ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การทำดอกไม้อบแห้ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150203-01-190x127.jpg

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิดที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น แต่เมื่อมีการตัดดอกไม้ออกมาจากต้นไม้ได้ไม่นานกลีบดอกจะเหี่ยว ไม่สวยงาม และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment

คู่มือปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแสดงขั้นตอนในลักษณะของแผนภูมิ (Flowchart) โดยอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน แนวปฏิบัติที่สำคัญ ตลอดจนข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่คณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาควรทราบ ทั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงานของคณะ และผู้อ่านทุกท่าน โดยผู้จัดทำได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th พร้อมนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเขียนคู่มือนี้  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20150129-190x126.jpg

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 12 – 26 มกราคม 2558 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20150128-02-190x124.png

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  ผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ——————————— ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์นำเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติการตามกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการบริหารและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่  13 และวันพุธที่ 14 มกราคม  2558 นั้น

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 2. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในวันเวลาที่กำหนด 3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล >> คลิ๊ก

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครนักศึกษาโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20150127-BUS-190x79.png

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558  สมัครด้วยตนเองได้ที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 และอาคาร 4 ชั้น 1 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ รับสมัคร 3 สาขาวิชา สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาภาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่รับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลสอบ รอบที่ 1 …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20150127-unnamed-190x78.jpg

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “RMUTT TOUR” โดยผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น กําหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2558 รายละเอียดการแข่งขันดังนี้ 1) หัวข้อสําหรับการแข่งขัน คือ “RMUTT Tour” 2) สามารถเลือกพัฒนา Application ได้ทั้งสอง Platform ได้แก่ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 3) การส่งผลงานให้นําใส่แผ่น CD/DVD แนบไฟล์ผลงาน (Project Source …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20150114-01-sd-190x106.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 549 3683, 02 549 3629

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/ARIT-1800x1200_025-190x126.jpg

เรื่อง  ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในการนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในการนำสถาบันวิจัยและพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  นั้น บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้พิจารณากลั่นกรองจนได้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี    อริยวิริยะนันท์ 2.  ดร.สิงห์โต                   สกุลเขมฤทัย …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้ส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารฯชณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทย์/วิธีการในการรับรองยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย โดยเรียงลำดับอักษรดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครติวสอบตรง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20150119-01-190x79.png

สถานที่ติวสอบตรง  : อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติวสอบตรง วันที่ 20 มกราคม 2558 ไม่มีค่าใช้จ่าย  สามารถสมัครได้ที่ http://www.tutor.rmutt.ac.th/    

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141218-ARIT-SKY-AM01-059-190x106.jpg

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน จัดโดยชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัคร ได้ที่คุณดวงเด่น โพธิ์สุ โทร. 02-281-9563-4 กด 116 โทรสาร กด 110 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 การอบรมนี้มีค่าใช้จ่ายคนละ 700 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<<

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

Web Design Contest2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/WDC-poster_banner-190x79.jpg

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อ “Happy Life” ผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรม Workshop กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดการประกวดเว็บไซต์ – หัวข้อ Happy Life – ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 เว็บไซต์ – ห้ามใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ เช่น Joomla ,WordPress เป็นต้น   กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2558 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

การประกวดภาพยนตร์สั้น iSFC2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/SFC-Braner-2015-small-size-190x79.jpg

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Future” ผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปการผลิตภาพยนต์สั้น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2558 คุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม – ระบุตำแหน่งที่รับผิดชอบหรือหน้าที่หลักในกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหว (ลงในใบสมัคร) – ผลงานภาพเคลื่อนไหว 1 เรื่อง ต่อจำนวนสมาชิก 2 คน เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด – ผลงานภาพเคลื่อนไหว มีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที ไม่นับรวมเครดิตท้ายเรื่อง – มีบทบรรยายภาษาอังกฤษ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | 2 Comments