ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150902-clinictech-132x190.jpg

ด้วยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงาน “คลินิกเทคโนโลยี” และภายใต้การดำเนินงาน “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อขอรับงบประมาณประจำปี 2559 จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา ต่อยอด และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนและท้องถิ่นต่อไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.clinictech.rmutt.ac.th และ www.ird.rmutt.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญรัตน์ คุณคณธวัลย์ โทรศัพท์ 0 2549 4684  หากท่านสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged | Leave a comment

โครงการจัดทำชุดความรู้จากงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 การอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม การอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ” สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในเรื่องการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบการจัดทำชุดความรู้  ให้ความรู้แก่นักวิจัยเกี่ยวกับกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาวิธีการจัดการความรู้จากงานวิจัยมาจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ แก่ชุมชน และสังคมได้นำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/ สำรองที่นั่ง : กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0 2549 4684 และ 4687 E-mail : ird@rmutt.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณคณธวัลย์  ศุภรัตนาภิรักษ์ 0 2549 4684

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, อบรมสัมมนา | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/20150902-01-190x80.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged | Leave a comment

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150831-02_sd-190x143.jpg

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา และการเรียนรู้ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่มีสิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ 1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2538 (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 2. นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้วจากสถานศึกษาเดิมนักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ เมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในปีแรก หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ (1) แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (Downloadได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th) (2) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/banner20150831-01-190x107.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 27, 28 และ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิยาลัยฯ จึงกำหนดจัดปฐมนิเทศ (รอบสอง) ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 07.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล สำนักงานอธิการบดี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดปฐมนิเทศ (รอบสอง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ (รอบแรก) เข้ารับการปฐมนอเทศตามวันที่กำหนด และให้ปฏิบัติดังนี้ 1. การแต่งกาย ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานแล้วสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำหรือสีกรมท่า และสวมรองเท้าผ้าใบ (สะอาด) 2. …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) รอบตุลาคม 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/ITPE_070858-190x79.jpg

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT **ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558 ** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม **ข้อมูลเตรียมสอบวัดระดับ IP และ FE (พร้อมเฉลย) รอบเดือนเมษายน 2557 **    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ** สมัครสมาชิกใหม่  คลิก ** วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 วิชาที่เปิดสอบ Information Technology Passport Examination (IP) Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) Applied Information Technology Engineer Examination (AP) ค่าสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบ Information Technology Passport …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอัญญารัตน์ ประสันใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในระดับปริญญาโท จากศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงาน “ด้านนวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนา ในหัวข้อ “ลวดเชื่อมความแข็งแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรมพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150813-03-190x126.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ  สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปลาย) นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship and The 2015 Adobe Certified Associated World Championship ระหว่างวันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2558 ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก จากการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office …

Posted in รางวัล เกียรติยศ | Tagged , | 1 Comment

โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150811-04-142x190.jpg

…………………………………            โครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่มีผลอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 เพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจึงได้มีการวิจัยโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด   รศ. ดร. เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยมีจำนวนมากประมาณ 5 แสนคนและจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการขององค์การ หน่วยงาน และชุมชนในสังคม ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัยนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสมรรถนะมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบการความเห็นชอบจากผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจรักษาความปลอดภัย เจ้าของอาชีพได้แก่ สมาคม …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

              ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 20 – 2 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้อำนวยการในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/20150810-01_fa-190x95.jpg

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ในปีการศึกษา 2558 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ดาวน์โหลดกำหนดการ

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

กำหนดการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/banner20150807-01_tech-190x143.jpg

แจ้งกำหนดการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 สิงหาคม 2558 08.30-09.00 น. ลงทะบียน 09.00-12.00 น. วิทยากรภายนอกบรรยาย หัวข้อ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุคก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา” 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-17.00 น. วิทยากรภายในบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา” 17.00-18.00 น. สรุปผลการอภิปรายและปิดการประชุม โดยวิทยากรภายใน    หมายเหตุ ช่วงเช้า อาหารว่างเวลา 10.30 น. และ ช่วงบ่าย 14.30 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ปริญญาโท, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150729-Banner-FB-01-190x127.jpg

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ >> สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติดังนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาจัดสรรให้โควตา ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.quota.rmutt.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครให้สถานศึกษาต้นสังกัดของท่านหรือผู้สมัครส่งใบสมัครสอบเอง ให้รวบรวมเอกสาร ส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในวันที่ 5 …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ปฐมนิเทศในส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20150728-01_agr-134x190.jpg

ปฐมนิเทศในส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียนเวลา 07.30 – 09.00 น. ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตร- เฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ > วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาการผลิตพืช และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ > วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าด้วยนวัตกรรมเพื่องานเคหะสิ่งทอและของตกแต่ง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/20152507-01ubi-190x134.jpg

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้ชี้แจงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้ใช้ในทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก รวมถึงการลงทุนเพื่ออนาคตในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ มทร.ธัญบุรี มีแนวคิดที่จะพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายและประเภทของใช้ของตกแต่งให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงตามความต้องการของตลาด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าที่มีศักยภาพด้วยนวัตกรรมเพื่องานเคหะสิ่งทอและของตกแต่ง และเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพมีขีดความสามารถในการผลิตสูง สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายจากตลาดในท้องถิ่นสู่ห้อง หรือ OPOT Store สร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน สนใจติดต่อหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจราชมงคลธัญบุรี 02-549-3626  e-mail ubi_rmutt@hotmail.com

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , , , | Leave a comment