ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150312-01_sd-190x79.jpg

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2, 3, 4 (ที่ยังไม่เคยกู้ยืม / รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่กู้ครั้งแรกระบบ กยศ. และ กรอ. ** ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2558 ทาง www.studentloan.or.th (ดูตัวอย่าง) *** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา สามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | 1 Comment

การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกองทุน กรอ.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/20120728-RMUTT1-200-190x126.jpg

แจ้งเรื่องสิทธิการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษารายเก่า ชั้นปีที่ 2 – 5 ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปฏิทินการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน จึงทำให้นักศึกษาบางส่วนได้รับผลกระทบ ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งสิทธิในการกู้ยืมโดยแบ่งเป็นกลุ่มให้นักศึกษาทราบดังนี้ ลำดับ การลงทะเบียน/ การเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่สามารถกู้ยืมได้ หมายเหตุ กลุ่ม 1 นักศึกษาที่ลงทะเบียน  (ฝึกสหกิจ) ภาคเรียนพิเศษ/2557 (17 มี.ค. 57 – 20 ก.ค.57) ภาคเรียนที่ 1/2557 (18 ส.ค. 57 – 21 ธ.ค. 57) ถ้านักศึกษาไม่จบภายในภาคเรียนที่ 1/2557 …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged , , | 2 Comments

ปฏิทินการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

เพื่อให้การดำเนินงานกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นไปตามความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดการดำเนินงาน ดังเอกสารแนบนี้    

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | 8 Comments

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-25-190x147.jpg

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อขอรับรายละเอียดการเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ในวันตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัย วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณจุดตรวจสุขภาพ โรงยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือทาง www.facebook.com/SD.Rmutt

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ตักบาตรทุนนศ.-แก้ตัดงบฯ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/20140225-HotNews-2-125x190.jpg

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหากรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถูกตัดงบประมาณปี’57 จนอาจส่งผลกระทบกับนักศึกษาผู้กู้รายเก่าว่า เบื้องต้นเตรียมแก้ปัญหา โดยจัดหาทุนให้นักศึกษาที่เดือดร้อน ตั้งเป้าทุนละ 1 หมื่นบาท จากภาคเอกชน จำนวน 300 ทุน และทุนเดิมที่มีอยู่ รวม 500 ทุน รองรับความต้องการนักศึกษา โดยจะทำโครงการตักบาตรทุนการศึกษา ระดมเงินให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท และนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษาประมาณ 3 ล้านบาท มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาอีกทางหนึ่ง เพราะปีการศึกษาที่ผ่านมาเคยจัดสรรเงินจากกองทุนไปช่วยเหลือนักศึกษาแล้ว 150 ทุน กว่า 1 ล้านบาท รวมถึงยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร เพิ่มเป็น …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกาศ มทร.ธัญบุรี ปฏิทินดำเนินงานกองทุน กยศ.และกองทุน กรอ. (ทุกชั้นปี) ภาคการศึกษาที่ 2/2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/10/20120715-RMUTT1-00031-190x126.jpg

ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เพื่อให้การดำเนินงานกองทุน กยศ.และกรอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานกองทุน กยศ.และกรอ.ให้ทราบ ดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | 2 Comments

มทร.ธัญบุรีขอ’กยศ.’เพิ่มเงินยืมเรียน เผยตัวเลขน.ศ.เดือดร้อนยื่นความจำนงเกินเท่าตัว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/rmutt_news-49-125x190.jpg

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 นี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ. ได้จัดสรรเงินให้กับนักศึกษารายใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรีเพื่อขอกู้ยืมเรียน จำนวน 767 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 33 ล้านบาท แต่ขณะนี้มีนักศึกษารายใหม่แจ้งความจำนงขอกู้แล้วประมาณ 1,400 คน ส่วนผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องได้รับการจัดสรรจำนวน 5,486 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 229 ล้านบาท โดยเป็นผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย 4,816 คน และขณะนี้มีผู้กู้รายเก่าแต่ย้ายสถานศึกษาแสดงความจำนงขอกู้ 988 คน ดังนั้น จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอยากขอให้ กยศ.อนุมัติวงเงินที่ขาดอยู่เกือบ 1 เท่าตัวให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ธัญบุรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/03/80718-190x142.jpg

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อขอรับรายละเอียดการเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืม/กำหนดการส่งเอกสารและสัมภาษณ์ ในวันตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัย วันที่ 6 – 7 เมษายน 2556 ณ บริเวณจุดตรวจสุขภาพ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged , , , , | 27 Comments

กยศ. สานฝัน ผูกสัมพันธ์ เยาวชน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/ไวนิลข่าว-กยศ.55-190x113.png

ร่วมพลังทางการศึกษากับ กยศ. และ Mini Concert  วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | 1 Comment

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม “กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชน ปี 2555”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/RMUTT003-190x127.png

                                                กรมประชาสัมพันธ์   โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    จัดกิจกรรม “กยศ.สานฝันผูกสัมพันธ์เยาวชน ปี 2555”  ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยในงานมีการเล่มเกมส์แจกรางวัล และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักศึกษา  ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต ศิลปิน นักร้อง อาทิ ดีเจเพชรจ้า, The Star, 4 หนุ่มวง Zeal ทางมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้กองทุน กยศ.ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีเตรียมขออนุมัติวงเงินกู้จาก กยศ.เพิ่มเติมรองรับ นศ.ที่สนใจไม่หวั่นแม้กู้เยอะยังมีทุนมหา’ลัยอุดหนุน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/000198-134x190.jpg

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษายื่นความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แบ่งเป็นผู้กู้รายใหม่จำนวน 1,630 ราย ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาจำนวน 1,544 ราย ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 5,290 ราย ทั้งนี้ กยศ.ได้จัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักศึกษาใหม่มายังมหาวิทยาลัยจำนวน 997 ราย จำนวนเงินกว่า 45 ล้านบาท ส่วนผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินกู้ยืมให้ทั้งสิ้น 5,987 ราย คิดเป็นเงินกว่า 250 ล้านบาท ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กู้ยืมปีการศึกษา 2554 เป็นกรณีพิเศษ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/n54_140901.jpg

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กู้ยืมปีการศึกษา 2554 เป็นกรณีพิเศษ  สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯในสถานศึกษา (ทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2555

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/07/pr-rmutt_499.jpg

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2555(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 1155)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged , , , , | Leave a comment

ผู้กู้กองทุน กยศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/04/20090501-PR-852-190x126.jpg

ผู้กู้กองทุน กยศ.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้และประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2553 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารมาส่ง 1. แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน เทอม 2/2553 2. ใบลงทะเบียนเรียน (ในกรณีที่นักศึกษายังลงทะเบียนไม่ได้หรือได้แต่ไม่ครบทุกวิชาให้อ่านตรงหมายเหตุให้เข้าใจ)

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | 1 Comment