ประกาศ มทร.ธัญบุรี พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >>Click<<

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2557 บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรขยายเวลารับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน  2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3 (รอบเก็บตก)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20120715-RMUTT1-0003-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3 (รอบเก็บตก) ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยฯ โดยจัดดำเนินการให้นักศึกษาใหม่ของทุกคณะ/วิทยาลัยฯ ที่มิได้เข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้งนักศึกษาที่เรียกเพิ่มเติม

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “โครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน : Thai-Taiwanese Youth Ambassador Program”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/fr-pr-62-190x126.jpg

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “โครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน : Thai-Taiwanese Youth Ambassador Program” ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยฝ่ายวัฒนธรรมไต้หวันได้คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากหมาวิทยาลัยทั่วไต้หวัน จำนวน 16 คน ในฐานะทูตวัฒนธรรมและจะเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาไทย ภาษาจีน ศิลปกรรมไทย และศิลปกรรมจีน รวมถึงการแสดงไทยและจีน โดยให้โอกาสนักศึกษาทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติตามกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสร้างควมเข้าใจระหว่างสองวัฒนธรรมไทย-ไต้หวันและสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และทูตวัฒนธรรม รวมถึงบุคลากรจากไต้หวัน ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มีเกณฑ์การสมัครคัดเลือกดังนี้ 1. เป็นนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี 2. กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

สูตรสำเร็จคิดนอกกรอบอธิการบดี มทร. ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐจากจุดเล็กใน ‘ครอบครัว’ สู่ผู้นำองค์กร (3)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-news-14-678x1024-125x190.jpg

ผ่านไปสองตอนเต็มๆ กับเรื่องราวพลังแห่งรักและศรัทธาของผู้ชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่ชื่อ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยเฉพาะเรื่องของความรักที่เขามีต่อครอบครัวทั้งในสถานะของความเป็นลูกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ และในสถานะของคนเป็นพ่อที่มีต่อบรรดาลูกๆ ในครอบครัว เรียกว่าแต่ละเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังจากการถ่ายทอด ทำให้เราอดที่จะอิจฉาไม่ได้ โดยเฉพาะต่อประเด็นที่นำเอาเรื่องของธรรมะมาถ่ายทอดสู่ครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น จนทำให้ครอบครัว “ปิ่นปฐมรัฐ” กลายเป็นครอบครัวที่ใฝ่ในธรรมเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษไปโดยปริยาย ดังเช่นที่ท่านอธิการบดีถ่ายทอดถึงความรู้สึกในตอนที่แล้วด้วยประโยคสั้นๆ ที่พูดถึงคุณแม่ว่า ผมยังจำคำที่แม่สอนไว้ว่า ไม่ได้ตักบาตรพระก็ตักบาตรคนก็ได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะว่าเป็นอุบายหรืออะไรก็สุดแต่จะคิด แต่มันทำให้ผมมีจิตใจเอื้ออาทรกับคนรอบข้าง จนบางคนหาว่าผมใจดีเกิน

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ถอดสูตรคิดนอกกรอบอธิการบดีมทร. ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ จากจุดเล็กใน ‘ครอบครัว’ สู่ผู้นำองค์กร (2)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/Binder1_Page_01-678x1024-125x190.jpg

ผ่านไปแล้วหนึ่งตอนกับเรื่องราวของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ชื่อ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กับการคิดนอกกรอบที่เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะคาดไม่ถึงหรืออาจจะมองว่าเป็นแนวคิดที่ไร้สาระสาหรับ การจัดตั้ง “ชมรมพระเครื่องมทร.” แต่เมื่อได้ยินได้ฟังการแจกแจงถึงเหตุและผลที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างคุณธรรมจากการใช้แนวคิดวิถีพุทธสู่การสร้างบุคลากรทั้งในส่วนของครูบาอาจารย์ไปจนกระทั่งนักศึกษา ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจริงๆ ฉบับนี้เรากลับมาจับเข่าคุยกันต่อกับท่านอธิการบดีผู้ที่รักและหลงใหลในเรื่องของวัตถุมงคลเป็นชีวิตและจิตใจ เชื่อว่าหลายๆ คนยังมีประเด็นข้อสงสัยอีกมากมาย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวของท่านอธิการบดีผู้นี้ที่มีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้เขาก้าวมาถึง ณ จุดนี้ได้อย่างสง่างาม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

Yapox ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกดูดพิษ ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-news-11-190x126.jpg

Yapox ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดอักเสบจากตำรับยาสมุนไพรพอกดูดพิษ ผลงานของ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี การันตรีด้วยรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมฯ สำหรับกรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก จัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

3 สถาบันใหญ่ สร้างนวัตกรรม “หุ่นยนต์เสริมพลัง” ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการจากราชการสนาม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-news-03-119x190.jpg

“หุ่นยนต์เสริมพลัง” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดยดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู  พ.ต.นพ. ธงพงษ์หาญยุทธ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ผนึกกำลังคิดค้นร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาล  โดยใช้ชื่อว่า “PMK  EXOSKELETON ROBOT”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140819-moodle-02-190x79.jpg

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle)  เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้สอนมีระบบบริหารจัดการรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชาและมีแหล่งค้นคว้ามากขึ้น  ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น การตอบแบบทดสอบ การซักถาม การนัดหมาย ซึ่งถือเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งค้นคว้าจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิ๊ก<< อ่า

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน คหกรรมศาสตร์ก้าวไกล วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/20140819-banner-01-190x95.jpg

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคลลากร และผู้ที่สนใจทุกๆท่านร่วมงานคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ “คหกรรมศาสตร์ก้าวไกล วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ นิทรรศการผลงานนักศึกษาด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ การสาธิตผลงานนักศึกษา การออกร้านชุมชนให้ทุกท่านเลือกซื้อหามากมาย และยังมีการบริการวิชาชีพที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องให้ท่านเรียนรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันสำหรับผู้ที่สนใจ แล้วพบกันนะครับ. 25-26. สิงหาคม. 2557. นี้

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/25540828_616-190x126.jpg

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ วัน/เวลา นักศึกษาคณะ/วิทยาลัย สถานที่ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557เวลา 08.30-16.30 น. – คณะเทคโนโลยีการเกษตร- คณะวิศวกรรมศาสตร์- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชร – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย – - – - – อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557เวลา 08.30-16.30 น. – คณะศิลปะศาสตร์- คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม- …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-14-190x126.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่3/2557 ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-14_banner-190x79.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์  0-25493024-5

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558  เพิ่มเติม ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร   ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาและจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ดังเอกสารแนบ

Posted in --โควตา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , | Leave a comment

รับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) รอบตุลาคม 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/banner20140806-01-190x79.jpg

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557 วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 วิชาที่เปิดสอบ 1. Information Technology Passport Examination (IP) 2. Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) 3. Applied Information Technology Engineer Examination (AP) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | 2 Comments