โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150327-02-1024x576.png

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ ใน ๔ สายงาน คือ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง สุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้า ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ๗ ชั้น เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวแล้ว บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง มองเห็นโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ ประเมินผลิตภาพส่วนบุคคล และวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับวิชาชีพและความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด สำหรับการจัดทำโครงการนี้ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง เดือนมกราคม …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน จากประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในคณะ /สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150323-Robominton_E3-190x143.jpg

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจ และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Mos Olympic 2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150320-mos2015-190x79.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี ร่วมกับ บริษัท  เออาร์ไอที จำกัด  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนทักษะทางด้านไอทีให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาชนไทยในการใช้งานโปรแปรม Microsoft office  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ขององค์กรภาครัฐ และเอกชน กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์  (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเวทีการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในด้านการใช้งาน Microsoft office   ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือ Microsoft Office Specialist Thailand Championship  (MOS Olympic 2015)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist   word Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์ โปรแกรม และเวอร์ชั่นการแข่งขัน …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150320-01_ird-132x190.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ผ่านประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยและผู้เชียวชาญระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยและช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ได้มากยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : ภาคบรรยาย ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมปทุมธัญญา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กิจกรรมที่ 2 : ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม แคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th/

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/banner20150319-01-134x190.jpg

ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ๙ มทร. นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหรสพ (หนังกลางแปลง รำวง เวทีดนตรีสากล) การออกร้านของนักศึกษา และการออกร้านของวัฒนธรรมจังหวัด

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , | Leave a comment

ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 58

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/banner20150317-01-190x79.jpg

เชิญชวนนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 58 ในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้งเตรียมเอกสารการสมัครงาน ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ และ ที่พักอาศัย (ถ้ามี) 6. หลักฐานการเกรณฑ์ทหาร 7. …

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150316-banner-190x79.png

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เว้นการฝึกวิชาทหารมาแล้ว 1 ปีและมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อในปีการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะต้องมาแสดงตนเพื่อขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร ทั้งนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 หากนักศึกษาไม่มาแสดงตนหรือรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าฝึกวิชาทหารและหากเว้นการฝึกวิชาทหารครบ 2 ปี จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมดังนี้ แบบคำร้องขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร (รด.)รับได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษาอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร หรือ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/banner20150313-03Spah-190x122.jpg

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจะจัดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับรองการรับรองหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tmc.rmutt.ac.th/

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

โครงการปฏิบัติธรรม“ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/banner20150313-02_larts-190x89.jpg

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม  “ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน” โดยคณะวิทยากรจากสำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง  รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-549-4929, 082-559-7038 ดาวโหลดใบสมัคร  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150312-01_sd-190x79.jpg

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2, 3, 4 (ที่ยังไม่เคยกู้ยืม / รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. สำหรับผู้ที่กู้ครั้งแรกระบบ กยศ. และ กรอ. ** ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2558 ทาง www.studentloan.or.th (ดูตัวอย่าง) *** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา สามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20150316-134x190.jpg

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา วันที่   3 มิถุนายน  2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด   นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. เป็นโครงงานจาก 5 กลุ่ม ดังนี้ 2.1 กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ 2.2 กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.3 กลุ่มเคมี 2.4 กลุ่มชีววิทยา 2.5 กลุ่มฟิสิกส์ 3. จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด  ผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้  โดยสมาชิกไม่เกิน  3  คน 4. วิธีการดำเนินการแข่งขัน 4.1  ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด จากเว็บไซต์  www.sci.rmutt.ac.th  และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด  ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน  2558 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

แต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีคำสั่งที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ดังนี้ 1. ผศ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2. ผศ. นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 3. ผศ. อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4. ผศ. วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 5. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญชมละคร ALICEn IN WONDERLAND จากคณะสถาปัตย์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 นี้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150226-arch-03-190x126.jpg

ขอเชิญพบกันกกับละครจากคณะสถาปัตย์ครั้งที่ 2 ในเรื่อง ALICE  IN  WONDERLAND ในศึกวันอัศจรรย์ วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 นี้ เรื่องย่อ : จะทำอย่างไรเมื่อสาวน้อยอลิซต้องตกที่นั่งลำบากไปอยู่ในสงครามระหว่างสองเมือง และยังถูกเข้าใจผิดจากบรรดาตัวประหลาดทั้งหลายอีกว่าตนนั้นเป็นผู้ที่สามารถช่วยชาวเมืองจากราชินีแดงได้  อลิซจะทำอย่างไร เธอจะตัดสินใจได้หรือไม่ มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน สามารถติดตามรายละเอียดการขายบัตรได้ที่  http://www.facebook.com/ArchK6dramatic

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

การวิจัยเรื่อง บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150223-onec-190x79.png

ศตวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ท้าท้ายความสามารถของมนุษย์เพราะเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับ โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญทั่วทุกมุมโลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างง่ายดาย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การย้ายฐานพื้นที่ทางเศรษฐกิจและการลงทุน ความพยายามในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองระหว่างประเทศ การเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพ การเน้นคุณค่าของมนุษยธรรมและคุณธรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment