เปิดประมูลผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยสำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดรับข้อเสนอผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ต้องมีคุรสมบัติที่กำหนด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นข้อเสนอได้ที่สำนักจัดการทรัพสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 0 2549 3053 และ 0 2549 3060 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ระยะที่ ๒

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150721-01_teched-190x107.png

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา โลจิสติกส์ ระยะที่ ๒ ใน ๔ สายงาน ประกอบด้วย สายงานจัดการขนส่ง (รถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป รถพ่วง รถบรรทุกห้องเย็น รถบรรทุกวัตถุอันตราย) สายงานจัดการส่งออกนำเข้า (ให้บริการสินค้าเพื่อการส่งออก ให้บริการสินค้าผ่านแดน บริหารงานส่งออกนำเข้า) สายงานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ขนส่งสินค้าหลายรูปแบบหรือ MTO ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ หรือ IDC) และสายงานจัดการคลังสินค้าเฉพาะทาง (สินค้าอันตราย ห้องเย็น ไซโล) ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ๗ ชั้น เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวแล้ว บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง มองเห็นโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ (รอบที่ 2)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  (รอบที่ 2) เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 2. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน 3. มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2558 4. มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัดส่งให้คุรุสภา …

Posted in --ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2558 ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปรากฏตามประกาศแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบแข่งขันโดยการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00-12.00 น. และความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 13.30-15.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิ๊ก<<<

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) ดังนี้ 1. โดยวิธีดูคะแนนสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 2. โดยวิธีการยื่นคะแนนสอบ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

Posted in --ปริญญาตรี, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านโทอิครุ่นที่ 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150611-01_last-190x76.jpg

1. ทางคณะศิลปศาตร์กำหนดจัดสอบภาษาอังกฤษโทอิคสำหรับนักศึกษาที่เข้าอบรม 30 ชั่วโมง และได้คะแนนสอบหลังเรียน 450 คะแนน (ดังประกาศในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯและเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน  เข้าห้องสอบเวลา 09.30 น.-11.30 น. ทำข้อสอบ 2. นักศึกษาที่เข้าอบรมภาษาอังกฤษโทอิครุ่นที่ 1 และสอบหลังเรียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นักศึกษาสามารถดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ 3. นักศึกษาที่ยินดีสอบกรุณาเตรียมบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงในวันสมัครด้วย และขอให้นักศึกษายืนยันการสอบได้ที่คุณสิริรัตน์  เข็มทอง เบอร์โทร 089-1664324 หรือเบอร์โทร 02-5494952 (ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการตรวจสุขภาพ และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150622-01-SD-190x127.jpg

กำหนดการตรวจสุขภาพ และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น. รายละเอียดดังนี้ คณะ รอบเช้า เวลา 08.00-12.00 รอบบ่าย เวลา 13.00-16.00 คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คณะบริหารธุรกิจ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย ตรวจสุขภาพ ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment

ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยน Firewall ในวันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150708-Firewall-190x79.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการปรับเปลี่ยน Firewall ในวันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 20.00-21.00 น. จะทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและกำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์แนบ)

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/Capture-bannerjob-190x64.png

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดการลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ(แบบที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อที่เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150706-01-01-190x79.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558 ระดับปริญญาเอก (คลิ๊กเลือกคณะฯ) ระดับปริญญาโท (คลิ๊กเลือกคณะฯ)  ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการดังนี้ 1.  ดาวนโหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษาและแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                  2.  กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษาและแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ตามกำหนดระยะเวลา ในประกาศ 3.  มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา  โทรศัพท์ 0-2549-3618 – 9 , 0-2549-3697 กำหนดการ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 16 กุมภาพันธ์ …

Posted in --ปริญญาตรี, --ปริญญาโท, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20120715-RMUTT1-0003-190x126.jpg

ตามที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 1. นางสาวไหมฟาง โพธิ์พ่วง 2. นางสาวฐิติมา ชื่นทิม 3. นางสาวฤดีมาศ บุญธรรม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก<<<

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150630-4-134x190.jpg

ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”  ใน วันอังคาร ที่  14 กรกฎาคม  2558 ณ  ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  จ.ปทุมธานี โดยวิทยากรมืออาชีพ  ด้านการจัดทำสื่อวิทยาศาสตร์และ ด้านการจัดการความรู้ คุณจุมพล เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ยุวนุช  ทินนะลักษณ์ นักวิชาการอิสระ กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในเรื่องการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบการจัดทำชุดความรู้  ให้ความรู้แก่นักวิจัยเกี่ยวกับกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาวิธีการจัดการความรู้จากงานวิจัยมาจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ แก่ชุมชน และสังคมได้นำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สำรองที่นั่ง : กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบโทอิค วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง รป 5-04

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมงานรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา (โดยประมาณ) และวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอ้างอิงไว้ในภาคผนวกเป็นตัวอย่างให้ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เพื่อให้การประสานงานระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment