ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/INT_1216-190x126.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบระเบียบข้อขังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆและเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมใหหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธืระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 07.00-18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ระหว่างวันที่ 07.00-18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 4 กรกฎาคม 2557  รายละเอียดดังเอกสารแนบ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.grad.rmutt.ac.th/ คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ E – Mail แฟกซ์ บัณฑิตวิทยาลัย 02-5493618-9 http://www.grad.rmutt.ac.thE-Mail : gradrmutt@gmail.com  02-5493619 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493207 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-549356402-5493554  http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad/ 02-5493563 คณะบริหารธุรกิจ …

Posted in --ปริญญาโท, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีตั้งเป้ามหาวิทยาลัยอันดับ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-09.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและติดอันดับต่ำกว่า 1,000 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในปี 2560 ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้นั้น คือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือบัณฑิตมือเปื้อน และการจะผลิตบัณฑิตให้ได้ตามคาดหวังนั้น มทร.ธัญบุรี จะเริ่มด้วยการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ว่าแต่ละบุคคลมีความต้องการพัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุน รวมถึงจะให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการผลิตบัณฑิตในตรงกับความต้องการของตลาด ในส่วนของหลักสูตรจะมีการพัฒนาหลักสูตร โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น สัดส่วน70 ต่อ 30 ส่วนสายสังคม ภาคปฏิบัติ 60 ต่อ 40 ซึ่งรูปแบบหลักสูตรและวิธีการสอนจะมีการนับรายชั่วโมงในภาคปฏิบัติ เน้นฝึกให้นักศึกษาทำโครงการ หรือนำปัญหาจริงมาเป็นโจทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการกระบวนการคิดและปฏิบัติ ซึ่งการประเมินผลจะวัดทั้งในส่วนของข้อสอบ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ภาพข่าว: สังคม: เปิดศูนย์การเรียนรู้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt_news-20140410-02.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งตะวันออก ณ ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

นศ. มทร.ธัญบุรี ความคิดสร้างสวรรค์ ให้น้ำผ่านมือถือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt_news-061-190x126.jpg

ผลงานล่าสุดของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี การประยุกต์ใช้โปรแกรม Image J ร่วมกับกล้อง IP Camera ในการวิเคราะห์ค่าความต้องน้ำของพืชผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และควบคุมผ่านทางสัญญาณโทรศัพท์มือถือ การันตีด้วยรางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ การแข่งขันภาคบรรยาย จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของความคิดและผู้ออกแบบ “อิฐ” นายกันตพงศ์ ติดงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และอาจารย์อภิรัฐ ปิ่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

ตามที่คณะกรรมมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 16/2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ได้มีประกาศรับสมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 14 มี.ค. 2557 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การสรรกากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ (การขยายเวลาการรับสมัคร/การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น บัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังเอกสารแนบนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ปิดกรอบ: บีจี-มทร.ธัญบุรีคัดนักกีฬา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_22-678x1024-125x190.jpg

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จับมือเซ็นเอ็มโอยูร่วมกันพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬากับ มทร.ธัญบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี พร้อมกับเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ มทร.ธัญบุรี การรับสมัครมีกำหนดระยะเวลาของโครงการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10-14 มีนาคม ซึ่งกีฬาฟุตบอลชาย คัดเลือกตั้งแต่วันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ที่สนามลีโอ สเตเดียม วอลเลย์บอลหญิง 17-19 มีนาคม ที่โรงยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม ทาง www.bangkokglassfc.com ผู้สนใจติดต่อที่ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สอบตรงมทร.ธัญบุรีพุ่ง2หมื่นคน’มัลติมีเดีย-แพทย์ไทย-วิศวะ’แข่งดุ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_08-678x1024-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โดยสิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.27 ที่ผ่านมานั้น จากข้อมูลพบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามากถึง 21,230 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,000 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ แพทย์แผนไทย ได้รับความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากนโยบายของรัฐที่มีการขยายตัวของระบบโทรทัศน์ดิจิตอล และในอนาคตจะมีการขยายตัวของวิทยุดิจิตอลด้วย ส่วนแพทย์แผนไทยนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายการบรรจุแพทย์ทางเลือก เข้าทำงานในส่วนราชการต่างๆ และมีการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกตามโรงพยาบาล สถานพยาบาลมากขึ้น ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากประชาชน รวมถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยอมรับตำรับยาแพทย์แผนไทย ด้วย

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีเพิ่มเงิน 1.5 หมื่นครบแล้ว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/Binder1_Page_33-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้มีวุฒิปริญญาตรี เป็น 15,000 บาทตั้งแต่ปี 2555 นั้น ในส่วน มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้งข้าราชการที่ใช้งบประมาณของรัฐ และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท วุฒิปริญญาตรีที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 17,090 บาท วุฒิปริญญาโท 17,500 และวุฒิปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งการเพิ่มเงินเดือนครั้งนี้ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ ข่าวย่อยกีฬาโลก: กระต่ายจับมือ มทร.ธัญบุรีพัฒนากีฬา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt_news-10-678x1024-125x190.jpg

