รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/20120715-RMUTT1-00031.jpg

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 8 -26 กันยายน 2557 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, --รับสมัครงาน | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-JSTR-190x79.jpg

JSTOR เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของJSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 รายการ อาทิ Global Plant Collection วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues) กว่า 230 ชื่อ Book at JSTOR ฉบับเต็ม จำนวน …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-ICT01-190x48.jpg

สรุปข้อมูลสถิติการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านตาม ๆ ตามแบบประเมิน ดูรายละเอียดผลการประเมินได้ที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด ภาพตัวอย่างกราฟแสดงสถิติผลกาประเมิน

Posted in แบบประเมิน | Tagged , , | Leave a comment

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปี 2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20131010-ICT-190x56.jpg

สรุปข้อมูลสถิติการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านตาม ๆ ตามแบบประเมิน ดูรายละเอียดผลการประเมินได้ที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด ภาพตัวอย่างกราฟแสดงสถิติผลกาประเมิน

Posted in แบบประเมิน | Tagged , , | Leave a comment

เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 6 สัมภาษณ์นายกสภา มทร.ธัญบุรี เรื่องมติในการผลิตตำราหรือวารสารออนไลน์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-Special-Talks-190x106.jpg

บทสัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา เป็นมติใหม่ในการผลิตตำราหรือวารสารออนไลน์ ทางมติสภาพได้มีมติดังนี้ ในการประชุมสภาหลังจากท่านอธิภารบดีได้แถลงนโยบาย นโยบายข้อหนึ่งของ มทร.ธัญบุรี คือนโยบายในเรื่องของการผลิตตำรา อาจจะเป็นรูปเล่มตำรา หรือลักษณะของตำราออนไลน์ ท่านอธิการบดีจึงได้เสนอ ให้มีการออกข้อบังคับที่ว่าด้วยการผลิตและการจำหน่วยตำราและวารสารออนไลน์ จากข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะสภา ข้อกำหนดฉบับนี้เป็นการส่งเสริมการผลิตตำราอย่างมีคุณภาพและสามารถส่งเสริมการสร้างรายได้ ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยฯ จำดำเนินการโดยรับสมัครหรือคัดสรรคตำรา

Posted in --วีดิทัศน์, Special Talks, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขยายระยะเวลาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

เรื่อง ขยายระยะเวลาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิม เพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น ลงวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้ขอรับการประเมิน ต้องเสนอขอรับการประเมินภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศซึ่งมีผลบังคับใช้ ซึ่งประกาศฉบับนี้ได้สิ้นผลลงเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการกลุ่มเดิม จำนวนหนึ่งยังไม่ได้ยื่นขอรับการประเมินเนื่องจากขาดคุณสมบัติในส่วนของผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จึงเห็นสมควรผลักดันให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการกลุ่มเดิมได้รับการพัฒนาโดยจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะในการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์คะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , | Leave a comment

THE SHUTTERBUGS

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/Binder1_Page_05-678x1024-125x190.jpg

Thailand’s fashion scene is brimming with photographers who have the knack for elevating commercial shooting into an art form. Life speaks with two rising stars of contrasting styles and personalities who share a common ground of experimental edges, sharp perspectives …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562.jpg

เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2 ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 เรื่องขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรื่อนในสถายันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรขยายเวลารับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1-13 ตุลาคม 2557 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ขอโอน-ย้าย พร้อมกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ภายในวันที่ 20 …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141009-1-190x79.jpg

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการงานบุคคล http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=3377 

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษาที่1 ปีกาศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษาที่1 ปีกาศึกษา 2558 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประสงค์รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก  

Posted in ปริญญาเอก, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กําหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรอง 1.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน และได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556 1.3 เป็นผู้มีรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สังกัดต่างๆ ส่งให้คุรุสภา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก

Posted in --ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ วิถีไทย: 9ราชมงคลแสดงโขน-ละครนอกเทิดพระเกียรติ’สมเด็จพระเทพฯ’

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-04-678x1024-125x190.jpg

“9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒน ธรรมไทย เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยจัดการแสดงละครนอกเรื่อง “พระรถเมรี” ตอน “เมรีพิศวาส” และการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ชุด “รามาวตารปราบมารร้าย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ สุนทรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย เล่าให้ฟังว่า สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยมีส่วนรับผิดชอบในส่วนการจัดศิลปะการแสดง โดยนำการแสดง 2 ชุดมาจัดแสดง ได้แก่ การแสดงละครนอก เรื่องพระรถ-เมรี ตอนเมรีพิศวาส และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดรามาวตารปราบมารร้าย เรื่องราวของ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

บริการ Internet Service

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/WiFi-on-AD-135x190.jpg

การใช้งาน USER WIFI RMUTT สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Username : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)  Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน (โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง) จุดที่ขอเปิดใช้บริการ (ในกรณีที่ยังไม่เคยมี User ในการเข้าใช้ หรือลืมรหัสผ่าน) จันทร์-ศุกร์ อาคาร ICT เคาน์เตอร์ e-service เวลา 08:30–16:30 น. อาคารวิทยบริการ เคาน์เตอร์ e-Library ชั้น 3 เวลา …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141006-1-190x79.jpg

อ่านรายละเอียดและกำหนดการได้ที่  http://www.ped.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=570

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประจำปี 2557

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้และนำผลการประเมินไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาศนี้ด้วย

Posted in แบบประเมิน | Tagged , , | Leave a comment