การกู้ยืมเงินกองทุนกยศ. และกองทุน กรอ.ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และปี2, 3, 4 ที่ยังไม่เคยกู้ยืม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/moneynew11-757x315-01-190x79.jpg

  นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1  และ ปี 2, 3, …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged , , , , , | Leave a comment

สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/rmutt-20160418-01-186x190.jpg

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายคณะพ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/rmutt-20160418-01-186x190.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --รับสมัครงาน | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

น้ำคือชีวิตรู้คิดรู้ใช้ ทุกคนร่วมใจอย่าใช้สิ้นเปลือง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/น้ำคือชีวิตรู้คิดรู้ใช้ทุกคนร่วมใจอย่าใช้สิ้นเปลือง-134x190.jpg

น้ำคือชีวิตรู้คิดรู้ใช้ ทุกคนร่วมใจอย่าใ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/12042016-1-190x113.jpg

  การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิช …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพราชการและทุนการศึกษาต่อภายในและต่างประเทศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/12042016-190x101.jpg

  ชื่อโครงการ โครงการอบรมเตรียมความ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ทุนการศึกษา | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160408-banner-03-190x127.png

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

การขอผ่อนผันทหารและสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160408-รด-01-190x79.jpg

ประเภท เลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น / รอรับสิทธิ …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , | Leave a comment

ปล่อยน้ำไหลหยด ระวังจะหมดไม่มีน้ำใช้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/ปล่อยน้ำไหลหยดระวังจะหมดไม่มีใช้-134x190.jpg

การตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้านเพื่อประหยั …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตเราควรช่วยกันคิดประหยัดน้ำ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตเราควรช่วยกันคิดประหยัดน้ำ-01-134x190.jpg

น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิต เราควรช่วยกันคิดปร …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/20160401Archimedes1-190x107.jpg

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, รางวัล เกียรติยศ, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/20160331-teched01-190x101.jpg

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเข้า …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --ปริญญาโท, ปริญญาเอก | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ทรัพยากรน้ำมีวันหมดใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/ทรัพยากร-01-134x190.jpg

การปลูกป่าทดแทน ใน ขณะนี้ประเทศไทยเรามีพ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/03/admissions59-02-190x79.jpg

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, --ปริญญาตรี | Tagged , , , | ปิดความเห็น บน กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) 2559