ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150427-oreg01-190x54.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านสัมภาษณ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก<<<  

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , | Leave a comment

วิศวกรรมเคมี มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน รถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเคมี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/dsc_4905-190x126.jpg

ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เผยประสบการณ์อันมีค่าในการเข้าร่วมแข่งขันรถขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเคมี พร้อมแสดงศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยทีมแข่งขันนี้ ประกอบด้วย เอ้ก-กอบชัย ชัยคำ, เต้–ธนาธิป เต็มอุ่น, เฟรม–สุรภาส สิทธิเดช และปอนด์ – รัฐพล ฉายอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และมี รศ.ผ่องศรี ศิวราศักดิ์ และ ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งล่าสุดคว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันรถขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเคมี Chemical Engineering Games ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านมา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’เร่งปรับหลักสูตรครูช่างหวังพัฒนาอาชีวะไทยสู่ประเทศมีรายได้สูง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt-12-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 9 มทร. เปิดเผยว่า กลุ่มอธิการบดี มทร. 9 สถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ รมช.ศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้ 9 มทร. 4 ข้อ คือ 1.ผลิตบัณฑิตสายอาชีพที่สามารถทำงานภาคอุตสาหกรรมได้ 2.ร่วมกันผลิตครูช่างสายอาชีวะ 3.เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้สถานประกอบการ หรือผู้สนใจสายอาชีพ ให้สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ และ 4.การผลิตนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’พุทธาภิเษก พระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt-06-678x1024-125x190.jpg

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย มีพระเกจิดังเข้าร่วม เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคล นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เนื้อนวโลหะ ผลงานการออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติ สมาธิ ปัญญา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี โชว์นวัตกรรม ระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ‏

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/1-126x190.jpg

พลังงาน เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานน้ำมัน พลังงานไฟฟ้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่พลังงานต่าง ๆ มีราคาที่สูงขึ้นและกำลังเริ่มขาดแคลน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้ทำโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและ ไฟสาธารณะ” จนประสบความสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี น้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐ์พวงมาลาใหญ่ที่สุดในโลกน้อมถวาย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/004-190x126.jpg

จากที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่าน ซึ่งได้วาระครบ ๑ ปี และทุกวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ต่างน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ ด้วยพระองค์ทรงประกอบศาสนกิจอันเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ พระเกียรติคุณปรากฏแผ่ไพศาลมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงกตเวทิตาธรรมน้อมรำลึกกุศลครบ ๑ ปี ด้วยน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประดิษฐ์พวงมาลาใหญ่ที่สุดในโลก และจัดดอกไม้หน้าพระโกศ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

วิศวกรรมเครื่องกล ราชมงคลธัญบุรี คว้าแชมป์สมัยที่ 2 ยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Eco Challenge 2014-15

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/02-190x126.jpg

เมื่อพลังงานเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมที่นำมาใช้ในด้านคมนาคม มีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจเริ่มขาดแคลนในอนาคต หลายประเทศจึงให้ความสำคัญและพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานงานไฟฟ้ามาทดแทน จึงเป็นที่มาสำคัญในการออกแบบพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ภายใต้ทีม RT57 ธัญบุรี โดย ทีม “RT57 ธัญบุรี” ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายบุญมา มียวน  นายสมเจตน์ เกียรติไพบูลย์  นายสันติ มีสุข  นายอดิศักดิ์ แสงสุข  นายทศพร พาลิตา  นายพิเชษฐ์ เทพประสิทธิ์  นายจุมพฏ งิ้วลาย  นายวรท ผาพิมพ์  และนายธวัชชัย ล่านาลาว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  โดยมี ดร.สถาพร ทองวิค และ ดร.มนูศักดิ์  จานทอง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์, รางวัล เกียรติยศ | Tagged , , , , | Leave a comment

พิพิธภัณฑ์บัวมทร.ธัญบุรี จัดแสดงบัวสีเหลือง เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141124-01lotus-190x135.jpg

พิพิธภัณฑ์บัวมทร.ธัญบุรี จัดแสดงบัวสีเหลืองสายพันธุ์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2557 ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชม และหาซื้อไปปลูกได้ในราคาย่อมเยา เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’เชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_083-678x1024-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย.2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ราชมงคลติง ทปอ.รับ นศ.ระบบตรงร่วมกัน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและนโยบายให้ชัดเจน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_113-678x1024-125x190.jpg

จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันในปีการศึกษา 2559 นั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า แม้ มทร.จะไม่ได้เข้าไปร่วมในการสอบรวมในระบบรับตรงดังกล่าวด้วย แต่ก็ต้องการให้ที่ประชุม ทปอ.ลงรายละเอียดว่าสาขาใดบ้างที่จะสอบร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ หรือรวมไปถึงข้อสอบที่จะใช้จะเป็นแบบไหน ดังนั้นในส่วนของ มทร.อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า มทร.จะต้องเข้าร่วมในการสอบรวมหรือไม่ต่อไป”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี ถ่ายทอดอาหารจากบัว ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพกลุ่มสตรีชุมชน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_42-678x1024-125x190.jpg

ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว สินค้าตัวใหม่ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลักหก สรรพคุณทางยาสำหรับผู้บริโภค ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยทางกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในการเข้าบริการวิชาการให้กับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ต.หลักหก เป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือก

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร. ธัญบุรี ชูนวัตกรรมใหม่ “เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันน้ำสูง”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/dsc_00291-126x190.jpg

อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันน้ำสูง” เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่น  ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยถึงการตั้งโรงงานใหม่ในเดือนกันยายน 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีจำนวน 536 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.67 ประกอบกับโรงงานและสถานประกอบการแต่ละแห่ง จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมลภาวะทางอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อมลภาวะทางอากาศเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้ระบบบำบัดอากาศเสียเข้ามาบำบัด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ชีวิตที่ครบทุกรสชาติ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวฯอุตสาหการ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_022-678x1024-125x190.jpg

เรานำเสนอเรื่องราวของอาจารย์นักสู้ชีวิตที่ชื่อ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา วิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มาถึงสามตอนเต็มๆ ในแต่ละตอนมีเรื่องราวที่แฝงด้วยสาระชวนให้สนใจตลอด เชื่อว่าใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตหรือกำลังเผชิญกับปัญหา เมื่อได้อ่านเรื่องราวของชีวิตอาจารย์ท่านนี้แล้ว คงได้คำตอบหรือสิ่งดีๆ ที่จะน้อมนำมาปรับใช้กับชีวิตไม่มากก็น้อย ฉบับที่แล้วเราจบลงที่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเด็กชายกุลชาติหลังจากที่ได้ประจักษ์ชัดในความรักของคุณแม่จากการกระทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงนั่นคือการตักอุจจาระในบ่อเกรอะไปทิ้งเพียงเพื่อให้ลูกสามารถใช้ห้องน้ำได้จากเหตุส้วมเต็ม ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นกลายเป็นภาพแห่งความดีงามที่สร้างความประทับใจให้กับเด็กเหลือขออย่าง “ด.ช. กุลชาติ” อย่างที่ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรียังไม่ร่วมรับตรง’59เน้นขยายโควตาเรียนดีกีฬาเด่น

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_122-678x1024-125x190.jpg

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกัน ในปีการศึกษา 2559 นั้น นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า แม้ มทร.จะไม่ได้เข้าร่วมในระบบรับตรงดังกล่าว แต่ก็ต้องการให้ที่ประชุม ทปอ.ลงรายละเอียดว่าสาขาใดบ้างที่จะสอบตรงร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ หรือข้อสอบที่ใช้จะเป็นแบบไหนโดยในส่วนของ มทร.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่ง เพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

สารแทนผงชูรสใช้’ยีสต์เบียร์’ผลงานวิจัยมทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/Binder1_Page_072-678x1024-125x190.jpg

ผลงานวิจัยมทร.ธัญบุรี นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ผลิตสารเสริมรสชาติอาหาร ทำจากยีสต์แทน “ผงชูรส” ชี้ปลอดภัย100% ได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) องค์การอาหารและเกษตร/องค์การอนามัยโลก (FAO/WHO) และสำนักงานรับรองการใช้วัตถุเจือปนในอาหารของประเทศญี่ปุ่น เผยต้นทุนถูกกว่าผงชูรส เตรียมจดลิขสิทธิ์ผลิตในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment