ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150219-01-bus-190x113.jpg

ตามที่ คณะกรรมการสรรหคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้ผู้ผ่านพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสใบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีกการ ในการรองรับยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันจันทร์ 16 กุมพาพันธ์ 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการต่อไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อเรียงตามอักษร ดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150219-02-190x32.jpg

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบต่อเนื่องตลอดจนจบการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 4 ทุน มูลค่าทุนปีละ 5,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 3. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา 1. ให้นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ www.sd.rmutt.ac.th \ดาวน์โหลด\แบบฟอร์มต่างๆ \แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน 2. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-549-3675 ในวันและเวลาราชการ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141204-02-190x126.jpg

ตามที่ คณะกรรมการสรรหคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้ผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) แนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง ได้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาใหเได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีรายชื่อตามลำดับอักษร ดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ AUA ครั้งที่ 2/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150219-01-190x79.jpg

มทร.ธัญบุรีร่วมกับสถาบันสอนภาษา AUA ขอเชิญนักศึกษาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเรียนกับสถาบัน AUA เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.aua.rmutt.ac.th

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

แจ้งนักศึกษาขอรับใบเสร็จรับเงิน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150216-03-190x79.jpg

นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอมผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสที่ต้องการนำใบเสร็จไปเบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครอง  สามารถดาวน์โหลดได้เองที่  www.oreg.rmutt.ac.th   ระบบทะเบียนนักศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150213-01-agr-190x133.jpg

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจมาศ โศธนะ โทร.090-239-8556. และคุณวรวรรน์ ธัญสิริพิสิฐ. โทร. 081-828-6192

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150212-ITPE-190x78.jpg

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557 **ข้อมูลเตรียมสอบวัดระดับ IP และ FE (พร้อมเฉลย) รอบเดือนเมษายน 2557 วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 วิชาที่เปิดสอบ Information Technology Passport Examination (IP) Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) Applied Information Technology Engineer Examination (AP) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >> คลิ๊ก<<

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

นิทรรศการมหัศจรรย์พรรณบัว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150212-01-190x91.jpg

เพลิดเพลิน รื่นรมย์ ในนิทรรศการมหัศจรรย์พรรณบัว ตื่นตาไปกับดอกบัวหลากสายพันธุ์นับพันดอก ที่เบ่งบานประชันโฉมอวดความงดงามสมนามราชินีแห่งไม้น้ำ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศบึงบัว ที่ถูกเนรมิตขึ้นกลางลานสานฝัน ร่วมเก็บเกี่ยวความรู้และสาระบันเทิงในบรรยากาศสุดรื่นรมย์ และอบอวลไปด้วยความแสนโรแมนติกต้อนรับวันแห่งความรัก • เพลินพินิจบงกช เพลินรู้ ไปกับ บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ ตื่นตาไปกับบัวหลากหลายสายพันธุ์ ที่จะเบ่งบานอวดความงาม ณ ลานสานฝัน ทั้งบัวสุดสวยที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “King of Siam” บัวที่เคยชนะเลิศการประกวดบัวโลก บัวที่บานตลอด 24 ชั่วโมง, มหัศจรรย์ดอกบัวที่เปลี่ยนสีได้ทุกวัน, บัวงามนามมงคล ฯลฯ ที่จะมาพร้อมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ จากรากสู่ปลายดอกบัว • งามงดสัตตบรรณ เพลินใจคนรักบัวไปกับนานากิจกรรมที่จะพาคุณสัมผัสทุกแง่มุมของบัวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทย ทึ่งไปกับการนำต่อยอดองค์ความรู้มาพัฒนาจนเป็นหลากผลิตภัณฑ์จากบัวที่หลากหลาย • สานศิลป์ปทุมมา เพลินชมสุนทรียะแห่งศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบัว พร้อมทางด้านงานศิลป์อย่างไทย “พับกลีบบัว” วันเสาร์ที่ 14 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150212-News-190x141.jpg

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2557-2560  ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์  2558 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สรรหาคณบดี | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150211-banner-190x79.png

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) ขอเชิญหน่วยงานในสังกัด ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการความร่วมมือพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ประจำปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150211-cdg-190x79.jpg

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการไอทีโซลูชั่นแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เปิดโอกาสนักศึกษารุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ครั้งที่ 4 ” เพื่อพัฒนาทักษะ หาประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก <<

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญลงแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” ปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner10022015-190x79.jpg

“มิตรภาพ สร้างสรรค์ สามัคคี”  ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาสนุกเกอร์ และสนใจลงแข่งขันในกีฬาบุคลากร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในนามของ มทร.ธัญบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิตต์  มธุรสมนตรี  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 086 347 7646

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การทำดอกไม้อบแห้ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150203-01-190x127.jpg

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิดที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น แต่เมื่อมีการตัดดอกไม้ออกมาจากต้นไม้ได้ไม่นานกลีบดอกจะเหี่ยว ไม่สวยงาม และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment

คู่มือปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแสดงขั้นตอนในลักษณะของแผนภูมิ (Flowchart) โดยอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน แนวปฏิบัติที่สำคัญ ตลอดจนข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่คณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาควรทราบ ทั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงานของคณะ และผู้อ่านทุกท่าน โดยผู้จัดทำได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th พร้อมนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเขียนคู่มือนี้  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20150129-190x126.jpg

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 12 – 26 มกราคม 2558 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment