ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/rmutt-01-04-561.jpg

ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และดำเนินกระบวนการต่างๆ ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ 1. นายมนตรี ภู่นพคุณดี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ ว่องไว

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/01/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป้นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้ 1. นายมนตรี ภู่นพคุณดี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ว่องไว

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/12/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1331/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/20120715-RMUTT1-0003-190x126.jpg

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2556  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-3600 , 02-549-3603-05 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) อ่านรายละอียดเพิ่มเติม  >>Click<<   

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment