ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160426-banner-thanyaburigame-01-190x92.jpg

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

สำหรับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 มหาว …

Posted in ศึกษาต่อ, --ปริญญาตรี | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มและเทคนิคการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางให้ประสบความสำเร็จ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/20160526-TCM-01-190x190.jpg

โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มแล …

Posted in อบรมสัมมนา | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/20160526-01-190x172.png

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/rmutt-logo-104x190.png

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไป …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม, --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม โทอิค (TOEIC)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/larts-190x190.jpg

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , | Leave a comment

ผลการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/35180-1-107x190.jpg

สรุปผลการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, รางวัล เกียรติยศ, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมความงาม 150 ชั่วโมง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/tmc16-5-59-190x79.jpg

    ศูนย์อบรมวิชาชีพ วิทยาลัยก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/rmutt-logo-104x190.png

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” RMUTT Publication Clinic

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/Poster5-jpg-134x190.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Leave a comment

การประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and EconomicsConference 2016

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/20160510-rtbec2016.jpg

หลักการและเหตุผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทย …

Posted in อบรมสัมมนา | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/10-134x190.jpg

การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต  1 …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ประกาศนียบัตรบัณฑิต | Tagged | Leave a comment

ตอนน้ำมีไม่คิดถึง แล้วจะซึ้งเมื่อหมดไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/ตอนน้ำมีไม่คิดถึงแล้วจะซึ้งเมื่อหมดไป-134x190.jpg

ตอนน้ำมีไม่คิดถึง  แล้วจะซึ้งเมื่อหมดไป …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE TEACHING 2016

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/banner-20151201-01-190x129.jpg

Rajamangla University of Technology Than …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , | Leave a comment