ประกาศ มทร.ธัญบุรี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >>Click<<

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | 2 Comments

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย ในการนี้จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการดังนี้   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำเหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง สังกัด 1. นายบุญยิ่ง  นบนอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. นายพันธ์พงษ์  คงพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. นางสานิตย์ดา เตี๋ยวต๋อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. น.ส. เอื้ออารี เศรษฐวานิช …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , | Leave a comment

เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร คว้า 3 รางวัล

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/1-190x126.jpg

ผลงานนวัตกรรม  “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร”  ของ  ดร.ปรัชญา  เปรมปราณีรัชต์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  ธัญบุรี  สร้างชื่อเสียงให้กับนักวิจัยไทย  คว้า  3  รางวัล  ได้แก่  เหรียญทอง และ  รางวัล special prize ประเภท the best foreign invention จาก association of polish inventors and rationalizers และ รางวัล special prize จาก …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

แฟชั่นจากบาติก มัด-ย้อม มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20140918-08-190x126.jpg

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 สาขาวิชา จับมือการบูรณาการวิชาเรียน วิชาการเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก มาตัดเย็บและประดิษฐ์ตกแต่ง แสดงผลงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มีวิชาเรียนเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการเรียนรู้เทคนิคในการผลิตผ้า และนำผ้าที่ได้มาออกแบบเป็นเสื้อผ้า เพื่อนำเสนอจึงได้มีการจัดแฟชั่นโชว์ ผลงานของนักศึกษา เป็นการฝึกการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีคอนเซ็ปต์ Summer In Winner 2015 และ Atmosphere for …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดแสดงละครเวที “รอยช้ำ”

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  จัดแสดงละครเวทีเรื่อง “รอยช้ำ” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ย. 2557  ณ ห้องสุนทรวาทิน  อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี​ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและนำความรู้จากวิชาการแสดงมาลงมือปฏิบัติจริงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์มาโนช บุญทองเล็ก  หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์   และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า  ละครเรื่องรอยช้ำเป็นละครร่วมสมัยแนวโศกนาฏกรรม ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขานาฏศิลป์ไทย มีแนวคิดที่จะจัดแสดงละครที่สอดแทรกความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความเป็นชาติไทยมากยิ่งขึ้น 

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ถอดปมชีวิต ‘เด็กเหลือขอ’ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมฯ มทร.ธัญบุรี (3)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-083-678x1024-125x190.jpg

เผลอแปบเดียวผ่านไปแล้วถึงสองตอน สำหรับเรื่องราวของ ด.ช.กุลชาติ จุลเพ็ญ เด็กน้อยที่สู้ชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ จากเด็กบ้านแตกสาแหรกขาดเหตุเพราะพ่อกับแม่เลิกรากัน จนนำไปสู่การเป็นเด็กเหลือขอ ที่เรียกว่าชีวิตทำท่าจะดำดิ่งไปสู่ความมืดมิด แต่แล้ว 2 ปีแห่งการเป็นเด็กเร่ร่อนก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง นั่นคือการได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของคุณแม่อีกครั้ง ช่วงเวลาดังกล่าวแม้จะทำให้ด.ช.กุลชาติดีใจ แต่ในขณะเดียวกันเขากลับมีความรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนจะโหดร้ายที่สุดในชีวิต “การใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อนทำให้ผมมีอิสระนานถึง 2 ปี ไม่เคยมีใครมาบังคับเคี่ยวเข็ญ อยากจะไปไหนก็ไป อยากตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ แต่พอแม่กลับมาก็ต้องพบกับ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

นิยายชีวิตที่ (ไม่) เน่าดร.กุลชาติ จุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมฯ มทร.ธัญบุรี (2)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-031-678x1024-125x190.jpg

แค่ตอนแรกคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับใครต่อใคร หลังได้ทำความรู้จักกับ เด็กชายกุลชาติ จุลเพ็ญ เด็กน้อยที่สู้ชีวิตผ่านเรื่องราวมามากมาย จนปัจจุบันได้กลายมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากละครชีวิตที่เป็นยิ่งกว่าละครแห่งวิกหมอชิต คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะก้าวไปจนมาถึง ณ วันนี้ได้….มันช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

“ชีวิตยิ่งกว่านิยาย” ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวฯอุตสาหการ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/Binder1_Page_061-678x1024-125x190.jpg

ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ไปหลายฉบับก่อน บังเอิญว่าการเดินทางไปสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีในครั้งนั้นได้มีโอกาสเจอกับบุคคลสำคัญที่ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยอีกท่าน นั่นคือ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่มีเรื่องราวน่าสนใจและชวนให้ติดตามอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตกว่าจะเดินมาถึง ณ ตรงจุดนี้ได้ ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เพราะเขาต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย โดยเฉพาะจากกองขยะที่หลายคนมองว่าเป็นของสกปรก แต่มันคือสิ่งล้ำค่าที่ทำให้เขาพลิกชีวิตจนกลายมาเป็น “ดอกเตอร์จากกองขยะ” ส่วนที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ธัญบุรีผุดสมาร์ตคลาสรูม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-36-678x1024-125x190.jpg

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีมทร.ธัญบุรี ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ซึ่งเป็นห้องเรียนภายในศูนย์สารนิเทศ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง คณะคุรุศาสตร์อุตสาห กรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 มทร.ธัญบุรีมีแผนขยายการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกคณะ อาจารย์จะได้นำสื่อการเรียนและรูปภาพ จากการดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตมาใช้ประกอบ ทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้มากกว่า การเรียนที่ใช้ Power point

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีหนุนตั้งทบวงอาชีวะ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-072-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงแนวคิดที่จะให้มีการตั้งทบวงอาชีวศึกษา ว่า ตนเห็นด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้จัดตั้งทบวงอาชีวศึกษา โดยควรตั้งแยกออกมาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่จะดูแลฝีมือแรงงานอาชีพของประเทศ ตั้งแต่มาตรฐานฝีมือแรงงาน การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งระบบโดยตรง ขณะเดียวกันจะได้กำหนดมาตรฐานของตนเองทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ เพราะหากให้หน่วยงานหนึ่งไปดูแล และไม่ได้ติดตามผลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน จะทำให้ได้คุณภาพไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ดูแลทั้งระบบ ก็จะได้รับผลดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

จัดค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมกล่อมเกลา นศ.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-16-678x1024-125x190.jpg

ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากในโลกปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุ กระแสนิยมชาติตะวันตกได้เข้ามา ในสังคมวัยรุ่น บวกกับโลกแห่งเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างมาก ยกตัวอย่าง ในโลกของโซเชียลมีเดีย ในการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คตนเอง โดยความคิดที่โพสต์ลงไปเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ได้รับการไตร่ตรอง สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองโดยที่ไม่รู้ตัว เพื่อเป็นการเตือนสติให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ตระหนักถึงกระบวนการคิดก่อนลงมือกระทำ โดยทุกอย่างล้วนเกิดมาจากการมีสติและสมาธิ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เปิดบันทึก ‘แม่ครัวหัวป่าก์’ตำราอาหารไทยสมัย ร.5

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/rmutt-21-678x1024-125x190.jpg

“ในหนังสือแม่ครัวหัวป่าก์จะเห็นว่าไม่ได้บันทึกเพียงเรื่องราวการปรุงอาหาร แต่ยังสื่อให้เห็นอีกหลายด้านทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ การเลือกใช้โดยนำของพื้นเมืองของที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผักผลไม้ที่มีในฤดูกาลนำมาประกอบอาหาร” อาหารไทย อาหารที่ได้รับการกล่าวขานจากนานาประเทศ ไม่เพียงความโดดเด่นในด้านรสชาติ วิธีการปรุงที่ประณีตพิถีพิถันทั้งยังอุดมด้วยพืชผักสมุนไพร อาหารไทยยังถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค ประจำปีการศึกษา 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141021-larts-134x190.jpg

ด้วยสาขาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2557 – 4 เมษายน 2558 ณ ห้องเอกสโรชา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมายเหตุ ถ้ารวมกลุ่มได้  25  คน ขึ้นไป สามารถเปิดสอบได้เลย แต่ต้องแจ้ง                     ล่วงหน้า 1  อาทิตย์ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141021-banner-190x79.jpg

สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2557 และมีคุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. ให้ดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 Link ระบบ http://203.158.253.172/Quota/ ผู้สมัครกรอกข้อมูลพื้นฐานการสมัครสอบลงบนใบสมัครหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลผู้สมัคร ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ข้อมูลการศึกษาเดิม ผู้สมัครกำหนดรหัสผ่านด้วยตนเองและจำให้ได้ (รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนบันทึกยืนยันการสมัคร จากนั้นให้ผู้สมัครคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ที่อยู่หน้าเว็บไซต์สมัครสอบเพื่อยืนยันการสมัครสอบและดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ระบบรับสมัคร http://203.158.253.172/Quota/

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Leave a comment

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141021-1-190x79.jpg

ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจกรรมโทรทัศน์ (ระดับต้น) สามารถสมัครด้วยตนเองที่  สถานีวิทยุ 107.75 RT RADIO ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณสมบัตติผู้เข้าร่วมโครงการ : เป็นผู้ที่สนใจท่างด้านผู้ประกาศในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 4520

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/20141021-pld-190x78.jpg

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศแบบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) การทำวิจัยและช่วยวิจัย (Research & Research Assistant) ฝึกงาน (On-the-Job Training) และ ฝึกสหกิจศึกษา (Cooperative Education)                  ณ หน่วยงานต่างประเทศ เพื่อส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปร่วมการประกวด (Contest) แข่งขัน (Competition) แสดงผลงาน (Exhibition) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ การประชุมและสัมมนานานาชาติ (International Conference & …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment