กำหนดการเปิดภาคการศึกษาและการจัดแผนการศึกษาระดับปริญญาตรี “ปีการศึกษา 2557”

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง กำหนดการเปิดภาคการศึกษาและการจัดแผนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนและระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาน้อยที่สุด จึงเห็นสมควรกำหนดการเปิดภาคการศึกษาและการจัดแผนกาศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ให้ตอบสนอต่อนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557  ของคณะและวิทยาลัยให้เปิดภาคการศึกษา ดังนี้

ภาคการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคการศึกษาที่ 1/2557 18 สิงหาคม 2557 23 สิงหาคม 2557
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 12 มกราคม 2558 17 มกราคม 2558
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 1 มิถุนายน 2558 1 มิถุนายน 2558

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป)

ให้คณะและวิทยาลัยจัดแผนการศึกษาใหม่เพื่อให้ศึกษาสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาไม่ช้ากว่าแผนการศึกษาเดิม ดังนี้

1. ให้ปรับลดภาคการศึกษาปกติจากแผนเดิมหนึ่งภาคการศึกษาและเพิ่มภาคการศึกษาฤดูร้อยจากแผนเดิมอีก 2 ภาคการศึกษาทดแทน

2. กำหนดภาคการศึกษาพิเศษ (4 เดือน) เพื่อใช้สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 17 มีนาคม 2557 17 มีนาคม 2557
ภาคการศึกษาพิเศษ/2557 (4 เดือน) (ใช้สำหรับแผนการศึกษา สหกิจศึกษาเท่านั้นและในทางปฏิบัติ ขอให้นับระยะเวลาตั้งแต่ออกฝึกจริงจนครบ 4 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 18 สิงหาคม 2557)
ภาคการศึกษาฤดูร้อนพิเศษ/2557 2 มิถุนายน 2557 2 มิถุนายน 2557
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 18 สิงหาคม 2557 23 สิงหาคม 2557
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 12 มกราคม 2558 12 มกราคม 2558
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 1 มิถุนายน 2558 1 มิถุนายน 2558

3. นักศึกษาสายครูที่ต้องการออกฝึกสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตร (เทียบโอนรายวิชา) ที่คณะและวิทยาลัยไม่สามารถจัดแผนการศึกษาได้ตามการเปิดภาคการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนอนุโลมให้ดำเนินการเปิดภาคการศึกษาตามแบบเดิมได้ดังนี้

ภาคการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคการศึกษาที่ 1/2557 1 มิถุนายน 2558 7 มิถุนายน 2558
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 3 พฤศจิกายน 2558 8 พฤศจิกายน 2558
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 16 มีนาคม 2558 16 มีนาคม 2558
รายละเอียดกำหนดการเปิดภาคการศึกษาและการจัดแผนการศึกษาระดับปริญญาตรี "ปีการศึกษา 2557"
124.2 KB
2322 Downloads
Details...

Related posts:

รายละเอียดกำหนดการเปิดภาคการศึกษาและการจัดแผนการศึกษาระดับปริญญาตรี "ปีการศึกษา 2557"
124.2 KB
2322 Downloads
Details...
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to กำหนดการเปิดภาคการศึกษาและการจัดแผนการศึกษาระดับปริญญาตรี “ปีการศึกษา 2557”

 1. ปิยะพงษ์ เคนทวาย says:

  รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ ปฏิทินการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาด้วยครับ
  เนื่องจาก จะมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงตามอาเซียนด้วยหรือไม่ครับ

  ขอบคุณครับ

 2. อนุพงษ์ says:

  สอบถามครับ
  แล้วแบบนี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป)ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อนพิเศษ/2557 เปิดเทอม 2 มิถุนายน 2557 แล้วในใบทรานสคริปจะออกมาประมานไหนครับ แล้วจะได้รับปริญญาปีไหนครับ

ใส่ความเห็น