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำความร่วมมือกันทางด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถในกีฬาฟุตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ โดยทาง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถในกีฬาฟุตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 10-14 มี.ค.57 เพื่อเข้าเป็นนักกีฬาของ มหาวิทยาลัยฯ และก้าวสู่ความเป็นอาชีพต่อไป

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

แรงบันดาลใจ ความฝันปลาย มทร.ธัญบุรี นักกีฬาเพาะกายมืออาชีพ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/rmutt_news-0005-678x1024-125x190.jpg

“ตัวเล็ก เตี้ย อยากหุ่นดีและมีสุขภาพแข็งแรง พี่ในยิมจึงแนะนำให้เล่นกีฬาประเภทนี้” คำบอกเล่าของ “ปลาย” นายสุวิชชา จันทรสงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ นักเพาะกายเยาวชน กวาดรางวัลจากเวทีต่างๆ ทั่วประเทศ “ปลาย” เล่าว่า เริ่มสนใจกีฬาประเภทนี้ตอนอายุ 14 ปี ตอนนั้นสูงเพียง 156 ซม. ถือว่าเตี้ยมาก บวกกับบุคลิกภาพไม่ดี จึงอยากหากีฬาที่ทำให้สูงและมีรูปร่างที่ดี เริ่มเข้ายิม และได้เจอกับ “พี่จุ๋ม” วิไลพร วรรณกลาง นักเพาะกายหญิงทีมชาติไทย แนะนำให้ลองยกเวตสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ตอนนั้นเป้าหมายคืออยากสูงและมีรูปร่างที่ดี ไม่ได้จริงจัง แต่เมื่อเล่นไปซักระยะ รู้สึกว่ารูปร่างและสุขภาพเริ่มดีขึ้น จึงเล่นมาเรื่อยๆ และได้มีโอกาสเข้าชมรมเพาะกายของยิมและที่โรงเรียน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ประกาศ ขยายเวลาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/rmutt-01-04-563-186x190.jpg

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 16/2556 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จึงขอประกาศกำหนดขยาย วัน-เวลา ในการรับสมัคร/รับการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ดังเอกสารแนบ

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: วิศวกรรมเกษตร มทร.ธัญบุรีคิดไกลสร้าง’หุ่นยนต์อัจฉริยะปรับสภาพดิน’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Binder1_Page_32-678x1024-125x190.jpg

กลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ระดมสมองคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตร “หุ่นยนต์อัจฉริยะปรับสภาพดิน”สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินก่อนการเพาะปลูกโดยอัตโนมัติ ช่วยร่นเวลาและกำลังแรงงานไปได้มาก นายจตุรงค์ กิติศักดิ์ นักศึกษาชั้นปี 4 วิศวกรรมเกษตร ในฐานะตัวแทนกลุ่มเปิดเผยถึงผลงานชิ้นเอกนี้ว่าตนเองและเพื่อนได้ทำการคิดค้นหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติขึ้นเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบโดย ประกอบด้วยโครงสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นอะลูมิเนียม เพราะจะได้มีน้ำหนักเบา ชุดสไลด์ สำหรับตรวจวัดสภาพดิน (NPK เซ็นเซอร์) ชุดควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ระบบจ่ายน้ำยาปรับสภาพดิน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

‘ธัญบุรี’ดึงผู้ปกครองร่วมพัฒนา ยึด3เสาแนวทางสร้างบัณฑิต ผลิตคนเก่ง คนดี มีความสุข

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/Binder1_Page_51-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.)ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตนได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมหารือเพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งการจัดการศึกษา การดูแลนักศึกษาและการบริหารจัดการ หรือจะเรียกว่าการจัดการบ้านราชมงคลก็ได้ ซึ่งบ้านหลังนี้เปรียบเหมือนบ้านหลังคา 2 ชั้น มี 3 เสาหลัก เสาแรกคือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพ เสาที่ 2 สร้างบัณฑิตที่สร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ได้ เสาที่ 3 สร้างบัณฑิตที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา เมื่อ 3 เสาหลักแข็งแรงแล้ว ก็จะได้บัณฑิต นักปฏิบัติแบบมืออาชีพ คือ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ส่วนหลังคาที่ 2 ที่คลุมบ้านหลังนี้อยู่คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทุกคนจะต้องอยู่อย่างมีความสุข เมื่อทุกคนมีความสุข ความสำเร็จของทั้ง 3 เสาก็จะเกิดขึ้น

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/tech-rmutt-190x126.jpg

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้  

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , , , , | Leave a comment