ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ไม่เกิน 1 นาที ชิงทุนการศึกษา150,000 บาท

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/20151118-Lazada-Scholarship-01-190x84.jpg

เนื่องจากทางบริษัท ลาซาด้า จำกัด เล็งเห็นถึงการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในระหว่างเรียน บริษัทลาซาด้าจึงมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ในโครงการ Lazada Scholarship 2015 ซึ่งเป็นการประกวดแนวสร้างสรรค์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเว็บไซต์ http://www.lazada.co.th ความยาว 1 นาที ในสโลแกน “Effortless Shopping with Lazada App” วัตถุประสงค์ เพื่อให้น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกคณะและสาขาวิชา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการใช้สื่อเพื่อนำเสนอไอเดีย ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท แบ่งเป็น รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโหวตสื่อ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/20151012-SD-2-01-190x114.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายเอาชนะ  ยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เพื่อดำเนินโครงการต่อยอดจากโครงการทักษะชีวิต : “รวมพลังนิสิต นักศึกษา เอาชนะยาเสพติด” ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาตอนบน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นการปลุกกระแส และปลูกจิตสำนึก ดังนั้นใครขอเชิญชวนร่วมโหวตให้กับสื่อที่เข้าร่วมประกวด และกดไลท์ให้กับสื่อที่คุณชื่นชอบได้จาก Youtube มีทั้งหมด 14 เรื่องดัง Link https://www.youtube.com/playlist?list=PLQXFiySKREzbUmrGzz_GCgOD3-XCRN56t  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Young MBA

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/20151109-mba-190x76.jpg

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Young MBAเริ่มรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์  http://www.grad.rmutt.ac.th/ สาขาที่รับสมัคร การจัดการทั่วไป การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา กำหนดการรับสมัคร รับสมัครสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิยายน พ.ศ.2558 เวลาและสถานที่เรียน ช่วงเวลาเรียน วันเสาร์ 13.00 น. – 19.00 น. วันอาทิตย์ 9.00 น. – 16.00 น. สถานที่เรียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Posted in --ปริญญาโท, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | Leave a comment

เปิดรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/20151106-mobileapp-134x190.jpg

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อสมัครสอบ   ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กำหนดให้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559  และดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ไปแล้วนั้น บัดนี้  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  และวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/INT_4527-190x126.jpg

เรื่อง จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง ด้วยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทตัวแทนคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พ้นจากการเป็นคณาจารย์และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับข้างต้น ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศ ดังนี้ 1. ประเภทและจำนวนกรรมการที่จะดำเนินการเลือกตั้งตลอดจนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน (คน) ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 1. ประเภทตัวแทนคณะ- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

The International Conference on Science and Technology 2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/20151028-sci-190x80.jpg

The International Conference on Science and Technology 2015 | Faculty of Science and Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan), Islamic University of Indonesia (Indonesia) และ National Food Research Institute (Japan) …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร. ธัญบุรี ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ ” รณรงค์ต่อต้านเหล้า/บุหรี่”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/20151028-01sd-190x143.jpg

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร. ธัญบุรี ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ ” รณรงค์ต่อต้านเหล้า/บุหรี่” เงื่อนไขผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่สื่อความหมายกะทัดรัด ชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ความไม่เกิน 30 วินาที ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาเอง และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่น กรณีมีการป้องกันการละเมิด ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานทางสื่อ Social Network ทุกชนิด เพื่อเป็นการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นการประกาศเกียรติคุณของเจ้าของผลงาน ดาวน์โหลดใบสมัคร กำหนดการ วันที่ กิจกรรม …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2559 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2559 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง) คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 1. มีฐานะยากจน 2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม 4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล 5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเมื่อปีการศึกษา 2558 ให้มาขอรับแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง นักศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้ารับการตรวจสุขภาพ ฟรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

กองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันเวลาที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น   กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/20151020-01_grad-190x143.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ กำหนดการรับสมัคร รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558 วันชำระเงินผ่านธนาคาร 15 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันที่ 12 ธันวาคม 2558 ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2558 รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ปริญญาโท, ข่าวประชาสัมพันธ์, ปริญญาเอก, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

โครงการอบรมหลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง (Thai Massage 150 hrs.) พร้อมเตรียมสอบฝีมือแรงงาน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/20151020-01_tmc-190x79.jpg

เนื่องด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง (Thai Massage 150 hrs.)  พร้อมเตรียมสอบฝีมือแรงงาน รายละเอียด เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2558 จัดอบรม วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 เนื้อหาการอบรม ทฤษฎี ฤาษีดัดตน ประวัติ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการนวดไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การบันทึกผลการนวด การนวดไทยแก้ไขอาการที่พบบ่อย กฎหมายวิชาชีพ ปฏิบัติ ฤาษีดัดตน ร่างกายของเรา(กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป) การนวดไทยเพื่อสุขภาพ ธรรมะกับสมาธิ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโหวตประเภทและหัวข้อสื่อ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/20151012-SD-2-01-190x114.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายเอาชนะ  ยาเสพติด สถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เพื่อดำเนินโครงการต่อยอดจากโครงการทักษะชีวิต : “รวมพลังนิสิต นักศึกษา เอาชนะยาเสพติด” ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาตอนบน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการ “RMUTT ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อเป็นการปลุกกระแส และ    ปลูกจิตสำนึก รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อที่สะท้อนแนวคิดมุมมอง ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการต้านภัยยาเสพติด ทั้งนี้ การกำหนดหัวข้อ/ชื่อเรื่องของการประกวดสื่อดังกล่าว คณะกรรมการจะพิจารณาจากแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตอบแบบสอบถาม Loading… หลังจากได้ประเภทและหัวข้อการประกวดแล้วจะแจ้งให้ทราบว่าหัวข้อการประกวดคืออะไร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 คุณสมบัติขอผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระเบียบการส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่สื่อความหมายกะทัดรัด ชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 46 อัตรา วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท วุฒิปริญญาโท ( 5ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท สายสนับสนุน จำนวน 21 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม …

Posted in --รับสมัครงาน | Tagged , , , , | 1 Comment

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการทำลูกประคบหน้าใส สิว และลดริ้วรอย 18 ตุลาคม 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/20150923-ARIT-02-190x88.jpg

เปิดอบรมการทำลูกประคบหน้าใส สิว และลดริ้วรอย (Brightening , Acne and Anti Aging Compress Ball) รายละเอียด เปิดรับสมัครวันนี้ – 16 ตุลาคม 2558      จัดอบรม วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เนื้อหาการอบรม สอนทฤษฎีการทำลูกประคบ สอนปฏิบัติการทำลูกประคบหน้าใส / หน้าสิว / ลดริ้วรอย ฝึกปฏิบัติการใช้ลูกประคบ เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา สำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน  จำนวนเงิน 1,500 บาท …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , , | Leave a comment

ราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150923_04-mct-190x126.jpg

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมลงนาม MOU หน่วยงานจัดอบรม ในโครงการ “การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” โดยมี ดร.วิชัย  พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมคณาจารย์ เป็นตัวแทนในการร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, MOU, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment