คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  สอบตรงคุณวุฒิ  ปวส. ประจำปีการศึกษา  2557 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  กำหนดการดังต่อไปนี้ รายละเอียดคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (เพิ่มเติม)ดังนี้ เงื่อนไขในการสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1.  การจัดการเรียนการสอน 1.1  ภาคพิเศษ   จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา   17.00 น. – 21.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา   08.00 น. – 21.00 น. 2.  ภาคพิเศษทุกสาขาวิชาถ้ามีใบรับรองการผ่านงานไม่น้อยกว่า …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/25540828_616-190x126.jpg

ผู้ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง 1.นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้ โดยนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันกับมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีประกันอุบัติเหตุแล้วหรือไม่ประสงค์จะทำประกันกับมหาวิทยาลัย สามารถขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุได้ 2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชำระค่าเบี้ยประกันเหมือนกับนักศึกษา 3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชำระค่าเบี้ยประกันเหมือนกับนักศึกษา 4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะเวลาในการคุ้มครอง –  นักเรียนใหม่ นักศึกษาใหม่ รหัส 1157…. เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. –  นักเรียนเก่า นักศึกษาเก่า และบุคลากร เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สมการความคิด(นอกกรอบ) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สานฝันตั้ง ‘ชมรมพระเครื่อง มทร.ธัญบุรี (1)’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-news-02-678x1024-125x190.jpg

ความจริงเรื่องของแขกรับเชิญที่จะนำเสนอในฉบับนี้ หลายคนอาจจะบอกว่าคุ้นหน้าตาราวกับเคยนำเสนอเรื่องราวกันมาแล้ว ก็ต้องขอแอ่นอกรับแบบไม่ปฏิเสธว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ เพียงแต่ครั้งนั้นเป็นการนำเสนอถึงเรื่องราวของการเป็นเซียนพระนักการศึกษา และในฐานะของรองอธิการบดี แถมพ่วงด้วยตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่การกลับมาของแขกรับเชิญคนสำคัญคนนี้ เขามาพร้อมกับฐานะทางสังคมใหม่ในฐานะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) หรือถ้าจะเรียกกันประสาชาวบ้านว่า ผู้นำองค์กรก็คงจะไม่ผิดนักและที่สำคัญยังมีเรื่องราวบางช่วงบางตอนของชีวิตผู้ชายคนนี้ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ สำหรับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ แขกรับเชิญคนสำคัญในฉบับนี้

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครกำหนดการดังเอกสารดาวน์โหลด สมัครได้ที่คณะที่ประสงค์เข้าศึกษา และเสียค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2549 3613-5  

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | Leave a comment

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช. ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช.  ประจำปีการศึกษา  2557 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร กำหนดการดังเอกสารดาวน์โหลด สมัครได้ที่คณะที่ประสงค์เข้าศึกษา และเสียค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทร. 0 2549 3613-5

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , | Leave a comment

โครงการ NOTEBOOK สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/dell20140721-03.jpg

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ NOTEBOOK สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รับจองตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ส่งใบจองและชำระเงินค่าจองได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร I work@rt อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อมาปฏิบัติงานที่ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ อ่านประกาศเพิ่มเติม  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี อบรมรุ่นพี่ แนะแนวตามโรงเรียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/C-140723018109_Page_1-678x1024-125x190.jpg

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รุกจัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจิตอาสา แนะแนวการศึกษา พี่แนะแนวน้อง รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ โดยภายในโครงการมีกิจกรรมมากมาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการพูดและกล้านำเสนอความรู้ มทร.ธัญบุรีที่ได้รับ ไปสื่อสารให้รุ่นน้องเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในภาพลักษณ์ที่ดี ให้ทุกคนได้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ” โดยในโครงการนี้มีจิตอาสาแนะแนวเข้าร่วมกว่า 100 ชีวิต”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

นศ.บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนบ้านละคร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-071-190x121.jpg

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมอาสานักศึกษาทุกชั้นปี ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านละคร หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่วยเหลือสังคม สร้างจิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อสังคม “พี่มล” นางสาวณภัทร ฉลาดเลิศสกุล ประธานชมรมเรารักษ์ถิ่นบัวหลวงปทุมธานี เล่าว่า จากการสังเกตและการพูดคุย ชาวบ้านให้การยอมรับ กล้าที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น มีความไว้วางใจ ที่จะให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาได้นำโครงการสวนครัวเข้าไปปลูกในชุมชน ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเป็นลูกหลาน เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ตัวโครงการประสบความสำเร็จ จึงส่งผลต่อกิจกรรมต่อๆ มาของโครงการ “อย่างน้อยสิ่งที่คนในชุมชนบ้านละครได้ คือ ความคิดที่เปลี่ยนไป ยอมรับการเปลี่ยนมากขึ้น”

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สานต่อ “ลานธรรมสายใยความรู้คู่ชุมชน” ปี ๒

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-08-190x126.jpg

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ ลานธรรมสายใยความรู้คู่ชุมชนปีที่ ๒ นำทีมนักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดชุมชน วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี โครงการลานธรรมสายใจความรู้คู่ชุมชนปีที่ ๒ ครั้งนี้ มีกิจกรรมจิตสาธารณะมากมาย อาทิ การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบการดำเนินงานภายในห้องสมุดชุมชนและฝึกปฏิบัติการจัดระบบการดำเนินงานภายในห้องสมุดชุมชน การพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุดชุมชน การจัดหาชั้นวางหนังสือเพิ่มเติม รวมถึงการจัดหาเครื่องปรับอากาศและติดตั้งผ้าม่านเพื่อลดความร้อนและสว่างมากจนเกินไปและเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการอ่านหนังสือยิ่งขึ้น

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 4

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140728-Specialtalks04-190x105.jpg

สัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ในด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ นโยบายที่สำคัญคือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และต้องเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ เพราะฉะนั้นบัณฑิตในสาขาวิชาใดก็แล้วแต่ ถ้าจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะมีความรู้ตามทฤษฏีเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติ ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองและความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม สุดท้ายก็ต้องสามารถเป็นผู้บริหาร สามารถจะเป็นเจ้าของกิจการ ได้พัฒนากิจการของตนเองให้เจริญเติบโตไปได้ นี่คือส่วนที่เป็น professional competency

Posted in --วีดิทัศน์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล “Universal Goodness For Good-Looking”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140728-01-190x74.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล “Universal Goodness For Good-Looking” เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ถ่ายทอดหลักการและเนื้อหาของความดีสากล ผ่านความคิดสร้งสรรค์ออกมาเป็นผลงานสื่อฟื้นฟูศีลธรรม ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวนทำความดี พัฒนานิสัยด้วยความดีสากล รวมทั้งฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองก้าวสู่ความพร้อมในการที่ประเทศจะเข้าสู่ AEC ต่อไป โหลดใบสมัครได้ทาง  http://www.vstarproject.com/ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ http://www.pld.rmutt.ac.th/?page_id=1892    

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ The Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2014 19-22 ธันวาคม 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/banner20140728-01-190x79.jpg

ด้วยศูนย์นักศึกษานานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Singapore Polytechnic ว่าจะจัดการประชุมสาหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ชื่อ The Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีตัวแทนนักศึกษาในฐานะทูตจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มาร่วมอภิปรายในหัวข้อ สถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัย และวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวต่อคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic จานวน 100 คน และนักศึกษาจากประเทศสมาชิกที่เหลืออีก 9 ประเทศ จานวน 100 …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140724-sci-134x190.jpg

ระหว่าง วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557 เป็นโครงงานจาก 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์  กลุ่มสิ งประดิษฐ์ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มมัลติมีเดีย (เกม, เว็บไซต์, แอนิเมชั น, แอพพลิเคชั น ฯลฯ) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และแต่ละโครงงานส่งประกวดได้ เพียงกลุ่มเดียวดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://www.sci.rmutt.ac.th/10358

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี และกำหนดการเข้ารับรางวัล โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140722-princess-190x79.jpg

กำหนดการ พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี __________________________________________________________________________________ เวลา  8.30  น. – 9.00  น. ลงทะเบียน เวลา 9.00  น.  เป็นต้นไป พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีกล่าวรายงาน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment