อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150617-01_ird-134x190.jpg

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , , , | Leave a comment

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/banner-20150612-01-190x79.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 สายวิชาการ จำนวน 68 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร – วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท – วุฒิปริญญาโท (5ปี) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท – วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท สายสนับสนุน จำนวน 33 อัตรา – วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท – วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท …

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, --รับสมัครงาน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

The International Conference on Science and Technology 2015

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/20150409-2-TICST-190x79.jpg

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan)และ Islamic University of Indonesia (Indonesia) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2015) ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20120715-RMUTT1-0003-190x126.jpg

ตามที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 1. นางสาวไหมฟาง โพธิ์พ่วง 2. นางสาวฐิติมา ชื่นทิม 3. นางสาวฤดีมาศ บุญธรรม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก<<<

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150630-4-134x190.jpg

ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนความรู้จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมืออาชีพ”  ใน วันอังคาร ที่  14 กรกฎาคม  2558 ณ  ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  จ.ปทุมธานี โดยวิทยากรมืออาชีพ  ด้านการจัดทำสื่อวิทยาศาสตร์และ ด้านการจัดการความรู้ คุณจุมพล เหมะคีรินทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ยุวนุช  ทินนะลักษณ์ นักวิชาการอิสระ กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในเรื่องการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบการจัดทำชุดความรู้  ให้ความรู้แก่นักวิจัยเกี่ยวกับกับเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาวิธีการจัดการความรู้จากงานวิจัยมาจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ แก่ชุมชน และสังคมได้นำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สำรองที่นั่ง : กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบโทอิค วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/03/20120715-RMUTT-190x126.jpg

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง รป 5-04

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเนื้อหาสาระคลอบคลุมงานรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เขียนได้อธิบายรายละเอียดในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา (โดยประมาณ) และวิธีการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอ้างอิงไว้ในภาคผนวกเป็นตัวอย่างให้ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เพื่อให้การประสานงานระหว่างสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/banner-20150625-01SCI-190x76.jpg

เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.2 นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี) ประเภทโครงงาน 7 กลุ่ม ดังนี้ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ 3 กลุ่มคณิตศาสตร์ 4 กลุ่มคอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่มมัลติมีเดีย (เกม, เว็บไซต์, แอนิเมชัน, แอพพลิเคชัน ฯลฯ) 7 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150622-01-SD-190x127.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 โดยได้จัดบริการให้แก่นักศึกษาระบบแอดมิสชั่น, เรียกเพิ่มเติม และนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจในครั้งที่ 1 (เก็บตก) ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสาบันอุอมศึกษา ครั้งที่ 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 สาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา 877 1.2 สานสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานนทั่วไป เลขที่อัตรา 933 และเลขที่อัตรา 941 อ่านรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล >>คลิ๊ก<<

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร เพื่อเข้ามาบริการภายในมหาวิยาลัย โดยจะรับสมัครผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย ผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะสมัครเข้ามาจำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดดังนี้ ๑. การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในวันและเวลาราชการ ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๒.๑ ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบการร้านอาหาร (อาหารอีสาน, อาหารจานเดียว ๒.๒ หากมีเอกสารผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ๓. การพิจารณาคัดเลือก ๓.๑ การสาธิตประกอบอาหาร ผู้สมัครทุกรายต้องสาธิตการประกอบอาหารตามประเภทที่สมัครเข้ามาจำหน่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ รายการ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150617-01-190x79.png

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก – ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาด้วย เพื่อยืนยันตนในการเข้าสอบ ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะ ป.เอก และ ป.โท จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ) เอกสารอื่นๆ (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะฯ ในเอกสารแนบท้ายของประกาศรับสมัคร) ป.เอก ป.โท ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ …

Posted in --ปริญญาโท, ปริญญาเอก | Tagged , , , , | Leave a comment

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150616-03_teched-190x114.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 1.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน 1.3 มีใบอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2558 1.4 มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัดส่งให้คุรุสภา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Posted in --ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , | Leave a comment

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค รอบที่ 2

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150611-01_last-190x76.jpg

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค รอบที่ 2 เข้ารับการทดสอบในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 13 ชั้น แบบทดสอบเป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 200 ข้อ – ทักษะการฟัง 100 ข้อ – การอ่าน 100 ข้อ ดาวน์โหลดใบสมัคร

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150906-admission-190x79.png

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เว็บไซต์ www.cuas.or.th บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา : วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2558 เว็บไซต์ ww.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2558 ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจาตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ : …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ศิลปกรรม มทร.ธัญบุรีเจ๋ง สร้างประติมากรรม 3 มิติในพระอุโบสถวัดปัญญาฯ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/20150527-190x127.jpg

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี รังสรรค์ผลงานประติมากรรมนูนสูง 3 มิติ แสดงเนื้อหาศิลปะแบบรูปธรรม ถ่ายทอดเรื่องราวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักธรรมคำสั่งสอน จำนวน 11 แผ่นใหญ่ ส่งมอบวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เพื่อประดับภายในพระอุโบสถ เผยใช้เวลานานถึง 4 ปี ในการถ่ายทอดความงามที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ทางวัดปัญญานันทารามและมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือในการนำนักศึกษาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางวัดได้สร้างพระอุโบสถ เพื่อเป็นสถานที่ในการเรียนรู้ สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม แต่ทางวัดยังขาดผลงานศิลปะเพื่อมาตกแต่งภายในพระอุโบสถ โดยทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวัฒนธรรม อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment