ประกาศ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะทำการ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม  เพื่อเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยฯจำนวนทั้งหมด ๒๑ ซุ้ม โดยสำนักจัดการทรัพย์สินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลไว้ ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความประสงค์เข้ามาดำเนินการร้านค้าประเภทซุ้มในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๒-๕๕  ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๙-๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ในวัน เวลาราชการ  หรือที่  www.rmutt.ac.th  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำกองการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำกองการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ตามพระราชบัญญัติการเข้ารับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29 (3) และกฎกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. 2549 กรณีศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐ ดำเนินการขอผ่อนผันระหว่างการศึกษาเพื่อรับปริญญา รวมทั้งเป็นระบบเปิดแบบตลาดวิชาที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนจะต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่ภาคการศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งสถานศึกษาให้การรับรอง ผ่อนผันได้ถึงอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงประกาศให้นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150407-01_SD-190x143.jpg

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558 ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ โอนย้ายสถานศึกษา นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและ แบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.1 และ แบบ รด.2) ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) พร้อมนำใบสมัครให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในการสมัครเรียนให้เรียบร้อย ยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/banner20150402-01-190x134.jpg

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Streaming RMUTT –> คลิ๊ก <–

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150327-02-1024x576.png

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ ใน ๔ สายงาน คือ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้า ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ๗ ชั้น เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวแล้ว บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง มองเห็นโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ ประเมินผลิตภาพส่วนบุคคล และวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับวิชาชีพและความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด สำหรับการจัดทำโครงการนี้ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง เดือนมกราคม …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน จากประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในคณะ /สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | 3 Comments

ขอเชิญเข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150323-Robominton_E3-190x143.jpg

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจ และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Mos Olympic 2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150320-mos2015-190x79.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี ร่วมกับ บริษัท  เออาร์ไอที จำกัด  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนทักษะทางด้านไอทีให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาชนไทยในการใช้งานโปรแปรม Microsoft office  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ขององค์กรภาครัฐ และเอกชน กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์  (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเวทีการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในด้านการใช้งาน Microsoft office   ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ Microsoft Office Specialist Thailand Championship  (MOS Olympic 2015)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist   word Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์ โปรแกรม และเวอร์ชั่นการแข่งขัน …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150320-01_ird-132x190.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ผ่านประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยและผู้เชียวชาญระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยและช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : ภาคบรรยาย ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมปทุมธัญญา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กิจกรรมที่ 2 : ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม แคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/banner20150319-01-134x190.jpg

ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ๙ มทร. นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหรสพ (หนังกลางแปลง รำวง เวทีดนตรีสากล) การออกร้านของนักศึกษา และการออกร้านของวัฒนธรรมจังหวัด

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , | Leave a comment

ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 58

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/banner20150317-01-190x79.jpg

เชิญชวนนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 58 ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียนออนไลน์ >> คลิ๊ก<< พร้อมทั้งเตรียมเอกสารการสมัครงาน ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ และ ที่พักอาศัย (ถ้ามี) …

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150316-banner-190x79.png

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เว้นการฝึกวิชาทหารมาแล้ว 1 ปีและมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อในปีการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะต้องมาแสดงตนเพื่อขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร ทั้งนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 หากนักศึกษาไม่มาแสดงตนหรือรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าฝึกวิชาทหารและหากเว้นการฝึกวิชาทหารครบ 2 ปี จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมดังนี้ แบบคำร้องขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร (รด.)รับได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษาอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร หรือ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/banner20150313-03Spah-190x122.jpg

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะจัดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับรองการรับรองหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tmc.rmutt.ac.th/

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

โครงการปฏิบัติธรรม“ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/banner20150313-02_larts-190x89.jpg

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม  “ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน” โดยคณะวิทยากรจากสำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง  รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-549-4929, 082-559-7038 ดาวโหลดใบสมัคร  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150312-01_sd-190x79.jpg

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2, 3, 4 (ที่ยังไม่เคยกู้ยืม / รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่กู้ครั้งแรกระบบ กยศ. และ กรอ. ** ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2558 ทาง www.studentloan.or.th (ดูตัวอย่าง) *** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา สามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | 1 Comment