สานฝัน ปันรัก บ้านรื่นสุข ชมรมกล้าดี มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-093-190x126.jpg

“ชมรมกล้าดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำสมาชิกในชมรมจำนวน 40 คน ทำกิจกรรมและบริจาคสิ่งของให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครนายก หรือบ้านรื่นสุข โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานพัฒนาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนาฝึกทักษะชีวิตด้านสังคม อารมณ์ และทักษะด้านอาชีพให้สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน”

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย ในงาน VIII International Warsaw Invention Show (IWIS 2014)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/PhotoGrid_1413551433600-190x190.jpg

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย ในงาน VIII International Warsaw Invention Show (IWIS 2014) วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2557 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน VIII International Warsaw Invention Show (IWIS 2014) ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักประดิษฐ์ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ โดยมีหน่วยงาน สมาคมนักประดิษฐ์ และสถานศึกษาจากนานาชาติให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ทอดผ้าป่าการศึกษามทร.ธัญบุรีเพื่อน.ศ.เรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/Binder1_Page_81-678x1024-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี มี รศ.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 2557 และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุม ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับการจัดหาทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้น จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาขึ้น เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ มุมข้าราชการ: วปอ.ฝ่ายพลเรือน (3)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141016-D01-125x190.jpg

ผู้เข้าเรียนหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 57 ที่เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนชุดสุดท้ายคือ กระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนมากเช่นกันคือ 74.นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 75.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา 76.นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 77.นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 78.นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษา 79.รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 80.รศ.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81.รศ.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 82.รศ.นันทริกา ชันซื่อ รองศาตราจารย์ระดับ 9 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83.รศ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัด ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141015-C02-190x126.jpg

   พระอาจารย์สุพล ขันติวโร เลขานุการค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ในการเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมทั้ง 3 รุ่น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ในเวลากลางวันแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. ให้รู้จักการใช้ชีวิตในวัด 2. มารยาทชาวพุทธ 3. การเจริญปัญญา และในเวลากลางคืนกับกิจกรรมมองสื่อมองธรรม สำหรับนักศึกษาทุกคนจะได้ใช้ชีวิตในวัด ฝึกการเป็นชาวพุทธ ทุกวันนี้สังคมไทยมีแต่ความวุ่นวาย ยกตัวอย่างง่ายๆ วัยรุ่นไทยยึดในเรื่องของวัตถุนิยม เห็นเพื่อนมีอยากมีอยากได้ ในการเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นการฉุดคิดหรือสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับวัยรุ่น มาปฏิบัติในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งยึดหลักศีล 5 กำกับในเรื่องของความรัก 1. รักชีวิต 2. รักในทรัพย์ …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , | Leave a comment

ภาพข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141015-1-125x190.jpg

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: กอล์ฟการกุศลราชมงคล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141015-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. นี้ ที่สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน ถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.08-1866-8591,08-6334-1870 และ 0-2549-3680-1

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีแข่งกอล์ฟ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141016-B01-125x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามทร.ธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การกุศลหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 พ.ย.2557 ณ สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี สนใจรับใบสมัคร หรือสนับสนุนการแข่งขันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือ โทร.08-1866-8591, 08-6334-1870 และ 0-2549-3680-1

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

โบ๊ด มทร.ธัญบุรี นักศึกษารางวัลพระราชทาน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141014-01-126x190.jpg

    “จุดเริ่มต้นของการเลือกเรียนสายคหกรรมศาสตร์  เพราะทางบ้านประกอบธุรกิจบ้านเช่า  ตั้งแต่เด็ก  ส่วนใหญ่คนที่มาเช่าจะเป็นคนต่างชาติ  ประกอบกับรักในการจัดดอกไม้  ซึ่งตอนนั้นมีโอกาสได้จัดแจกันดอกไม้  วางบนโต๊ะรับแขกของบ้านเช่าเป็นประจำ  และเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติผู้ที่มาพักอาศัย  ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไป  ตัวของผมเองและคนรอบข้าง  สายงานทางด้านนี้เป็นพรสวรรค์จึงได้แนะนำให้ศึกษาต่อ  ทางด้านสายอาชีพนี้” เรื่องราวความเป็นมาของ  “โบ๊ด”  นายณัฐพงษ์  นาเครือ  นักศึกษาชั้นปีที่  1  (หลักสูตรต่อเนื่อง)  สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556 โบ๊ด เล่าว่า  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ยตอนจบอยู่ที่  3.48  ระหว่างที่เรียนจะทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย  หรือเป็นจิตอาสา  ช่วยงานอาจารย์  เป็นวิทยากรพิเศษ  นอกจากนี้ยังได้เข้าประกวดมากมาย  โดยได้รับรางวัลในการประกวดดังต่อไปนี้  ระดับ  ปวช.ชนะเลิศอันดับ  …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี สร้างระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ

ผศ.เมธา ศิริกูล และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีพร้อมด้วย ADHYA PRANATA SAKTI , DENY RAHMALIANTO และ FERNANDA PANCA PRIMA  นักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คิดค้นระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ ผศ.เมธา ศิริกูล เปิดเผยว่า รถเข็นสำหรับผู้พิการ (Wheelchair) เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ มีลักษณะคล้ายเก้าอี้แต่มีล้อ ผู้นั่งสามารถหมุนหรือบังคับล้อให้ขับเคลื่อนได้เองหรือบางครั้งอาจให้ผู้อื่นช่วยเข็นได้  ปัจจุบันรถเข็นในท้องตลาดทั่วไป มีทั้งแบบใช้แขนของมนุษย์ในการเคลื่อนที่ รถเข็นระบบไฟฟ้า และรถเข็นที่ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วย Joystick …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

โนริ ก้องนภา ศ.กุลวงศ์ นักมวยมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141013-A01-125x190.jpg

ชลธิชา ศรีอุบล เรื่อง/ภาพ มทร.ธัญบุรี “เทรนเนอร์คนเก่งของผม คือ พ่อ และพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมชกมวย”น้ำเสียงของหนุ่มน้อยวัย 18 ปี “โนริ”นายอรรถนนท์ กุลวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นักมวยอาชีพ ฉายา “ก้องนภา ศ.กุลวงศ์”โนริ เล่าว่า เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ 8 ปี โดยมีคุณพ่อเป็นครูฝึกมวยให้ เนื่องจากเห็นคุณพ่อชกมวยมาตั้งแต่เด็ก จึงชอบและอยากชกมวยเหมือนคุณพ่อ เมื่ออายุ 15 ปี ได้มีโอกาสขึ้นชกเวทีราชดำเนิน และต่อยมาตลอด ในสายมวยไทย มีโอกาสออกไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ เริ่มต่อยมวยสากล โดยมีโอกาสไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ชนะประเทศลาว ต่อยในรุ่น 125 …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

“ชีวิตยิ่งกว่านิยาย” ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวฯ อุตสาหการ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141017-1-125x190.jpg

ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ไปหลายฉบับก่อน บังเอิญว่าการเดินทางไปสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีในครั้งนั้นได้มีโอกาสเจอกับบุคคลสำคัญที่ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยอีกท่าน นั่นคือ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่มีเรื่องราวน่าสนใจและชวนให้ติดตามอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตกว่าจะเดินมาถึง ณ ตรงจุดนี้ได้ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เพราะเขาต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย โดยเฉพาะจากกองขยะที่หลายคนมองว่าเป็นของสกปรก แต่มันคือสิ่งล้ำค่าที่ทำให้เขาพลิกชีวิตจนกลายมาเป็น “ดอกเตอร์จากกองขยะ”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141013-01-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีกล่าวรายงานต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดทำพวงมาลาน้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๑๐๑  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครบ ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

โนริ ก้องนภา ศ.กุลวงศ์ นักมวยมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-02-190x141.jpg

   “เทรนเนอร์คนเก่งของผม คือ พ่อ และพ่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผมชกมวย” น้ำเสียงของหนุ่มน้อยวัย 18 ปี “โนริ” นายอรรถนนท์ กุลวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นักมวยอาชีพ ฉายาก้องนภา ศ.กุลวงศ์ โนริ เล่าว่า เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ 8 ปี โดยมีคุณพ่อเป็นครูฝึกมวยให้ เนื่องจากเห็นคุณพ่อชกมวยมาตั้งแต่เด็ก จึงชอบและอยากชกมวยเหมือนคุณพ่อ เมื่ออายุ 15 ปี ได้มีโอกาสขึ้นชกเวทีราชดำเนิน และต่อยมาตลอด ในสายมวยไทย ได้มีโอกาสออกไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ เริ่มต่อยมวยสากล โดยมีโอกาสไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ชนะประเทศลาว ต่อยในรุ่น 125 ปอนด์ มวยไทยและมวยสากล แตกต่างกัน …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ชุมทางครู

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141010-1-125x190.jpg

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อทำงานโครงการหลักสูตรนานาชาติและงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเองที่อาคาร 4 ชั้น 1 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ถึง 10 ต.ค. ในวันเวลาราชการ โทร.0-2549-3269 หรือเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment