เครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/1-190x142.jpg

“ก่อนที่จะได้พริกป่น  หอมกรุ่น  ไว้รับประทาน  กระบวนการที่สำคัญ  คือ  การคั่วพริก  เพื่อให้พริกสุกสม่ำเสมอ  อุณหภูมิ  เวลา  และแรงงานคน  คือสิ่งสำคัญที่สุด  โดยกว่าพริกจะสุกต้องใช้เวลาในการคั่วนาน  แถมยังมีกลิ่นฉุน  สร้างความรำคานให้แก่คนใกล้เคียง” เพื่อแก้ปัญหาและช่วยอำนวยความสะดวกในการคั่วพริก  3  หนุ่มนักศึกษา  “ป๊อป”  นายบวรรัฐ   ขุระสะ  “ก๊อต”  นายณัฐพล   ศรีจรัสวัฒนชัย  และ  “เดย์”นายเดชาวัต  พึงพิเชฐ  นักศึกษาชั้นปีที่  3  (หลักสูตรต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  โดยมี  ผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ออกแบบและสร้างเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ จากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่ได้ปฏิบัติงานในฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ เป็นเวลามากกว่า 25 ปี นับตั้งแต่ชื่อเดิม คือฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

Posted in --ดาวน์โหลด, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/Faculty-of-Science-190x190.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรห่ต่อไป โดยรายชื่อเรียงลำดับตัวอักษร ดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/logo-fa.gif

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 บัดนี้ การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 4 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังนี้  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/pic-index-190x113.jpg

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497/2557 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังแนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/DSC_1617-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

‘พัพพี’เทรนด์ชุดนักศึกษาสมัยนิยม-ถูกระเบียบ?

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt_news-0003-678x1024-125x190.jpg

ว่ากันว่าแฟชั่นชุดนักศึกษาในปีหน้าสาวๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์พัพพี หวานๆ สดใส อาจจะมีเสื้อคลุม กระเป๋า รองเท้า กระโปรงพลีทสั้น และกระโปรงยาวทรงเอ ผ่าหน้า และเสื้อนักศึกษาพอดีตัว ไม่รัดและหลวมจนเกินไป มีเสื้อคลุมแขนยาวคลุม หรือไม่จะเป็นแนวร็อกเกอร์ กระโปรงทรงเอ รองเท้าผ้าใบ แต่แฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะเลือกแบบไหนขอให้เหมาะกับสถานะ เป็นดีที่สุด “กิ่งเหมย” พัทธ์สิตา โพธิ์อุไร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบการแต่งตัว มองว่าแฟชั่นชุดนักศึกษาปี 2558 น่าจะมี 2 แบบ ทั้งสไตล์พัพพี สาวหวานๆ สดใส อาจจะมีเสื้อคลุม กระเป๋า …

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’เร่งปรับหลักสูตรครูช่างหวังพัฒนาอาชีวะไทยสู่ประเทศมีรายได้สูง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt-12-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 9 มทร. เปิดเผยว่า กลุ่มอธิการบดี มทร. 9 สถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ รมช.ศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้ 9 มทร. 4 ข้อ คือ 1.ผลิตบัณฑิตสายอาชีพที่สามารถทำงานภาคอุตสาหกรรมได้ 2.ร่วมกันผลิตครูช่างสายอาชีวะ 3.เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้สถานประกอบการ หรือผู้สนใจสายอาชีพ ให้สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ และ 4.การผลิตนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการแข่งขันสอบมาตรฐาน IC3

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20141230-ic3-190x79.jpg

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันสอบมาตรฐาน มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมแข่งขันสอบมาตรฐานIC3เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 18 มกราคม 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ARIT RMUTT

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

‘มทร.ธัญบุรี’พุทธาภิเษก พระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/rmutt-06-678x1024-125x190.jpg

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย มีพระเกจิดังเข้าร่วม เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคล นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เนื้อนวโลหะ ผลงานการออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติ สมาธิ ปัญญา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141230-1-190x142.jpg

บัดนี้  การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สิ้นสุดลงแล้ว เลขานุการฯ จึงได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 1.  ดร.เดชฤทธิ์  มณีธรรม 2.  ดร.สิงห์โต   สกุลเขมฤทัย 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์   ภูมิกิตติพิชญ์ 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศ ดังที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสารฉบับลงนาม

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141230-Arit-190x78.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 25  ธันวาคม 2557  นั้น

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/2014-12-26-agr01-190x126.jpg

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.4/2557  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังแนบท้ายประกาศนี้   ประกาศ   ณ   วันที่    26     เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/INT_4527-190x126.jpg

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ. เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=3515  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment