วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/Indian-cork.jpg

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 2. ผู้สนใจทั่วไป โดยพิจารณารับจากคะแนนที่ใช้ยื่น Admissions เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สาเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) A4 1 ฉบับ 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 4. คะแนนที่ใช้ยื่น Admissions กำหนดการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์  ตั้งแต่วันนี้ – …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , | Leave a comment

โครงการ NOTEBOOK สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/dell20140721-03.jpg

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ NOTEBOOK สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รับจองตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ส่งใบจองและชำระเงินค่าจองได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร I work@rt อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อมาปฏิบัติงานที่ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ อ่านประกาศเพิ่มเติม  

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี อบรมรุ่นพี่ แนะแนวตามโรงเรียน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/C-140723018109_Page_1-678x1024-125x190.jpg

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รุกจัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจิตอาสา แนะแนวการศึกษา พี่แนะแนวน้อง รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ โดยภายในโครงการมีกิจกรรมมากมาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการพูดและกล้านำเสนอความรู้ มทร.ธัญบุรีที่ได้รับ ไปสื่อสารให้รุ่นน้องเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในภาพลักษณ์ที่ดี ให้ทุกคนได้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ” โดยในโครงการนี้มีจิตอาสาแนะแนวเข้าร่วมกว่า 100 ชีวิต”

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

นศ.บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนบ้านละคร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-071-190x121.jpg

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมอาสานักศึกษาทุกชั้นปี ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านละคร หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่วยเหลือสังคม สร้างจิตสำนึกและความ รับผิดชอบต่อสังคม “พี่มล” นางสาวณภัทร ฉลาดเลิศสกุล ประธานชมรมเรารักษ์ถิ่นบัวหลวงปทุมธานี เล่าว่า จากการสังเกตและการพูดคุย ชาวบ้านให้การยอมรับ กล้าที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น มีความไว้วางใจ ที่จะให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาได้นำโครงการสวนครัวเข้าไปปลูกในชุมชน ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเป็นลูกหลาน เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ตัวโครงการประสบความสำเร็จ จึงส่งผลต่อกิจกรรมต่อๆ มาของโครงการ “อย่างน้อยสิ่งที่คนในชุมชนบ้านละครได้ คือ ความคิดที่เปลี่ยนไป ยอมรับการเปลี่ยนมากขึ้น”

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สานต่อ “ลานธรรมสายใยความรู้คู่ชุมชน” ปี ๒

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-08-190x126.jpg

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ ลานธรรมสายใยความรู้คู่ชุมชนปีที่ ๒ นำทีมนักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดชุมชน วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี โครงการลานธรรมสายใจความรู้คู่ชุมชนปีที่ ๒ ครั้งนี้ มีกิจกรรมจิตสาธารณะมากมาย อาทิ การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบการดำเนินงานภายในห้องสมุดชุมชนและฝึกปฏิบัติการจัดระบบการดำเนินงานภายในห้องสมุดชุมชน การพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุดชุมชน การจัดหาชั้นวางหนังสือเพิ่มเติม รวมถึงการจัดหาเครื่องปรับอากาศและติดตั้งผ้าม่านเพื่อลดความร้อนและสว่างมากจนเกินไปและเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการอ่านหนังสือยิ่งขึ้น

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 4

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140728-Specialtalks04-190x105.jpg

สัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ในด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ นโยบายที่สำคัญคือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และต้องเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ เพราะฉะนั้นบัณฑิตในสาขาวิชาใดก็แล้วแต่ ถ้าจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะมีความรู้ตามทฤษฏีเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติ ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองและความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม สุดท้ายก็ต้องสามารถเป็นผู้บริหาร สามารถจะเป็นเจ้าของกิจการ ได้พัฒนากิจการของตนเองให้เจริญเติบโตไปได้ นี่คือส่วนที่เป็น professional competency

Posted in --วีดิทัศน์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล “Universal Goodness For Good-Looking”

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140728-01-190x74.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล “Universal Goodness For Good-Looking” เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ถ่ายทอดหลักการและเนื้อหาของความดีสากล ผ่านความคิดสร้งสรรค์ออกมาเป็นผลงานสื่อฟื้นฟูศีลธรรม ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวนทำความดี พัฒนานิสัยด้วยความดีสากล รวมทั้งฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองก้าวสู่ความพร้อมในการที่ประเทศจะเข้าสู่ AEC ต่อไป โหลดใบสมัครได้ทาง  http://www.vstarproject.com/ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ http://www.pld.rmutt.ac.th/?page_id=1892    

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ The Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2014 19-22 ธันวาคม 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/banner20140728-01-190x79.jpg

ด้วยศูนย์นักศึกษานานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Singapore Polytechnic ว่าจะจัดการประชุมสาหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ชื่อ The Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีตัวแทนนักศึกษาในฐานะทูตจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มาร่วมอภิปรายในหัวข้อ สถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัย และวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวต่อคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic จานวน 100 คน และนักศึกษาจากประเทศสมาชิกที่เหลืออีก 9 ประเทศ จานวน 100 …

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อบรมสัมมนา | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140724-sci-134x190.jpg

ระหว่าง วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557 เป็นโครงงานจาก 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์  กลุ่มสิ งประดิษฐ์ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มมัลติมีเดีย (เกม, เว็บไซต์, แอนิเมชั น, แอพพลิเคชั น ฯลฯ) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และแต่ละโครงงานส่งประกวดได้ เพียงกลุ่มเดียวดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://www.sci.rmutt.ac.th/10358

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี และกำหนดการเข้ารับรางวัล โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140722-princess-190x79.jpg

กำหนดการ พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี __________________________________________________________________________________ เวลา  8.30  น. – 9.00  น. ลงทะเบียน เวลา 9.00  น.  เป็นต้นไป พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีกล่าวรายงาน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เปิดตัว’ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด’ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-news-02-678x1024-125x190.jpg

ปัจจุบัน “พลังงานสะอาด” หรือ “พลังงานทดแทน” เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และความร้อนใต้พิภพ หรือพลังงานขยะ ที่ถือเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ถูกพัฒนาและยกระดับความสำคัญ เพื่อสร้างเป็นแหล่งพลังงานหลักทดแทนการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล “พลังงานสะอาด” จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, MOU, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

วิจัย ‘น้ำยางพารา’ เขียนลายผ้าบาติก สร้างเอกลักษณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-news-27-678x1024-125x190.jpg

นอกเหนือจาก น้ำยาง สีขาวขุ่นของต้นยางพาราจะสามารถนำไปผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบแล้ว ล่าสุดในการศึกษาวิจัยนำน้ำยางพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้มีการจัดทำทั้งแม่พิมพ์ สารเหลวเขียนลวดลายผ้าบาติกทดแทนการใช้เทียนและพาราฟิน เพื่อลดปริมาณการนำเข้า อีกทั้งผสานการย้อมสีธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น สร้างเอกลักษณ์บนผืนผ้า ยกระดับคุณภาพสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ เกาะกระแสแฟชั่น: ศิลปะประยุกต์ เป็น สตรีทแวร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/18-07-2014-09-07-678x1024-125x190.jpg

วงการแฟชั่นไทยมีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่อยู่เรื่อยๆ ล่าสุดโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “สหกรุ๊ป แบงค็อก ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2014″ ภายใต้แนวคิด “สตรีท ออฟ อาร์ท” คลอดดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรงออกมาอวดฝีมือ โดย 8 ทีมสุดท้ายจับผลงานศิลปะมาประยุกต์เป็นสตรีทแวร์ ทั้งเสื้อผ้าสำหรับเด็ก สุภาพสตรี-บุรุษ กว่า 70 ชุด ก่อนจะให้นายแบบนางแบบสวมใส่อวดแฟชั่นนิสต้าบนเวที ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/rmutt-01-04-561.jpg

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาจัดสรรให้โควตา และจะต้องสมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาที่จัดสรรโควตาให้เท่านั้น 2. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง และดำเนินการตามและแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 4. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ …

Posted in --ปริญญาตรี, ศึกษาต่อ | Leave a comment

ตั้งเป้า3ปีธัญบุรีติดอันดับ3ม.วิทย์และเทคโน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/18-07-2014-09-07_061-678x1024-125x190.jpg

ภายใน 3 ปี ราชมงคลธัญบุรีจะแทรกเข้าไปอยู่ในอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งผลิตนักปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ลงสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น สิ่งที่ทำคือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสมรรถนะ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment