ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายนํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นั้น เนื่องจาก นายนํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  ได้ดํารงตําแหน่งมาจะครบกําหนดตามวาระในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบ  ให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ดํารงตําแหน่ง อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้นําความกราบบังคมทูล  พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งแตว่ ันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตร

ดาวน์โหลดเอกสาร  >>Click<<

Related posts:

This entry was posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>