รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/Capture-bannerjob-190x64.png

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดการลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ(แบบที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อที่เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครงาน

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150706-01-01-190x79.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558 ระดับปริญญาเอก (คลิ๊กเลือกคณะฯ) ระดับปริญญาโท (คลิ๊กเลือกคณะฯ)  ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการดังนี้ 1.  ดาวนโหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษาและแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา                  2.  กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษาและแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ตามกำหนดระยะเวลา ในประกาศ 3.  มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา  โทรศัพท์ 0-2549-3618 – 9 , 0-2549-3697 กำหนดการ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ 16 กุมภาพันธ์ …

Posted in --ปริญญาตรี, --ปริญญาโท, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20120715-RMUTT1-0003-190x126.jpg

ตามที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 1. นางสาวไหมฟาง โพธิ์พ่วง 2. นางสาวฐิติมา ชื่นทิม 3. นางสาวฤดีมาศ บุญธรรม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก<<<

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150630-4-134x190.jpg

ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”  ใน วันอังคาร ที่  14 กรกฎาคม  2558 ณ  ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  จ.ปทุมธานี โดยวิทยากรมืออาชีพ  ด้านการจัดทำสื่อวิทยาศาสตร์และ ด้านการจัดการความรู้ คุณจุมพล เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ยุวนุช  ทินนะลักษณ์ นักวิชาการอิสระ กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในเรื่องการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบการจัดทำชุดความรู้  ให้ความรู้แก่นักวิจัยเกี่ยวกับกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาวิธีการจัดการความรู้จากงานวิจัยมาจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ แก่ชุมชน และสังคมได้นำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สำรองที่นั่ง : กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบโทอิค วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง รป 5-04

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมงานรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา (โดยประมาณ) และวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอ้างอิงไว้ในภาคผนวกเป็นตัวอย่างให้ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เพื่อให้การประสานงานระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/banner-20150625-01SCI-190x76.jpg

เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.2 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี) ประเภทโครงงาน 7 กลุ่ม ดังนี้ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ 3 กลุ่มคณิตศาสตร์ 4 กลุ่มคอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่มมัลติมีเดีย (เกม, เว็บไซต์, แอนิเมชัน, แอพพลิเคชัน ฯลฯ) 7 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150622-01-SD-190x127.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 โดยได้จัดบริการให้แก่นักศึกษาระบบแอดมิสชั่น, เรียกเพิ่มเติม และนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจในครั้งที่ 1 (เก็บตก) ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสาบันอุอมศึกษา ครั้งที่ 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 สาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 877 1.2 สานสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานนทั่วไป เลขที่อัตรา 933 และเลขที่อัตรา 941 อ่านรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล >>คลิ๊ก<<

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิยาลัย โดยจะรับสมัครผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย ผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะสมัครเข้ามาจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดดังนี้ ๑. การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในวันและเวลาราชการ ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๒.๑ ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบการร้านอาหาร (อาหารอีสาน, อาหารจานเดียว ๒.๒ หากมีเอกสารผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ๓. การพิจารณาคัดเลือก ๓.๑ การสาธิตประกอบอาหาร ผู้สมัครทุกรายต้องสาธิตการประกอบอาหารตามประเภทที่สมัครเข้ามาจำหน่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ รายการ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150617-01-190x79.png

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก – ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาด้วย เพื่อยืนยันตนในการเข้าสอบ ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะ ป.เอก และ ป.โท จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ) เอกสารอื่นๆ (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะฯ ในเอกสารแนบท้ายของประกาศรับสมัคร) ป.เอก ป.โท ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ …

Posted in --ปริญญาโท, ปริญญาเอก | Tagged , , , , | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150617-01_ird-134x190.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , , | Leave a comment

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150616-03_teched-190x114.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 1.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน 1.3 มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2558 1.4 มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัดส่งให้คุรุสภา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Posted in --ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 (ปิดรับสมัคร)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/banner-20150612-01-190x79.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 (หมดเขตรับสมัคร) สายวิชาการ จำนวน 68 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร – วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท – วุฒิปริญญาโท (5ปี) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท – วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท สายสนับสนุน จำนวน 33 อัตรา – วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท – วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค รอบที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150611-01_last-190x76.jpg

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค รอบที่ 2 เข้ารับการทดสอบในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น แบบทดสอบเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 200 ข้อ – ทักษะการฟัง 100 ข้อ – การอ่าน 100 ข้อ ดาวน์โหลดใบสมัคร

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment