เปิดตัว’ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด’ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-news-02-678x1024-125x190.jpg

ปัจจุบัน “พลังงานสะอาด” หรือ “พลังงานทดแทน” เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และความร้อนใต้พิภพ หรือพลังงานขยะ ที่ถือเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ถูกพัฒนาและยกระดับความสำคัญ เพื่อสร้างเป็นแหล่งพลังงานหลักทดแทนการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล “พลังงานสะอาด” จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, MOU, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ตั้งเป้า3ปีธัญบุรีติดอันดับ3ม.วิทย์และเทคโน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/18-07-2014-09-07_061-678x1024-125x190.jpg

ภายใน 3 ปี ราชมงคลธัญบุรีจะแทรกเข้าไปอยู่ในอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งผลิตนักปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ลงสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น สิ่งที่ทำคือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสมรรถนะ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้าถึงตัวนักศึกษา แก้ปัญหาต้นเหตุ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-15-678x1024-125x190.jpg

เพื่อนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญาร่างกาย อารมณ์และสังคม บทบาทที่สำคัญจึงต้องอาศัยอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากงานด้านการสอนแล้ว ยังจะต้องช่วยพัฒนาบุคลิกภาพด้านอื่นๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะที่นำไปต่อยอดช่วยเหลือนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”การพัฒนาเจตคติ และทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา” ขึ้นมา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/pro_8440-190x126.jpg

นวัตกรรมชิ้นงานล่าสุดช่วยเหลือผู้ป่วย “รถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม” ผลงานล่าสุดของ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ทำการวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมประดิษฐ์คิดค้นกับแพทย์และพยาบาล

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

คอลัมน์ เก็บตกเอสเอ็มอี: สนช.มั่นใจธุรกิจเกษตรอินทรีย์รุ่ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_53-678x1024-125x190.jpg

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้จัดการฝ่าย (กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กล่าวว่า ตลาดผู้บริโภคทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา ให้ความสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น ล่าสุด “ลิปสติกอินทรีย์” จากข้าว ของบริษัท โป๋วเอวี๋ยน จำกัด ได้รับรางวัลจากประเทศไต้หวัน และเกาหลี โดย สนช.ได้ผลักดันธุรกิจนวัตกรรมแล้ว 65 โครงการ วงเงิน 850 ล้านบาท จัดตั้ง “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: อนุมัติป.บัณฑิต 13 แห่ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_27-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า บอร์ดคุรุสภามีมติเห็นชอบรับรองหลักสูตรป.บัณฑิต เพิ่มเติมอีก 13 แห่ง มีมทร.ธัญบุรี รับ 180 คน มทร.พระนคร รับ 180 คน มหาวิทยาลัยธนบุรี รับ 120 คน มรภ.กาญจนบุรี รับ 180 คน มจษ.รับ 100 คน มรภ.บ้านสมเด็จฯ รับ 90 คน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ รับ 180 คน มรภ.หมู่บ้านจอมบึง รับ 180 คน ม.จัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | 2 Comments

เอมสตาร์ ประกาศผลหนังสั้นความสุขที่แท้จริง… เกิดจากการให้’GIVING IS REAL HAPPINESS’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_18-678x1024-125x190.jpg

บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ความสุขที่แท้จริง…เกิดจากการให้ “Giving is Real Happiness” ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 88 ทีม โดยทุกผลงานได้รับการพิจารณาผลงานตามเกณฑ์การประกวด คือคะแนน 80% จากดุลพินิจของคณะกรรมการ และคะแนนอีก 20% ถูกพิจารณาจากคะแนนโหวต ยอดการรับชมภาพยนตร์สั้น ยอดการกด Like ผ่านช่องทางของ Facebook ของโครงการ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , | Leave a comment

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี วิจัยแผ่นผนัง คว้ารางวัลเวทีโลก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/ดร.หมิง-รางวัลที่เกาหลี-1-180x190.jpg

แผ่นผนังและพื้นฉนวนโครงสร้างที่เสริมด้วยวัสดุเสริมแรงคอมโพสิตเส้นใยแก้ว (Structural insulated wall panels and slabs strengthened by Glass fiber reinforced polymer) ผลงานการวิจัยของ ดร.หมิง จิ๋ง นักวิจัยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คว้ารางวัลจากหลายเวทีได้แก่ รางวัลเหรียญทองแดง (KIWIE 2014 Bronze Prize) จาก ประเทศเกาหลีใต้ รางวัล FIRI Diploma จาก The 1st Institute Inventors and Researcher in IRAN ประเทศอิหร่าน รางวัล …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์, รางวัล เกียรติยศ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีตั้งเครือข่ายต้านพนันบอลห่วงนักศึกษาเล่นพนันบอลจนเสียอนาคต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_012-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2557 ว่า มีความเป็นห่วงปัญหานักศึกษาเล่นพนันฟุตบอล ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการติดหนี้พนันฟุตบอล ประกอบกับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกยังอยู่ในช่วงปิดเทอม เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 18 สิงหาคม 2557 ดังนั้น ผู้ปกครองควรเข้มงวด กวดขันและสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าอยู่ในข่ายที่เล่นพนันฟุตบอลหรือไม่

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรียืนยันเลื่อนเปิดเทอมไม่กระทบฝึกปฏิบัติการสอน-สมัครงาน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/Binder1_Page_05-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการเลื่อนเปิดภาคเรียน ตามการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี การศึกษา 2557 จากเดิมเปิดเรียนใน มิ.ย. เป็นเดือน ส.ค.นั้น มทร.ธัญบุรี ได้มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียน และระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา โดยภาคเรียนที่ 1/2557 ถ้าเป็นไปตามกลุ่มประเทศอาเซียน นักศึกษา ทุกชั้นปีจะเปิดเรียนในวันที่ 18 ส.ค.นี้ แต่ สำหรับนักศึกษาเดิม ชั้นปีที่ 4 เฉพาะสายครู ที่ต้องออกฝึกสอน และนักศึกษาชั้น ปีสุดท้ายในหลักสูตร (เทียบโอนรายวิชา) เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ทาง มทร.ธัญบุรี ให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/20120715-RMUTT1-0003-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493618-9 , คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494505 หรือ 08-9791-5478 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบได้ที่ >>Click<<

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/20130804-Presenter-0380-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยฯ โดยดำเนินการให้นักศึกษาใหม่ของทุกคณะ/วิทยาลัยฯ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่เรียกเพิ่มและนักศึกษาที่ได้ได้รับการตรวจสุขภาพในครั้งที่ 1 (เก็บตก)

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | 2 Comments

ประเมินเข้มคุณภาพด้านภาษา-ไอทีหลังอัพเงินเดือน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/20120715-RMUTT1-0003-190x126.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเงินเดือนในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนหลังปรับเพิ่มแล้วจะอยู่ที่ 19,500 บาท และเพื่อเป็นการยกระดับพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นสอดรับกับการปรับขึ้นของรายได้ทางมหาวิทยาลัย จึงได้ขอความร่วมมือให้พนักงานมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และICT เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ระดับ B1 และการประเมินความรู้ด้านไอที ระดับ 3 ตามมาตรฐานสากลด้วย

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ช่องทางทำกิน: “ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์”ขนมคำเล็ก ทำรายได้คำโต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/RMUTT20140526-33-678x1024-125x190.jpg

อาหารเพื่อสุขภาพยังคงฮิตครองใจผู้บริโภค นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ หรือ อาหาร ชีวจิตที่กินง่ายขายดี อร่อยถูกปากคนไทยที่นับวันสามารถพอจะหาทานได้ตามแหล่งชุมชนหรือย่านอาหาร เมนูอาหารว่างที่พูดถึงในวันนี้น่าสนใจเพราะสามารถนำมาดัดแปลงทำเป็น “ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์” มีลักษณะคล้าย “ขนมกุยช่าย” แต่ไส้ด้านในผสมเห็ดนานาชนิด ทางทีมงาน “ช่องทางทำกิน” มีสูตรการทำที่สามารถทำเองได้ในครัวเรือนมานำเสนอ ผู้ที่จะมาเผยเคล็ดลับสูตรอาหารสุขภาพดังกล่าว เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สรภรต ทรัพย์เทวาโรจน์ เจ้าของสูตรเมนู “ขนมไส้เห็ดเบญจรงค์”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

“เชอร์เบทลูกหว้า” ไอศกรีมใส่ไอเดีย มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/rmutt20140521-01-190x126.jpg

“ลูกหว้า ผลไม้ไทยที่ออกผลช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยในลูกหว้า มีสรรพคุณมากมาย เช่น แก้เบาหวาน แก้บิด แก้ท้องร่วง ซึ่งลูกหว้าเป็นผลไม้ที่ยังไม่ได้รับความนิยมในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์” เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกหว้า เป็นทางเลือกใหม่กับผู้บริโภคที่ชอบทานไอศกรีม นางสาวพิไลวรรณ มาดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี ผศ.มาริน สาลี เป็นผู้ควบคุมดูแล ได้คิดค้น “เชอร์เบทลูกหว้า” ขึ้นมา

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment