The International Conference on Science and Technology 2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150409-2-TICST-190x79.jpg

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan)และ Islamic University of Indonesia (Indonesia) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2015) ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” ภาคปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150410-01-ir-190x157.png

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” ภาคปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2) ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม แคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และรับบริการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษบทความวิจัยต้นฉบับ (Menu script) ของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับนานาชาติ ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 บทความเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อตรวจแก้ไขผ่านระบบ Publication Clinic ภายในวันที่ 28 เมษายน 2558 สามารถดาว์นโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150416-sd-190x107.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตแด่อดีตอธิการบดี อดีตรองอธิการบดี อดีตคณบดีและอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

การเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำแข็ง เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลไว้ ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ ตามที่กระทรวงกลาโหม ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรณีที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับราชการทหารเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ไปศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ตามหนังสือกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ 18875/30 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 โดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอผ่อนผันดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์จะทำการ เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม  เพื่อเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยฯจำนวนทั้งหมด ๒๑ ซุ้ม โดยสำนักจัดการทรัพย์สินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลไว้ ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจและมีความประสงค์เข้ามาดำเนินการร้านค้าประเภทซุ้มในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๒-๕๕  ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๕๙-๖๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  ในวัน เวลาราชการ  หรือที่  www.rmutt.ac.th  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , | Leave a comment

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำกองการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำกองการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ตามพระราชบัญญัติการเข้ารับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29 (3) และกฎกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ. 2549 กรณีศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐ ดำเนินการขอผ่อนผันระหว่างการศึกษาเพื่อรับปริญญา รวมทั้งเป็นระบบเปิดแบบตลาดวิชาที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนจะต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่ภาคการศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งสถานศึกษาให้การรับรอง ผ่อนผันได้ถึงอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงประกาศให้นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150407-01_SD-190x143.jpg

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558 ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ โอนย้ายสถานศึกษา นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและ แบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.1 และ แบบ รด.2) ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) พร้อมนำใบสมัครให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในการสมัครเรียนให้เรียบร้อย ยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/banner20150402-01-190x134.jpg

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Streaming RMUTT –> คลิ๊ก <–

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150327-02-1024x576.png

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ ใน ๔ สายงาน คือ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้า ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ๗ ชั้น เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวแล้ว บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง มองเห็นโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ ประเมินผลิตภาพส่วนบุคคล และวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับวิชาชีพและความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด สำหรับการจัดทำโครงการนี้ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง เดือนมกราคม …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน จากประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในคณะ /สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | 3 Comments

ขอเชิญเข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150323-Robominton_E3-190x143.jpg

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจ และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Mos Olympic 2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150320-mos2015-190x79.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี ร่วมกับ บริษัท  เออาร์ไอที จำกัด  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนทักษะทางด้านไอทีให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาชนไทยในการใช้งานโปรแปรม Microsoft office  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ขององค์กรภาครัฐ และเอกชน กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์  (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเวทีการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในด้านการใช้งาน Microsoft office   ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ Microsoft Office Specialist Thailand Championship  (MOS Olympic 2015)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist   word Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์ โปรแกรม และเวอร์ชั่นการแข่งขัน …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150320-01_ird-132x190.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ผ่านประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยและผู้เชียวชาญระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยและช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : ภาคบรรยาย ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมปทุมธัญญา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กิจกรรมที่ 2 : ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม แคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/banner20150319-01-134x190.jpg

ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ๙ มทร. นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหรสพ (หนังกลางแปลง รำวง เวทีดนตรีสากล) การออกร้านของนักศึกษา และการออกร้านของวัฒนธรรมจังหวัด

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , | Leave a comment