ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20150114-01-sd-190x106.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานเดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 549 3638, 02 549 3639

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/ARIT-1800x1200_025-190x126.jpg

เรื่อง  ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในการนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในการนำสถาบันวิจัยและพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  นั้น บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้พิจารณากลั่นกรองจนได้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี    อริยวิริยะนันท์ 2.  ดร.สิงห์โต                   สกุลเขมฤทัย …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้ส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารฯชณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทย์/วิธีการในการรับรองยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย โดยเรียงลำดับอักษรดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครติวสอบตรง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/20150119-01-190x79.png

สถานที่ติวสอบตรง  : อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติวสอบตรง วันที่ 20 มกราคม 2558 ไม่มีค่าใช้จ่าย  สามารถสมัครได้ที่ http://www.tutor.rmutt.ac.th/    

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141218-ARIT-SKY-AM01-059-190x106.jpg

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน จัดโดยชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัคร ได้ที่คุณดวงเด่น โพธิ์สุ โทร. 02-281-9563-4 กด 116 โทรสาร กด 110 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 การอบรมนี้มีค่าใช้จ่ายคนละ 700 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<<

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

Web Design Contest2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/WDC-poster_banner-190x79.jpg

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดการออกแบบเว็บไซต์ ภายใต้หัวข้อ “Happy Life” ผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรม Workshop กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดการประกวดเว็บไซต์ – หัวข้อ Happy Life – ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 เว็บไซต์ – ห้ามใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ เช่น Joomla ,WordPress เป็นต้น   กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2558 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

การประกวดภาพยนตร์สั้น iSFC2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/SFC-Braner-2015-small-size-190x79.jpg

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Future” ผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปการผลิตภาพยนต์สั้น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2558 คุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม – ระบุตำแหน่งที่รับผิดชอบหรือหน้าที่หลักในกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหว (ลงในใบสมัคร) – ผลงานภาพเคลื่อนไหว 1 เรื่อง ต่อจำนวนสมาชิก 2 คน เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด – ผลงานภาพเคลื่อนไหว มีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที ไม่นับรวมเครดิตท้ายเรื่อง – มีบทบรรยายภาษาอังกฤษ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/6-142x190.jpg

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาชีพ การสนทนาติดต่อสื่อสาร หรือการสั่งซื้อของและการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการดังกล่าว และประกอบกับเทคนิควิธีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN : WLAN ที่ทันสมัยและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องเดินสายวางระบบเครือข่ายให้ยุ่งยากซับซ้อน แต่จะใช้การวางอุปกรณ์ Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน เพียงแต่อยู่ในบริเวณที่ได้รับสัญญาณ ดังนั้นนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

วิศวกรรมเคมี มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน รถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเคมี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/dsc_4905-190x126.jpg

ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เผยประสบการณ์อันมีค่าในการเข้าร่วมแข่งขันรถขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเคมี พร้อมแสดงศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยทีมแข่งขันนี้ ประกอบด้วย เอ้ก-กอบชัย ชัยคำ, เต้–ธนาธิป เต็มอุ่น, เฟรม–สุรภาส สิทธิเดช และปอนด์ – รัฐพล ฉายอรุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และมี รศ.ผ่องศรี ศิวราศักดิ์ และ ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งล่าสุดคว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันรถขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเคมี Chemical Engineering Games ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ผ่านมา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

เครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/1-190x142.jpg

“ก่อนที่จะได้พริกป่น  หอมกรุ่น  ไว้รับประทาน  กระบวนการที่สำคัญ  คือ  การคั่วพริก  เพื่อให้พริกสุกสม่ำเสมอ  อุณหภูมิ  เวลา  และแรงงานคน  คือสิ่งสำคัญที่สุด  โดยกว่าพริกจะสุกต้องใช้เวลาในการคั่วนาน  แถมยังมีกลิ่นฉุน  สร้างความรำคานให้แก่คนใกล้เคียง” เพื่อแก้ปัญหาและช่วยอำนวยความสะดวกในการคั่วพริก  3  หนุ่มนักศึกษา  “ป๊อป”  นายบวรรัฐ   ขุระสะ  “ก๊อต”  นายณัฐพล   ศรีจรัสวัฒนชัย  และ  “เดย์”นายเดชาวัต  พึงพิเชฐ  นักศึกษาชั้นปีที่  3  (หลักสูตรต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  โดยมี  ผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ออกแบบและสร้างเครื่องคั่วพริกด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติต้นแบบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-56-186x190.jpg

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ จากประสบการณ์จริงของผู้เขียนที่ได้ปฏิบัติงานในฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ เป็นเวลามากกว่า 25 ปี นับตั้งแต่ชื่อเดิม คือฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

Posted in --ดาวน์โหลด, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/Faculty-of-Science-190x190.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรห่ต่อไป โดยรายชื่อเรียงลำดับตัวอักษร ดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/01/logo-fa.gif

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 บัดนี้ การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 4 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา คุณสมบัติเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังนี้  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ | Tagged , , | Leave a comment