้ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำในการรับสมัครงานให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย และยังสามารถใช้ส่งสมัครงานทางออนไลน์ผ่าน www.jobtopgun.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 8,000 ตำแหน่งต่อวันจากกว่า 10,000 บริษัทที่หมุนเวียนมาลงในทุกๆเดือน อีกทั้งยังสามารถปริ้นท์เพื่อยื่นสมัครให้กับทุกบริษัทที่ต้องการได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา “ทุกคน” กรอกข้อมูลในระบบ Super …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Leave a comment

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง(Middle Income Trap)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/20150511-impact-134x190.png

Middle Income Trap : Problem ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ ที่ 2 กาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ความเป็นสากล

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงาน RMUTT SAVE ENERGY Green University

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/20150508-RMUTT-SAVE-ENERGY-190x79.jpg

การอนุรักษ์พลังงานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในปัจจุบัน  ต้องให้ความสำคัญกับสภาวะการในปัจจุบันที่ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น  อาคารประเภทมหาวิทยาลัยเป็นอาคารที่มีอัตราการใช้พลังงานสูงและเพิ่มขึ้นทุกปี  จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจน โดยให้การฝึกอบรมความรู้  และทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เล็งเห็นตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน  เพื่อรองรับการแข่งขันและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการและการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเชิญ คณะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  เข้าร่วม  โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์พลังงาน และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่ายๆ ที่ใครๆก็ทำได้ ในวันที่  18-20 พฤษภาคม  2558  ณ ห้องประชุมรินลอุบล  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) 2558 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/20150501-new-190x79.png

ประกาศ : รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ด่วน ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150427-oreg01-190x54.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านสัมภาษณ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก<<<  

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/INT_6311-190x126.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน  แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา    ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่  1  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558  ระหว่างเวลา  07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่  …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56.jpg

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจักครบวาระการดำรงตำแหน่ง (4ปี) อาศัยอำนาจตามข้อที่ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 จึงออกประกาศดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” ภาคปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150410-01-ir-190x157.png

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” ภาคปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม แคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และรับบริการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษบทความวิจัยต้นฉบับ (Menu script) ของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับนานาชาติ ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 บทความเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อตรวจแก้ไขผ่านระบบ Publication Clinic ภายในวันที่ 23 เมษายน 2558 สามารถดาว์นโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150416-sd-190x107.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตแด่อดีตอธิการบดี อดีตรองอธิการบดี อดีตคณบดีและอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

การเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลไว้ ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ ตามที่กระทรวงกลาโหม ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรณีที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับราชการทหารเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ไปศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ตามหนังสือกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ 18875/30 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 โดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอผ่อนผันดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment