ยกเลิกประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/20120715-RMUTT1-00032-190x126.jpg

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลคะแนนทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) จึงขอยกเลิกบัญชีรายชื่อแนบท้ายผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังกล่าาว และให้ใช้บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน    

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment