แต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/rmutt-01-04-562-186x190.jpg

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีคำสั่งที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ดังนี้ 1. ผศ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2. ผศ. นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 3. ผศ. อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4. ผศ. วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 5. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญชมละคร ALICEn IN WONDERLAND จากคณะสถาปัตย์ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 นี้

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150226-arch-03-190x126.jpg

ขอเชิญพบกันกกับละครจากคณะสถาปัตย์ครั้งที่ 2 ในเรื่อง ALICE  IN  WONDERLAND ในศึกวันอัศจรรย์ วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 นี้ เรื่องย่อ : จะทำอย่างไรเมื่อสาวน้อยอลิซต้องตกที่นั่งลำบากไปอยู่ในสงครามระหว่างสองเมือง และยังถูกเข้าใจผิดจากบรรดาตัวประหลาดทั้งหลายอีกว่าตนนั้นเป็นผู้ที่สามารถช่วยชาวเมืองจากราชินีแดงได้  อลิซจะทำอย่างไร เธอจะตัดสินใจได้หรือไม่ มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน สามารถติดตามรายละเอียดการขายบัตรได้ที่  http://www.facebook.com/ArchK6dramatic

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

การวิจัยเรื่อง บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150223-onec-190x79.png

ศตวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ท้าท้ายความสามารถของมนุษย์เพราะเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับ โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญทั่วทุกมุมโลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างง่ายดาย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การย้ายฐานพื้นที่ทางเศรษฐกิจและการลงทุน ความพยายามในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองระหว่างประเทศ การเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพ การเน้นคุณค่าของมนุษยธรรมและคุณธรรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150219-01-bus-190x113.jpg

ตามที่ คณะกรรมการสรรหคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้ผู้ผ่านพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสใบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีกการ ในการรองรับยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันจันทร์ 16 กุมพาพันธ์ 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการต่อไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อเรียงตามอักษร ดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150219-02-190x32.jpg

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบต่อเนื่องตลอดจนจบการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 4 ทุน มูลค่าทุนปีละ 5,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 3. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา 1. ให้นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ www.sd.rmutt.ac.th \ดาวน์โหลด\แบบฟอร์มต่างๆ \แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน 2. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-549-3675 ในวันและเวลาราชการ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนการศึกษา | Tagged , | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/20141204-02-190x126.jpg

ตามที่ คณะกรรมการสรรหคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้ผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) แนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง ได้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาใหเได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีรายชื่อตามลำดับอักษร ดังนี้

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ AUA ครั้งที่ 2/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150219-01-190x79.jpg

มทร.ธัญบุรีร่วมกับสถาบันสอนภาษา AUA ขอเชิญนักศึกษาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเรียนกับสถาบัน AUA เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.aua.rmutt.ac.th

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

แจ้งนักศึกษาขอรับใบเสร็จรับเงิน

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150216-03-190x79.jpg

นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอมผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสที่ต้องการนำใบเสร็จไปเบิกเงินค่าลงทะเบียนเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครอง  สามารถดาวน์โหลดได้เองที่  www.oreg.rmutt.ac.th   ระบบทะเบียนนักศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150213-01-agr-190x133.jpg

ขอเชิญร่วมงาน 80 ปี คืนสู่เหย้าเกษตรปทุม ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจมาศ โศธนะ โทร.090-239-8556. และคุณวรวรรน์ ธัญสิริพิสิฐ. โทร. 081-828-6192

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี | Tagged , , | Leave a comment

เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150212-ITPE-190x78.jpg

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน IT ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557 **ข้อมูลเตรียมสอบวัดระดับ IP และ FE (พร้อมเฉลย) รอบเดือนเมษายน 2557 วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 วิชาที่เปิดสอบ Information Technology Passport Examination (IP) Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) Applied Information Technology Engineer Examination (AP) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >> คลิ๊ก<<

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

นิทรรศการมหัศจรรย์พรรณบัว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150212-01-190x91.jpg

เพลิดเพลิน รื่นรมย์ ในนิทรรศการมหัศจรรย์พรรณบัว ตื่นตาไปกับดอกบัวหลากสายพันธุ์นับพันดอก ที่เบ่งบานประชันโฉมอวดความงดงามสมนามราชินีแห่งไม้น้ำ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศบึงบัว ที่ถูกเนรมิตขึ้นกลางลานสานฝัน ร่วมเก็บเกี่ยวความรู้และสาระบันเทิงในบรรยากาศสุดรื่นรมย์ และอบอวลไปด้วยความแสนโรแมนติกต้อนรับวันแห่งความรัก • เพลินพินิจบงกช เพลินรู้ ไปกับ บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ ตื่นตาไปกับบัวหลากหลายสายพันธุ์ ที่จะเบ่งบานอวดความงาม ณ ลานสานฝัน ทั้งบัวสุดสวยที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “King of Siam” บัวที่เคยชนะเลิศการประกวดบัวโลก บัวที่บานตลอด 24 ชั่วโมง, มหัศจรรย์ดอกบัวที่เปลี่ยนสีได้ทุกวัน, บัวงามนามมงคล ฯลฯ ที่จะมาพร้อมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ จากรากสู่ปลายดอกบัว • งามงดสัตตบรรณ เพลินใจคนรักบัวไปกับนานากิจกรรมที่จะพาคุณสัมผัสทุกแง่มุมของบัวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทย ทึ่งไปกับการนำต่อยอดองค์ความรู้มาพัฒนาจนเป็นหลากผลิตภัณฑ์จากบัวที่หลากหลาย • สานศิลป์ปทุมมา เพลินชมสุนทรียะแห่งศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบัว พร้อมทางด้านงานศิลป์อย่างไทย “พับกลีบบัว” วันเสาร์ที่ 14 …

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150212-News-190x141.jpg

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2557-2560  ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์  2558 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สรรหาคณบดี | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/20150211-banner-190x79.png

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) ขอเชิญหน่วยงานในสังกัด ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร

Posted in --ประกาศมหาวิทยาลัยฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการความร่วมมือพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ประจำปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner20150211-cdg-190x79.jpg

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการไอทีโซลูชั่นแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เปิดโอกาสนักศึกษารุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนา “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ครั้งที่ 4 ” เพื่อพัฒนาทักษะ หาประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก <<

Posted in --กิจกรรม มทร.ธัญบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญลงแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” ปี 2558

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2015/02/banner10022015-190x79.jpg

“มิตรภาพ สร้างสรรค์ สามัคคี”  ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาสนุกเกอร์ และสนใจลงแข่งขันในกีฬาบุคลากร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในนามของ มทร.ธัญบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิตต์  มธุรสมนตรี  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 086 347 7646

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment