ประกาศ มทร.ธัญบุรี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >>Click<<

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรีรื้อหลักสูตรพัฒนาบัณฑิต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_15-678x1024-125x190.jpg

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดีมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผย ว่า จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องวางแผนในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพสังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทั้งทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทางสังคม โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีความเป็นผู้นำที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นระเบียบวินัย แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่านักศึกษาที่จบออกไปส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ จึงทำให้เกิดอุปสรรคใน การทำงานอย่างมาก ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้แก่เด็กมากขึ้น

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เครื่องล้างข่า ช่วยเกษตรกรประหยัดเวลา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_7-678x1024-125x190.jpg

ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม SMEs ที่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ กำลังประสบปัญหาในการทำความสะอาดวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องแกง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ ข่า ขิง หอม กระเทียม มะกรูด ล้วนเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีการผลิตจากไร่ และมีการจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งจะมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเศษหิน ดินทราย สารเคมี เชื้อโรค หรือเชื้อราต่างๆ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/banner20140911-01-190x95.jpg

กำหนดการ วันราชมงคลน้อมเกล้า พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ พิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา และงานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา  7.00  น. -  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่  พร้อมกัน  ณ  ลานพระบรมรูปรัชกาลที่  5 เวลา  7.09  น. -  พิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  พระสยามเทวาธิราช  พระพรหม  ศาลพระภูมิ และองค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์ โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา  9.00  น. – …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เพิ่มเติมอัตราในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/job-20140408-01.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 จำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา แล้ว นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศเพิ่มเติมอัตราในการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตาแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

Intermational Symposium on Vocational and Technical Educations (ISVTE) 2014

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140910-ISVTE2014-190x79.jpg

The ISVTE 2014 emphasizes on the progress of global vocational and technical educations, especially in ASEAN countries. The symposium will join with RAVTE to strengthen the mutual academic cooperation. Research areas include vocational & technical educations and/or related topics but …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | 1 Comment

มทร.ธัญบุรีดังกระหึ่มโลก ผลิตสำเร็จกล่องควบคุม’อัจฉริยะ’ตั้งปิด-เปิดไฟเช็กค่าใช้ผ่านมือถือ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/rmutt-news-23-678x1024-125x190.jpg

ทีมนักวิจัยวิศวะ มทร.ธัญบุรี สุดเจ๋ง ผลิตกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะสำเร็จเครื่องแรกของโลก ระบุป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้ทุกรูปแบบพร้อมติดตั้งโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบค่าไฟ สั่งเปิด-ปิดไฟฟ้าได้ทางสมาร์ทโฟน แม้ไม่อยู่บ้านเตรียมผลักดันผลิตเชิงพาณิชย์ให้ประชาชนนำมาติดตั้งตามบ้านเรือนในราคาย่อมเยา เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายกฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หัวหน้าทีมวิจัยกล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ เปิดเผยว่าปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการพัฒนาไปมาก แต่ก็มักจะพบปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยตามมาและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งในรอบ 20 ปีมีผู้สังเวยชีวิตไปแล้วกว่า 1,500 คน จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและมีมูลค่าความเสียหายกว่า 25,000 ล้านบาท

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , | Leave a comment

คอลัมน์ U station: สิ่งประดิษฐ์ ช่วยเกษตรกร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/rmutt-news-11-678x1024-125x190.jpg

ผู้ประกอบการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีต่างก็ประสบปัญหาในการทำความสะอาดวัตถุดิบสำหรับผลิต เครื่องแกง และเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อันได้แก่ ข่า ขิง หอม กระเทียม มะกรูด ซึ่งอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนติดอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการใช้แรงงานคนในการทำความสะอาด ประกอบกับเครื่องจักรอันทันสมัยที่มีประสิทธิภาพในการล้างวัตถุดิบในปริมาณมากนั้น ยังต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง ด้วยเหตุนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ชุมพร ขันโท ,ธรณินทร์ ไชยเจริญ และ สหภูมิ ภัควันต์ โดยมี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบและสร้างเครื่องดังกล่าวการทำงานของเครื่องตัวนี้จะใช้แรงดันน้ำในการฉีดล้างเศษดินออกจากวัตถุดิบผ่าน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

นศ.กัมพูชา น้อมสำนึกทุนสมเด็จพระเทพฯ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/pro_3998-190x126.jpg

4 นักศึกษากัมพูชาตัวแทนจาก 19 คน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานทุนการศึกษาเรียนฟรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี Bora Naing (โบรา ณัง) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า อยากจะนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่ประเทศ เนื่องจากชอบงานทางด้านวิศวะ อยากเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 โชคดีที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาคำนวณ ชอบเรียนคำนวณ นอกจากนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ลองใช้เครื่องมือจริง ขอบคุณรุ่นพี่และน้องๆ …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged , , , , , | Leave a comment

โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/banner20140908-0-190x79.jpg

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2557 เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารนาฏศิลปและดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึกถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน กำหนดการงานโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2557 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/04/job-20140408-01.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 107 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้) 1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท วุฒิปริญญาโท ( 5ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท 1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงาน …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

8 หนุ่ม นศ.มทร.ธัญบุรี บินร่วม “2014 International Capstone Design Camp”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/2014-0006-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2014 International Capstone Design Camp” และเข้าร่วมงาน “2014 BAJA SAE KOREA” ณ Yeungnam Univresity ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารในหมู่นักศึกษาต่างประเทศ เพื่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นายยศพล น่วมทะวงษ์ นายภาณุพงศ์ สอนขา นายธีระ ภัทรจิรพานิช นายสุรเชษฐ์ สุขล้น นายชนกันต์ โอฐยิ้มพราย นายธวัชชัย มีไกรราช นายวันเฉลิม พรนิมิตเทพ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, --ดูงาน เยี่ยมชม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มูลนิธิรัฐบุรุษฯโชว์งาน ART CAMP สีสันเมืองระนอง

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140827-1-125x190.jpg

นิทรรศการศิลปกรรมค่ายศิลปะ Art Camp ประจำปี 2557 เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะกว่า 300 ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ ศิลปินอิสระ และอดีตนิสิตนักศึกษาผู้เคยได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” โดยผลงานส่วนหนึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นการส่วนตัว และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานที่ทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นระหว่างการไปเข้าค่ายศิลปะที่จังหวัดระนอง นิทรรศการจะจัดขึ้นถึงวันที่ 31 สิงหาคม 5 ณ หอพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และอังคาร) ในวันเปิดนิทรรศการ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี กิจกรรม Art Camp เป็นกิจกรรมหลักของกองทุนฯ …

Posted in งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: 3 สถาบันโชว์’หุ่นยนต์เสริมพลัง’พลิกฟื้นสมรรถภาพทหารผ่านศึก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140826-2-125x190.jpg

หุ่นยนต์เสริมพลัง หรือ PMK EXOSKELETON ROBOT เกิดจากความร่วมมือของนักวิจัยจาก 3 สถาบันใหญ่ นำโดย ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และพ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟูพ.ต.นพ.ธง พงษ์หาญยุทธ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วยพ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า…ผนึกกำลังคิดค้น …จุดประกายหุ่นยนต์เสริมพลัง พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี กล่าวถึงที่มาของการประดิษฐ์หุ่นยนต์ต้นแบบว่า เนื่องจากโรงพยาบาลมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง อาจจะบาดเจ็บระดับหน้าอกลงไป ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ขาทั้งสองข้างไม่สามารถขยับได้ แต่ยังใช้มือและแขนได้ดี จึงร่วมกับทีมงานวิจัยเพื่อผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบ ที่จะใช้กับผู้ป่วยพิการจากราชการสนามที่มีปัญหาดังกล่าวดังนี้ โดยใช้ชื่อว่า PMK EXOSKELETON …

Posted in งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

โรบอท ‘คนเหล็ก’ รวมพลังไทย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/20140826-1-125x190.jpg

3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้นหุ่นยนต์คนป่วยขาพิการผลงานนี้คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยใช้ชื่อว่า “PMK EXOSKELETON ROBOT” ตอบโจทย์ผู้ป่วยพิการจากราชการสนามที่มีปัญหาดังกล่าว เช่น สมองไม่สามารถสั่งการข้อและกล้ามเนื้อต่างๆ ให้เกิดการเดินได้อย่างปกติ “หุ่นยนต์เสริมพลังประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือโครงสร้างอะลูมิเนียมที่มีลักษณะคล้ายกับขามนุษย์ตั้งแต่เอวหรือสะโพกถึงเท้า สะโพกด้านซ้ายและด้านขวาจะยึดติดกับดีซีมอเตอร์ขนาด 350 วัตต์ 24 โวลต์ แกนมอเตอร์ด้านหน้ายึดติดกับเกียร์บล็อก ขนาดอัตราทด 1:50 แกนมอเตอร์ด้านหลังยึดติดกับเอ็นโครเดอร์ขนาด 1,000 รอบ ส่วนหัวเข่าทั้งด้านซ้ายและขวาจะยึดติดกับดีซีมอเตอร์ ขนาด 250 วัตต์ 24 โวลต์ แกนมอเตอร์ด้านหน้ายึดติดกับเกียร์บล็อก ขนาดอัตราทด 1 : …

Posted in งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

บรรจุภัณฑ์งานเป่าแก้วตั้งโชว์เด่นขนส่งสะดวก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/09/Binder1_Page_13-678x1024-125x190.jpg

ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว สร้างสรรค์ขึ้นโดยแผนกช่างเป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถือเป็นงานศิลป์ที่มีรูปทรงที่สวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะ มีเอกลักษณ์โดดเด่น ใช้เพื่อประดับตกแต่งและตั้งโชว์ มีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ดอกไม้ ต้นไม้ขนาดต่างๆ และตัวสัตว์หลากหลายชนิด ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา และนายคมสัน เรืองโกศล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพฯ เป็นสินค้าที่แตกหักได้ง่าย บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการจัดจำหน่ายในปัจจุบัน เป็นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม ทำจากวัสดุกระดาษลูกฟูกลอน E มีฝาเปิดปิดด้านบน ในการบรรจุสินค้าผลิตภัณฑ์เป่าแก้วจะห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก (air bubble) ด้านใน แล้วบรรจุลงในกล่องเพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งทำให้ใช้เวลามากและสิ้นเปลืองวัสดุ และบนบรรจุภัณฑ์ยังขาดรายละเอียดที่อยู่ของผู้ผลิต เครื่องหมายการค้าและข้อควรระวัง

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment