การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่มีอายุ ครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓๖ และไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ) ดำเนินการส่งเรื่องเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ซึ่งจะทำการตรวจเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร   กองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันต่อการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติผ่อนผันฯ ขอให้นักศึกษาที่ยัง ไม่มา ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรีบดำเนินการจัดส่งเอกสารให้เสร็จสิ้น โดยกำหนดให้ส่งเอกสารประกอบการขอผ่อนผันฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖  ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

(๑) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด. ๓๕)    จำนวน  ๒  ฉบับ
(๒) สำเนาทะเบียนทหารกองเกิน ( ส.ด. ๙ )   จำนวน  ๒  ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  ๒  ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  ๒  ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา    ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ
(ซึ่งรับรองโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดต่อขอรับได้ที่ One Stop Service อาคารสวท.ชั้น ๑ ให้นักศึกษานำรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วมายื่น ๑ ใบ)
(๖) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี ( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล)  จำนวน  ๒  ฉบับ
(๗) สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.๑๐) ถ้ามี   จำนวน  ๒  ฉบับ

หมายเหตุ

  • นักศึกษาที่มาติดต่อยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ให้แต่งกายในชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ภายในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิการขอผ่อนผันฯ หากนักศึกษาจับได้สลากแดงและถูกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะไม่มีสิทธิในการขอผ่อนผันเพื่อลาศึกษาต่อทุกกรณี และต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการทันที

ตารางสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556
13.3 KB
1279 Downloads
Details...

Related posts:

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>