ราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150923_04-mct-190x126.jpg

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมลงนาม MOU หน่วยงานจัดอบรม ในโครงการ “การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” โดยมี ดร.วิชัย  พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมคณาจารย์ เป็นตัวแทนในการร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, MOU, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

เปิดประมูลผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยสำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ต้องมีคุรสมบัติที่กำหนด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นข้อเสนอได้ที่สำนักจัดการทรัพสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 0 2549 3053 และ 0 2549 3060 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมงานรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา (โดยประมาณ) และวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอ้างอิงไว้ในภาคผนวกเป็นตัวอย่างให้ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เพื่อให้การประสานงานระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สติ หัวใจนักปั่นบนถนนประเทศไทย มุมมองประธานชมรมจักรยาน คลอง 6 มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150527AA1-190x127.jpg

ในฐานะของประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และในฐานะที่ปั่นจักรยานบนท้องถนน ประมาณ 4 ปี ที่ปั่นจักรยานมาเรียนมหาวิทยาลัยฯ และใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง เพราะว่าต้องการประหยัดเงิน ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ที่สำคัญยังได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับ” น้ำเสียงแห่งความภาคภูมิใจ “อั๊ฟ” นายพันธนันท์ ดวงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ภาพที่คุ้นตาของหลายๆ คน บนถนนเส้นรังสิต-นครนายก อั๊ฟ เล่าว่า เข้ามารับหน้าที่ประธานชมรมจักรยานคลอง 6 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 โดยปัจจุบันมีสมาชิกชมรมประมาณ 100 คน ซึ่งภายในชมรมจะจัดกิจกรรมในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกอาทิตย์ เพื่อเป็นการช่วยโลก …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ประกาศเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คะแนนต่ำกว่า 30% ของคะแนนสอบเข้า จะต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 48 ชั่วโมง โดยเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะทำการ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม  เพื่อเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยฯจำนวนทั้งหมด ๒๑ ซุ้ม โดยสำนักจัดการทรัพย์สินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลไว้ ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความประสงค์เข้ามาดำเนินการร้านค้าประเภทซุ้มในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๒-๕๕  ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๙-๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ในวัน เวลาราชการ  หรือที่  www.rmutt.ac.th  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150213-01-agr-190x133.jpg

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจมาศ โศธนะ โทร.090-239-8556. และคุณวรวรรน์ ธัญสิริพิสิฐ. โทร. 081-828-6192

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141203-03_Open-House1-190x79.jpg

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2558 “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต” – เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2558 (Open House) : แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย – งานสัมมนา อาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558) – ติวสอบตรงเข้าศึกษาต่อ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2558 – แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ – งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ/งานวิจัย – จัดประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | 1 Comment

มทร.ธัญบุรี แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/GRADUATION-CEREMONY-190x79.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30,454 คน ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2557 (ซ้อมใหญ่) และวันที่15 – …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-14_banner-190x79.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์  0-25493024-5

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

นักศึกษาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยหน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/rmutt_news_01-125x190.jpg

“ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล โดยการค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของสถาบันอันทรงคุณค่า ของมหาวิทยาลัยฯ หัวใจอีกหนึ่งดวงที่เหล่านักศึกษาให้ความรัก โดย “ราชมงคล” คือนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้อัญเชิญ ผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ปราศจากรายวิชาที่ติด F และ W รูปร่างหน้าตาบุคลิกท่าทางมีความสง่าและปฏิภาณไหวพริบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จากการตอบคำถาม โดยผลการตัดสินได้ผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในการประกวดจำนวนมาก

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

บ๊วย – ปอนด์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/04/rmutt114-190x126.jpg

บ๊วย – ปอนด์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล โดยการค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของสถาบันอันทรงคุณค่า ของมหาวิทยาลัยฯ หัวใจอีกหนึ่งดวงที่เหล่านักศึกษาให้ความรัก โดย “ราชมงคล” คือนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/rmutt-00701-300x199.jpg

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2555

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/p1-190x142.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจรจาความร่วมมือและลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น

Posted in --ดูงาน เยี่ยมชม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร. ธัญบุรี กับ HIU ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/04/p1-300x224.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจรจาความร่วมมือและลงนามความร่วมมือกับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 12 มีนาคม 2555

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ดูงาน เยี่ยมชม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment