ถ่ายทอดสด : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/streaming56-190x79.jpg

สำหรับท่านที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสด โดยใช้อินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Realtime และสำหรับท่านที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสด โดยใช้อินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Streaming RMUTT –> คลิ๊ก <–  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ.

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20120715-RMUTT1-0003-190x126.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการเพื่อไปรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จ านวนสองคน ตามมาตรา 67(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 โดยอนุโลม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 จึงออกประกาศดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<<

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141209-01_ird-190x36.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1506.1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141209-ARIT-190x78.jpg

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ที่   1506/2557  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ลงวันที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน   ธันวาคม    พ.ศ.   2557

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 8 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยฯ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141208-SpecialTalks-01-190x104.jpg

ตอน การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยฯ  สัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี คำถาม : การประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคืออะไร? คำตอบ : แผ่นนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นแผนการดำเนินงาน 5 ปี แผนนี้เป็นแผนที่จะกำกับการทำงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งไปอีก 4 ปี  โดยมีข้อตกลงว่าปีนึงก็จะมีการประเมิน  ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ครบหนึ่งปีพอดี  ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยจะอยู่ที่การปฏิบัติตามแผน โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน Hands On  :  การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เน้นการพัฒนา Model เพื่อให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ Research …

Posted in Special Talks, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141208-SCI-001-190x127.jpg

เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.1/2557  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ   ณ   วันที่    8     เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเติม

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141204-02-190x126.jpg

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.2/2557  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ดังแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ   ณ   วันที่    4     เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์, สรรหาคณบดี | Leave a comment

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/07/20120715-RMUTT1-0003.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรและเลือกสรรหาพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และจัดทำกรอบอัตนากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  กองบริหารงานบุคคล

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141203-03_Open-House1-190x79.jpg

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2558 “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต” – เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2558 (Open House) : แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย – งานสัมมนา อาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ “แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558) – ติวสอบตรงเข้าศึกษาต่อ มทร. ธัญบุรี ปีการศึกษา 2558 – แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ – งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ/งานวิจัย – จัดประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมพิธีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141257-01-142x190.jpg

ขอเชิญร่วมพิธีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันพุธที่ 3 ธนวาคม 2557 ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141201-larts-001-190x127.jpg

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.3 / 2557  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ดังแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ   ณ   วันที่   26   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20120715-RMUTT.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 และ 24 พฤศจิกายน 2557 นั้น บัดนี้ การทดสอบดังกล่าว ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่2/2557 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

Posted in --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 57 (ตลาดนัดแรงงาน)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/banner20141124-01-190x79.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ 57 (ตลาดนัดแรงงาน) ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบกับบรัษัทชั้นนำหว่า 100 บริษัท และตำแหน่งว่างงานกว่า 2,000 อัตรา

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี จัดพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธพิริยมงคล – พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/DSC_1350-190x126.jpg

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้บูชา และเป็นสิริมงคล รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เนื้อนวโลหะ ผลงานการออกแบบโดย รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติ สมาธิ ปัญญา ด้านบนสุดตรงพระเศียรมีลักษณะเป็นดอกบัวตูม เปรียบเหมือนปัญญา และมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี มีดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ลักษณะของพระพุทธรูปจะนั่งขัดสมาธิเพชร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคของเชียงแสน ในส่วนของพระวรกายจีวรได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ นั่งอยู่บนฐานบัว

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

พิพิธภัณฑ์บัวมทร.ธัญบุรี จัดแสดงบัวสีเหลือง เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/11/20141124-01lotus-190x135.jpg

พิพิธภัณฑ์บัวมทร.ธัญบุรี จัดแสดงบัวสีเหลืองสายพันธุ์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2557 ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชม และหาซื้อไปปลูกได้ในราคาย่อมเยา เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment