รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/banner-regis-1-59-190x126.jpg

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --ปริญญาโท, ปริญญาเอก | Tagged , , , , | Leave a comment

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) 59

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/20160210-moodle-190x79.jpg

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , | Leave a comment

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/20160208-BUS-190x113.jpg

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs คณะบริหารธุรก …

Posted in อบรมสัมมนา | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/ITPE-190x79.jpg

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัคร กรรมการสวัสดิการข้าราชการ ประเภทผู้แทนสมาชิก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/banner-20160204-01-190x79.jpg

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสว …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

รายชื่อผู้สอบผ่าน IC3 Certification

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/BANNER20160203-training-190x79.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสด …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (สอบตรง) กำหนดการใหม่

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/20160202-Admission-91x190.jpg

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาต …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --ปริญญาตรี | Tagged , , , , , | Leave a comment

โครงการ คหกรรมศาสตร์ นวัตศิลป์ ในแผ่นดินแม่

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160129-het-190x107.jpg

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการเทคโน …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160128-iCPC2016-190x79.jpg

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment

ประกวดภาพยนตร์สั้น iSFC2016

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/SFC-Braner-2016--190x79.jpg

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

Web Design Contest2016

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160128-WDC2016-190x79.jpg

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160128-01-sme-190x44.jpg

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกและเครื่องเคลือบ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160128-01-190x107.png

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 “ASTC2016: The 4th Academic Science and Technology Conference 2016″

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20160122-PR-134x190.jpg

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | Tagged , , , , | Leave a comment

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโครงการติวสอบตรง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/01/20150115-tutor-190x82.jpg

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโครงการติวสอบตรง ก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , , | Leave a comment