วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/Indian-cork.jpg

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 2. ผู้สนใจทั่วไป โดยพิจารณารับจากคะแนนที่ใช้ยื่น Admissions เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สาเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) A4 1 ฉบับ 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 4. คะแนนที่ใช้ยื่น Admissions กำหนดการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์  ตั้งแต่วันนี้ – …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , , , | Leave a comment

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20120728-RMUTT1-181-190x126.jpg

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลทอกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิจ สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมับติของผู้สมัคร  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำหว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน และได้รับปอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556 3. เป็นผู้มีรายชื่อกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สังกัดต่าง ๆ ส่งให้คุรุสภา รับสมัครจำนวน 180 คน  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร …

Posted in --ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ, ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , , | Leave a comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) (คุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/05/fr-pr-62-190x126.jpg

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557 แล้วนั้น เนื่อจากจำนวนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังไม่เต็มจำนวนตามแผนรับ คณะฯ จึงกำหนดรับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติม) คุณวุฒิ ม.6/ปวช. ดังเอกสารแนบ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) เลบที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 – 17 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานสำเนาผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | 16 Comments

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/20120715-RMUTT-190x126.jpg

1. สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำนำบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด 3. …

Posted in --ปริญญาตรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ศึกษาต่อ | Tagged , , , | 27 Comments

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140724-sci-134x190.jpg

ระหว่าง วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557 เป็นโครงงานจาก 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์  กลุ่มสิ งประดิษฐ์ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มมัลติมีเดีย (เกม, เว็บไซต์, แอนิเมชั น, แอพพลิเคชั น ฯลฯ) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และแต่ละโครงงานส่งประกวดได้ เพียงกลุ่มเดียวดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://www.sci.rmutt.ac.th/10358

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ผลการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี และกำหนดการเข้ารับรางวัล โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/20140722-princess-190x79.jpg

กำหนดการ พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี __________________________________________________________________________________ เวลา  8.30  น. – 9.00  น. ลงทะเบียน เวลา 9.00  น.  เป็นต้นไป พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีกล่าวรายงาน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

เปิดตัว’ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด’ต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-news-02-678x1024-125x190.jpg

ปัจจุบัน “พลังงานสะอาด” หรือ “พลังงานทดแทน” เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และความร้อนใต้พิภพ หรือพลังงานขยะ ที่ถือเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ถูกพัฒนาและยกระดับความสำคัญ เพื่อสร้างเป็นแหล่งพลังงานหลักทดแทนการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล “พลังงานสะอาด” จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, MOU, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

วิจัย ‘น้ำยางพารา’ เขียนลายผ้าบาติก สร้างเอกลักษณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-news-27-678x1024-125x190.jpg

นอกเหนือจาก น้ำยาง สีขาวขุ่นของต้นยางพาราจะสามารถนำไปผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบแล้ว ล่าสุดในการศึกษาวิจัยนำน้ำยางพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังได้มีการจัดทำทั้งแม่พิมพ์ สารเหลวเขียนลวดลายผ้าบาติกทดแทนการใช้เทียนและพาราฟิน เพื่อลดปริมาณการนำเข้า อีกทั้งผสานการย้อมสีธรรมชาติจากพืชให้สีในท้องถิ่น สร้างเอกลักษณ์บนผืนผ้า ยกระดับคุณภาพสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ | Tagged , , | Leave a comment

คอลัมน์ เกาะกระแสแฟชั่น: ศิลปะประยุกต์ เป็น สตรีทแวร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/18-07-2014-09-07-678x1024-125x190.jpg

วงการแฟชั่นไทยมีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่อยู่เรื่อยๆ ล่าสุดโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “สหกรุ๊ป แบงค็อก ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2014″ ภายใต้แนวคิด “สตรีท ออฟ อาร์ท” คลอดดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรงออกมาอวดฝีมือ โดย 8 ทีมสุดท้ายจับผลงานศิลปะมาประยุกต์เป็นสตรีทแวร์ ทั้งเสื้อผ้าสำหรับเด็ก สุภาพสตรี-บุรุษ กว่า 70 ชุด ก่อนจะให้นายแบบนางแบบสวมใส่อวดแฟชั่นนิสต้าบนเวที ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/rmutt-01-04-561.jpg

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาจัดสรรให้โควตา และจะต้องสมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาที่จัดสรรโควตาให้เท่านั้น 2. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง และดำเนินการตามและแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 4. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ …

Posted in --ปริญญาตรี, ศึกษาต่อ | Leave a comment

ตั้งเป้า3ปีธัญบุรีติดอันดับ3ม.วิทย์และเทคโน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/18-07-2014-09-07_061-678x1024-125x190.jpg

ภายใน 3 ปี ราชมงคลธัญบุรีจะแทรกเข้าไปอยู่ในอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เผยเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งผลิตนักปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องมีงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ลงสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น สิ่งที่ทำคือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสมรรถนะ

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/rmutt-01-04-561.jpg

ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557 บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรขยายเวลารับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/rmutt-01-04-561-186x190.jpg

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณัครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและสิบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรอง 1.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัตหน้าที่เกี่ยวกับการสอน และได้รับอนุญาติให้ปฏิบัตการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556 1.3 เป็นผู้มีรายชื่อประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สังกัดต่างๆ ส่งให้คุรุสภา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร

Posted in --ประกาศนียบัตรบัณฑิต | Tagged , , , | Leave a comment

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ประจำปี 2557

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , | Leave a comment

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ธัญบุรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบแอดมิดชั่น)

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/fr-pr-62-190x126.jpg

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบแอดมิดชั่น) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อขอรับรายละเอียดการเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ในวันตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัย วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณจุดตรวจสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือทาง www.facebook.com/SD.Rmutt  

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศโอกาสสำหรับ นศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-04-678x1024-125x190.jpg

รศ.ดร.ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) “คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะสร้างความเป็นสากลให้กับนักศึกษาและสถาบัน จึงต้องการให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ เราพบว่านักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศจะหยิบเอาศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ ในชีวิตการทำงานถ้าอยากมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญมาก นักศึกษาที่กลับจากการฝึกประสบการณ์ฯ จะมีความ้ปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และขณะนี้เรากำลังจะทำโครงการด้านภาษาโดยให้นักศึกษาไปอยู่ในต่างประเทศ 1-2 เดือน เพื่อให้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง  

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้าถึงตัวนักศึกษา แก้ปัญหาต้นเหตุ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/07/rmutt-15-678x1024-125x190.jpg

เพื่อนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญาร่างกาย อารมณ์และสังคม บทบาทที่สำคัญจึงต้องอาศัยอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากงานด้านการสอนแล้ว ยังจะต้องช่วยพัฒนาบุคลิกภาพด้านอื่นๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะที่นำไปต่อยอดช่วยเหลือนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”การพัฒนาเจตคติ และทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา” ขึ้นมา

Posted in --ข่าวหนังสือพิมพ์, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment