ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150811-02-104x190.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10-11 และ 14 กันยายน 2558 นั้น บัดนี้การสอบแข่งขันดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 และกำหนดปฐมนิเทศในวันที่ 7-9 และ 13-14 ตุลาคม 2558 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิ๊ก<<<

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150915-04-dean-190x119.jpg

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 661/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดังแนบท้ายประกาศนี้  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สรรหาคณบดี | Tagged , , , | Leave a comment

รวมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พ.ศ. 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150907-ird-158x190.jpg

รวมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พ.ศ. 2558 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรด้านการวิจัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมุ่งมั่นเพื่อยกระดับงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองในภาคการผลิตและบริการ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทยอย่างแท้จริง เอกสาร “รวมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน” ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 เป็นการรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพียงบางส่วนที่เป็นประโยชน์และพร้อมที่จะถ่ายทอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ จำนวน 28 ผลงาน เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และชุมชนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมและชุมชนให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” และการประกวดบัวผันสวยงาม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150904-Banner-Facebook-01-190x142.jpg

หลักการและเหตุผล ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จนสามารถเป็นสินค้าส่งออกและบางชนิดจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของตลาดโลก เช่น กล้วยไม้ เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวย ต้นทุนด้านการผลิตต่า เกษตรกรและผู้ปลูกเลี้ยงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา บัวประดับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศว่าประเทศไทยสามารถผลิต บัวประดับในระดับชั้นนาของโลก ทั้งนี้หลังจากการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดบัวสวยงาม ประเภทบัวสายบานกลางวัน(บัวผัน)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150904-Banner-lotus-01-190x143.jpg

ประกวดบัวผันสวยงาม ในงานประชุมวิชาการ  “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2558  ณ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร มีการประกวดบัวสวยงาม 1 ประเภท คือ   ประเภทบัวผันสวยงาม มูลค่าเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ                   ใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    ใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    ใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล รางวัล popular vote           ใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล เงื่อนไข เป็นบัวผันสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยประกวดและมีการซื้อขายมาก่อน ปลูกในภาชนะกระถาง หรือ กะละมัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150902-clinictech-132x190.jpg

ด้วยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงาน “คลินิกเทคโนโลยี” และภายใต้การดำเนินงาน “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อขอรับงบประมาณประจำปี 2559 จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา ต่อยอด และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนและท้องถิ่นต่อไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.clinictech.rmutt.ac.th และ www.ird.rmutt.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญรัตน์ คุณคณธวัลย์ โทรศัพท์ 0 2549 4684  หากท่านสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150902-01-190x80.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged | Leave a comment

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150831-02_sd-190x143.jpg

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา และการเรียนรู้ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่มีสิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ 1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2538 (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 2. นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ (1) แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (Downloadได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th) (2) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/banner20150831-01-190x107.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 27, 28 และ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิยาลัยฯ จึงกำหนดจัดปฐมนิเทศ (รอบสอง) ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 07.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล สำนักงานอธิการบดี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดปฐมนิเทศ (รอบสอง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ (รอบแรก) เข้ารับการปฐมนอเทศตามวันที่กำหนด และให้ปฏิบัติดังนี้ 1. การแต่งกาย ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานแล้วสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำหรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าผ้าใบ (สะอาด) 2. …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) รอบตุลาคม 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/ITPE_070858-190x79.jpg

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT **ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558 ** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม **ข้อมูลเตรียมสอบวัดระดับ IP และ FE (พร้อมเฉลย) รอบเดือนเมษายน 2557 **    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ** สมัครสมาชิกใหม่  คลิก ** วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 วิชาที่เปิดสอบ Information Technology Passport Examination (IP) Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) Applied Information Technology Engineer Examination (AP) ค่าสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบ Information Technology Passport …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในระดับปริญญาโท จากศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงาน “ด้านนวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนา ในหัวข้อ “ลวดเชื่อมความแข็งแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150813-03-190x126.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ  สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย) นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship and The 2015 Adobe Certified Associated World Championship ระหว่างวันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2558 ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก จากการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office …

Posted in รางวัล เกียรติยศ | Tagged , | 1 Comment

โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150811-04-142x190.jpg

…………………………………            โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่มีผลอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 เพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจึงได้มีการวิจัยโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด   รศ. ดร. เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยมีจำนวนมากประมาณ 5 แสนคนและจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการขององค์การ หน่วยงาน และชุมชนในสังคม ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสมรรถนะมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบการความเห็นชอบจากผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจรักษาความปลอดภัย เจ้าของอาชีพได้แก่ สมาคม …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

              ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 20 – 2 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้อำนวยการในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150810-01_fa-190x95.jpg

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ในปีการศึกษา 2558 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ดาวน์โหลดกำหนดการ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment