เปิดรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/11/20151106-mobileapp-134x190.jpg

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อสมัครสอบ   ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กำหนดให้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559  และดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่  27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2559  ไปแล้วนั้น บัดนี้  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  และวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

สติ หัวใจนักปั่นบนถนนประเทศไทย มุมมองประธานชมรมจักรยาน คลอง 6 มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150527AA1-190x127.jpg

ในฐานะของประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และในฐานะที่ปั่นจักรยานบนท้องถนน ประมาณ 4 ปี ที่ปั่นจักรยานมาเรียนมหาวิทยาลัยฯ และใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง เพราะว่าต้องการประหยัดเงิน ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ที่สำคัญยังได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับ” น้ำเสียงแห่งความภาคภูมิใจ “อั๊ฟ” นายพันธนันท์ ดวงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ภาพที่คุ้นตาของหลายๆ คน บนถนนเส้นรังสิต-นครนายก อั๊ฟ เล่าว่า เข้ามารับหน้าที่ประธานชมรมจักรยานคลอง 6 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 โดยปัจจุบันมีสมาชิกชมรมประมาณ 100 คน ซึ่งภายในชมรมจะจัดกิจกรรมในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกอาทิตย์ เพื่อเป็นการช่วยโลก …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีพัฒนาชุดวิชารับระบบขนส่งทางราง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150520X.jpg

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ในฐานะนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) เปิดเผยว่า การเตรียมสร้างกำลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมขนส่งทางรางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงวางระบบเพื่อการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรและระดับช่างเทคนิคอย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายการพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ประกอบด้วย 22 หน่วยงาน ซึ่งมี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมในบทบาทของสถาบันการศึกษาด้วย ผศ.ดร.เทอดเกียรติกล่าวอีกว่า สวทน.พัฒนาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง ในโครงการพัฒนาชุดวิชาและนำร่องการสร้างกำลังคนระดับวิศวกรด้านระบบขนส่งทางรางเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 12 รายวิชาเพื่อนำไปใช้การเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา สร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมขนส่งทางรางในสถาบันการศึกษา และสร้างกำลังคนระดับวิศวกร โดย มทร.ธัญบุรีพัฒนาใน 2 รายวิชา คือ วิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น และวิชาการซ่อมบำรุงระบบราง โดยได้รับการ  

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีร่วมรับแอดมิชชั่น 1,195 คน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/201505062-129x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมอธิบการบดีแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถานบันการศึกษาอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2558 โดยปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับสมัครนักศึกษาในระบบแอดมิชชั่นร่วม 87 แห่งจำนวน 802คณะ/สาขาวิชา จำนวน 118,528 คนนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 1,195 คนได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 55 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 240 คน คณะบริการธุรกิจ 410 คน คณะศิลปศาสตร์ 60 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 45 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , | Leave a comment

แวดวงการศึกษา: ‘ธัญบุรี’ รับน.ศ.กว่าพันคน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/201505051-129x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลในระบบแอดมิสชั่นส์ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,195 คน อาทิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 55 คน (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 คน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 คน เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 5 คน ฯลฯ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครวันที่ 6-17 พฤษภาคม ที่ศูนย์ทั้ง 17 ศูนย์ สนใจสมัครผ่าน www.cuas.or.th ตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤษภาคม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานอาชีพปี1หลังพบม.ปลาย-ปวช.ทักษะปฏิบัติน้อย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/201505042-129x190.jpg

มทร.ธัญบุรี เผยเด็ก ม.ปลาย-ปวช.ทักษะด้าน ปฏิบัติงาน สายช่างน้อย เตรียมสอนปรับวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์-คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบ.มปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบม.ปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่ามีความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามรรถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ้งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานอาชีพปี1หลังพบม.ปลาย-ปวช. ทักษะปฏิบัติน้อย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/201505041-129x190.jpg

มทร.ธัญบุรี เผยเด็ก ม.ปลาย-ปวช.ทักษะด้าน ปฏิบัติงาน สายช่างน้อย เตรียมสอนปรับวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์-คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบ.มปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบม.ปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่ามีความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามรรถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ้งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์ | Tagged , , | Leave a comment

เติมความรู้ช่างเด็กวิศวะ-คุรุศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150504.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่าต้องการบัณฑิตในเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อปีที่ 1 มีทั้งผู้ที่จบ ม.6 และ ปวช. มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะ ม.6 ส่งผลให้การเรียนรู้ด้านช่างทำได้ไม่เต็มที่ มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายให้นักศึกษาปี 1 ที่กำลังจะขึ้นปี 2 ทั้งสองคณะนี้ทุกคน ใช้ช่วงปิดภาคฤดูร้อนจะต้องเข้าเรียนพื้นฐานวิชาชีพ และฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น สำหรับการเรียนนี้นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และผลการเรียนนี้จะปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150427-oreg01-190x54.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านสัมภาษณ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก<<<  

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , | Leave a comment

วิศวกรรมเคมี มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน รถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเคมี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/dsc_4905-190x126.jpg

ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เผยประสบการณ์อันมีค่าในการเข้าร่วมแข่งขันรถขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเคมี พร้อมแสดงศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยทีมแข่งขันนี้ ประกอบด้วย เอ้ก-กอบชัย ชัยคำ, เต้–ธนาธิป เต็มอุ่น, เฟรม–สุรภาส สิทธิเดช และปอนด์ – รัฐพล ฉายอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และมี รศ.ผ่องศรี ศิวราศักดิ์ และ ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งล่าสุดคว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันรถขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเคมี Chemical Engineering Games ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านมา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’เร่งปรับหลักสูตรครูช่างหวังพัฒนาอาชีวะไทยสู่ประเทศมีรายได้สูง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt-12-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 9 มทร. เปิดเผยว่า กลุ่มอธิการบดี มทร. 9 สถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ รมช.ศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้ 9 มทร. 4 ข้อ คือ 1.ผลิตบัณฑิตสายอาชีพที่สามารถทำงานภาคอุตสาหกรรมได้ 2.ร่วมกันผลิตครูช่างสายอาชีวะ 3.เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้สถานประกอบการ หรือผู้สนใจสายอาชีพ ให้สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ และ 4.การผลิตนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’พุทธาภิเษก พระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt-06-678x1024-125x190.jpg

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย มีพระเกจิดังเข้าร่วม เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคล นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เนื้อนวโลหะ ผลงานการออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติ สมาธิ ปัญญา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี โชว์นวัตกรรม ระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ‏

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/1-126x190.jpg

พลังงาน เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่พลังงานต่าง ๆ มีราคาที่สูงขึ้นและกำลังเริ่มขาดแคลน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้ทำโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและ ไฟสาธารณะ” จนประสบความสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี น้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐ์พวงมาลาใหญ่ที่สุดในโลกน้อมถวาย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/004-190x126.jpg

จากที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่าน ซึ่งได้วาระครบ ๑ ปี และทุกวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ต่างน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ ด้วยพระองค์ทรงประกอบศาสนกิจอันเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ พระเกียรติคุณปรากฏแผ่ไพศาลมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงกตเวทิตาธรรมน้อมรำลึกกุศลครบ ๑ ปี ด้วยน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประดิษฐ์พวงมาลาใหญ่ที่สุดในโลก และจัดดอกไม้หน้าพระโกศ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

วิศวกรรมเครื่องกล ราชมงคลธัญบุรี คว้าแชมป์สมัยที่ 2 ยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Eco Challenge 2014-15

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/02-190x126.jpg

เมื่อพลังงานเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมที่นำมาใช้ในด้านคมนาคม มีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจเริ่มขาดแคลนในอนาคต หลายประเทศจึงให้ความสำคัญและพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานงานไฟฟ้ามาทดแทน จึงเป็นที่มาสำคัญในการออกแบบพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ภายใต้ทีม RT57 ธัญบุรี โดย ทีม “RT57 ธัญบุรี” ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายบุญมา มียวน  นายสมเจตน์ เกียรติไพบูลย์  นายสันติ มีสุข  นายอดิศักดิ์ แสงสุข  นายทศพร พาลิตา  นายพิเชษฐ์ เทพประสิทธิ์  นายจุมพฏ งิ้วลาย  นายวรท ผาพิมพ์  และนายธวัชชัย ล่านาลาว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  โดยมี ดร.สถาพร ทองวิค และ ดร.มนูศักดิ์  จานทอง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์, รางวัล เกียรติยศ | Tagged , , , , | Leave a comment