รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2558 ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปรากฏตามประกาศแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบแข่งขันโดยการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00-12.00 น. และความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 13.30-15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิ๊ก<<<

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) รอบตุลาคม 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/ITPE_070858-190x79.jpg

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT **ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558 ** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม **ข้อมูลเตรียมสอบวัดระดับ IP และ FE (พร้อมเฉลย) รอบเดือนเมษายน 2557 **    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ** สมัครสมาชิกใหม่  คลิก ** วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 วิชาที่เปิดสอบ Information Technology Passport Examination (IP) Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) Applied Information Technology Engineer Examination (AP) ค่าสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบ Information Technology Passport …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในระดับปริญญาโท จากศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงาน “ด้านนวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนา ในหัวข้อ “ลวดเชื่อมความแข็งแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150813-03-190x126.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ  สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย) นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship and The 2015 Adobe Certified Associated World Championship ระหว่างวันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2558 ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก จากการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office …

Posted in รางวัล เกียรติยศ | Tagged , | 1 Comment

โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150811-04-142x190.jpg

…………………………………            โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่มีผลอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 เพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจึงได้มีการวิจัยโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด   รศ. ดร. เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยมีจำนวนมากประมาณ 5 แสนคนและจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการขององค์การ หน่วยงาน และชุมชนในสังคม ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสมรรถนะมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบการความเห็นชอบจากผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจรักษาความปลอดภัย เจ้าของอาชีพได้แก่ สมาคม …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

              ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 20 – 2 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้อำนวยการในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150810-01_fa-190x95.jpg

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ในปีการศึกษา 2558 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ดาวน์โหลดกำหนดการ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/banner20150807-01_tech-190x143.jpg

แจ้งกำหนดการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 สิงหาคม 2558 08.30-09.00 น. ลงทะบียน 09.00-12.00 น. วิทยากรภายนอกบรรยาย หัวข้อ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา” 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-17.00 น. วิทยากรภายในบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา” 17.00-18.00 น. สรุปผลการอภิปรายและปิดการประชุม โดยวิทยากรภายใน    หมายเหตุ ช่วงเช้า อาหารว่างเวลา 10.30 น. และ ช่วงบ่าย 14.30 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ปริญญาโท, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150729-Banner-FB-01-190x127.jpg

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ >> สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติดังนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาจัดสรรให้โควตา ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.quota.rmutt.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครให้สถานศึกษาต้นสังกัดของท่านหรือผู้สมัครส่งใบสมัครสอบเอง ให้รวบรวมเอกสาร ส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในวันที่ 5 …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ปฐมนิเทศในส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150728-01_agr-134x190.jpg

ปฐมนิเทศในส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 09.00 น. ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตร- เฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ > วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาการผลิตพืช และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ > วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าด้วยนวัตกรรมเพื่องานเคหะสิ่งทอและของตกแต่ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20152507-01ubi-190x134.jpg

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้ชี้แจงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้ใช้ในทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก รวมถึงการลงทุนเพื่ออนาคตในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ มทร.ธัญบุรี มีแนวคิดที่จะพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายและประเภทของใช้ของตกแต่งให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงตามความต้องการของตลาด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าที่มีศักยภาพด้วยนวัตกรรมเพื่องานเคหะสิ่งทอและของตกแต่ง และเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพมีขีดความสามารถในการผลิตสูง สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายจากตลาดในท้องถิ่นสู่ห้อง หรือ OPOT Store สร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน สนใจติดต่อหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจราชมงคลธัญบุรี 02-549-3626  e-mail ubi_rmutt@hotmail.com

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , , , | Leave a comment

หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/banner20152407-01e-book-190x79.jpg

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเรียนการสอนเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชาของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign E-book หรือ ePub ถือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้ใน หลากหลาย Platform ทั้งใน Computer, Laptop, Tablet, Smartphone และ E-book Reader ซึ่งไฟล์สิ่งพิมพ์เหล่านี้ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความสะดวกสบายในการพกพา ไม่ต้องสะพายหนังสือทีละหลายๆ เล่มให้หนักบ่า นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของ วิธีการสร้างและพัฒนา E- Book และ e-Pub จะเป็นการสร้างไฟล์สาหรับเปิดในเปิดในอุปกรณ์พกพาต่างๆ กันโดยฟังก์ชันการทางานทั้งหมดจะมุ่งเน้นที่การพัฒนา E-Book …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , , | Leave a comment

เปิดประมูลผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยสำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ต้องมีคุรสมบัติที่กำหนด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นข้อเสนอได้ที่สำนักจัดการทรัพสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 0 2549 3053 และ 0 2549 3060 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ระยะที่ ๒

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150721-01_teched-190x107.png

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ระยะที่ ๒ ใน ๔ สายงาน ประกอบด้วย สายงานจัดการขนส่ง (รถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป รถพ่วง รถบรรทุกห้องเย็น รถบรรทุกวัตถุอันตราย) สายงานจัดการส่งออกนำเข้า (ให้บริการสินค้าเพื่อการส่งออก ให้บริการสินค้าผ่านแดน บริหารงานส่งออกนำเข้า) สายงานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ขนส่งสินค้าหลายรูปแบบหรือ MTO ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ หรือ IDC) และสายงานจัดการคลังสินค้าเฉพาะทาง (สินค้าอันตราย ห้องเย็น ไซโล) ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ๗ ชั้น เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวแล้ว บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง มองเห็นโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ (รอบที่ 2)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  (รอบที่ 2) เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 2. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน 3. มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2558 4. มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัดส่งให้คุรุสภา …

Posted in --ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment